Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldusnõuded
Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 määrus number 20
Jõustumine:30.04.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2019 - ... [RT IV, 29.05.2019, 64]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 22.05.2019 nr 18 [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]
Tlv m 20.12.2006 nr 106 jõust. 01.01.2007

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

15. märts 2006 nr 20

 

 

 

 

 

Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldusnõuded

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lõikega 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 12. oktoobri 2005 korralduse nr 1943-k „Tallinna linna omandis olevate purskkaevude käigus oleku aja kehtestamine ja hooldamise nõuete väljatöötamine“ punktiga 2.

 

 

 

 

 

1. peatükk 
PURSKKAEVUDE HOOLDUSE KORRALDAMINE

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Määrus sätestab Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldamise sageduse ja tehnoloogiad, et tagada purskkaevude heakorrastatud ja häireteta töö.

(2) Purskkaevude hooldamisel tuleb lisaks käesolevatele hooldusnõuetele lähtuda iga purskkaevu hoolduse kohta koostatud tehnilistest eritingimustest.

§ 2.  Hooldaja

Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldust korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatav asutus Kadrioru Park.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 3.  Purskkaevude liigid

Purskkaev võib paikneda purskkaevu jaoks spetsiaalselt rajatud purskkaevubasseinis (edaspidi bassein) moodustades koos rajatise, veeringlussüsteemi, basseini, lokaalvalgustuse ja purskkaevu tööks vajalike tehniliste vahenditega terviku (edaspidi basseinipurskkaev) või veekogus (edaspidi veekogupurskkaev).

2. peatükk
 BASSEINIPURSKKAEVUDE HOOLDUSNÕUDED

§ 4.  Igapäevased hooldustoimingud ekspluatatsiooni perioodil

Hooldaja on kohustatud tegema järgmisi igapäevaseid hooldustoiminguid ekspluatatsiooni perioodil:

1) puhastama basseinivee lehtedest, putukatest ja prahist;

2) tagama basseini õige veetaseme;

3) uue vee lisandumisel tagama basseinis lubatud kemikaalide ja pH väärtuse taseme;

4) tagama sademeteperioodil välibasseini kloori ja vetikatõrje vahendite tavapärasest kõrgema taseme;

5) tagama klooridosaatori töökorras oleku;

6) teostama basseini düüside visuaalset kontrolli ja vajadusel reguleerimist ja puhastamist;

7) kevadisel taimede õitsemisaja jooksul pesema basseini filtrit vastavalt vajadusele.

§ 5.  Iganädalased hooldustoimingud ekspluatatsiooni perioodil

Hooldaja on kohustatud tegema järgmisi iganädalasi hooldustoiminguid ekspluatatsiooni perioodil:

1) puhastama vee ärajooksud ja harjama basseini seinad ning seejärel põranda;

2) teostama purskkaevu liivafiltrite tagasipesu (uhtudes filtrit vastassuunas);

3) puhastama pumba eelfiltri;

4) asetama klooritabletid vee ärajooksukohtadesse või klooridosaatorisse;

5) lisama vajaliku hulga vetikatõrjevahendit.

§ 6.  Igakuised hooldustoimingud ekspluatatsiooni perioodil

Hooldaja on kohustatud tegema järgmisi igakuiseid hooldustoiminguid ekspluatatsiooni perioodil:

1) harjama puhtaks basseini seinad, kandma põrandapinnale põrandapuhastaja, puhastama basseini;

2) vahetama basseinivee.

§ 7.  Hooldustoimingud ekspluatatsiooni perioodi lõppedes

Hooldaja on kohustatud tegema järgmisi hooldustoiminguid ekspluatatsiooni perioodi lõppedes:

1) puhastama purskkaevu ja selle osad põhjalikult. Harjama puhtaks basseini seinad, kandma põrandapinnale põrandapuhastaja;

2) teostama väljalülitatud filterseadmetega purskkaevu keemilist töötlemist, jättes kemikaalid toimima 8 tunniks;

3) tühjendama purskkaevu torustiku veest;

4) puhastama ja loputama põhjalikult basseini filtri;

5) katma võimaluse korral bassein kõvakattega;

6) hoiustama võimalusel purskkaevu tehnilised seadmed ühtlase temperatuuri ja niiskusega ruumis.

§ 8.  Hooldustoimingud väljaspool ekspluatatsiooni perioodi

Hooldaja on kohustatud tegema järgmisi hooldustoiminguid väljaspool ekspluatatsiooni perioodi:

1) vajadusel teostama basseini hooldust ka talvel, et ära hoida sade, plekkide ja korrosiooni teket;

2) katmata basseini puhul jälgima sadevee taset ja jää paksust basseinis, vajadusel võtma tarvitusele abinõud nende piiramiseks, pumbates välja vee ja lõhkudes jää.

§ 9.  Hooldustoimingud ekspluatatsiooni perioodi alguses

Hooldaja on kohustatud tegema järgmisi hooldustoiminguid ekspluatatsiooni perioodi alguses:

1) teostama väljalülitatud filterseadmetega purskkaevu keemilist töötlemist, jättes kemikaalid toimima 8 tunniks;

2) laskma purskkaevu vee, määrama vee pH väärtuse;

3) kontrollima, kas kõik seadmed (pump, filtrid, küttekeha jms) töötavad korralikult;

4) asuma täitma purskkaevudele kehtestatud tehnilisi eritingimusi.

3. peatükk 
VEEKOGUPURSKKAEVUDE HOOLDUSNÕUDED

§ 10.  Hooldustoimingud ekspluatatsiooni perioodil

(1) Hooldaja on kohustatud tegema järgmisi hooldustoiminguid ekspluatatsiooni perioodil:

1) kontrollima igapäevaselt veetaseme kõrgust veekogus, veetaseme kriitilise piirini jõudmisel lülitama purskkaevu välja;

2) puhastama 2 korda kuus purskkaevu pumbad ja filtrid prahist.

(2) Veekogupurskkaevudes on keelatud kasutada vett desinfitseerivaid ja vetikatõrje kemikaale.

§ 11.  Hooldustoimingud ekspluatatsiooni perioodi lõppedes

Hooldaja on kohustatud tegema järgmisi hooldustoiminguid ekspluatatsiooni perioodi lõppedes:

1) eemaldama võimaluse korral purskkaevu tehnilised seadmed veekogust;

2) puhastama hoolikalt purskkaevu tehnilised seadmed ning hoiustama need ühtlase temperatuuri ja niiskusega ruumis.

§ 12.  Hooldustoimingud ekspluatatsiooni perioodi alguses

Hooldaja on kohustatud tegema järgmisi hooldustoiminguid ekspluatatsiooni perioodi alguses:

1) paigaldama eemaldatud purskkaevu tehnilised seadmed veekogusse;

2) kontrollima, kas kõik seadmed (pump, filtrid, valgustus, jms) töötavad korralikult;

3) asuma täitma purskkaevudele kehtestatud tehnilisi eritingimusi.

4. peatükk 
HOOLDUSVÕTTED

§ 13. Basseinipurskkaevude vee filtreerimine

Basseinivette kogunev mustus, mis põhjustab vee hägusust, bakterite ja vetikate kasvu, kõrvaldatakse basseinivee filtreerimisega. Hooldaja peab tagama, et filter oleks korras ning filtreerimine kindlustaks vee läbipaistvuse ja selguse.

§ 14.  Basseinipurskkaevude vee desinfitseerimine

Desinfitseerimise eesmärk on veest mikroorganismide kõrvaldamine. Basseinivee desinfitseerimiseks kasutatavad desinfitseerimisvahendid peavad vastama keskkonna- ja tervisekaitsealaste õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 15. Basseinipurskkaevude vee pH sisaldus (happeline - aluseline reaktsioon)

(1) Basseinivee pH väärtus purskkaevuvees on vahemikus 7,2 kuni 7,6.

(2) Basseinivee pH väärtus mõjutab kloori desinfitseerivat toimet ja tehniliste seadmete seisukorda.

(3) Basseinivee pH väärtus ei tohi olla üle 7,6, kuna sellisel juhul on vesi leeliselise reaktsiooniga ning desinfektsioonivahend kaotab oma efektiivsuse ning vette võib tekkida sade ja filtrisse karedus.

(4) Basseinivee pH väärtus ei tohi olla alla 7,2, kuna sellisel juhul on vesi happelise reaktsiooniga ning seadmete metallosad korrodeeruvad.

§ 16. Vetikate ärahoidmine

Vetikate leviku piiramiseks veetemperatuuride tõustes tuleb lisaks desinfitseerivatele ainetele kasutada keskkonna- ja tervisekaitsealaste õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavaid vetikatevastaseid kemikaale, tagamaks purskkaevu normaalse ja heakorrastatud toimimise.

§ 17.  Ohutusnõuded

Desinfitseerimis- ja vetikatõrjevahendite kasutamisel tuleb juhinduda neile tootjapoolt kehtestatud ohutusnõuetest.

5. peatükk 
LÕPPSÄTTED

§ 18.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. aprillil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär