Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 määrus number 19
Jõustumine:20.03.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2006 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     15. märts 2006 nr 19

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 6 lõike 1, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise eeskirja punkti 7.9, 15. juuni 2000 otsuse nr 214 “Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine”, Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse hinnangud Aktsiaseltsi Tallinna Vesi liitumispiirkondade ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni rajatiste tegelikele ja eelarvelistele maksumustele ning Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni 2. veebruari 2006 koosoleku protokolli nr 6 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Kinnitada Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrad liitumistasu võtmise aluseks oleva pinna ühe ruutmeetri kohta vastavalt lisale.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. detsembri 2004 määruse nr 94 “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine” lisaga kinnitatud Vee tn kinnistute kanalisatsiooni Tallinna ühiskanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määr.

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2005 määruse nr 28 “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine” lisaga kinnitatud Voo tn 3A ja Raudtee tn 34 kinnistu veevärgi Tallinna ühisveevärgiga liitumise liitumistasu määr.

§ 4.  Määrus jõustub 20. märtsil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse

15. märtsi 2006 määruse nr 19

“Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine”

LISA

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrad

 

 

 

 

 

 

Ala nimetus AS-i TALLINNA VESI võrkude laiendamise projektides

Liitumistasus arvestatav pind

Kinnistute arv

Liitumistasu määr

käibemaksuta

käibemaksuga

m2

tk

kr/m2

kr/m2

A

1

2

3

4

Vee tn kanalisatsioon

8112,08

5

38,76

45,74

Voo tn 3A ja Raudtee tn 34 veevarustus

2284,70

2

50,05

59,06

Vabaduse pst 41A, 41B veevarustus

1076,39

2

55,88

65,94

               

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär