Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 "Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 määrus number 18
Jõustumine:20.03.2006
Kehtetuks tunnistamine:02.08.2010
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2006 - 01.08.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 09.06.2010 nr 55, jõustumine 02.08.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     15. märts 2006 nr 18

 

 

 

 

 

Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine” muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2 ja § 10 lõike 2 alusel ning kooskõlas Maapõueseaduse § 72 ja § 73 lõikega 2, Noorsootöö seaduse § 181 ja 182 lg 2 punktiga 2 ning Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 60 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” lisaga 1, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse punktidega 2.1.1, 2.1.16, 2.1.34, Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2000 määrusega nr 36 kinnitatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimääruse punktidega 2.1 ja 2.10 ning Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2006 korraldusega nr 19-k “Nõmme Linnaosa Valitsuse koosseisunimestiku koos palgaastmetega muudatus”.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine” lisa 1 muudetakse järgmiselt:

1) punktid 3.3.8, 5.3.6, 5.3.16, 5.31.6, 5.31.16, 5.5.15, 51.5.1 – 51.5.3, 9.1.2, 12.1.2, 12.2.2, 12.3.2,  12.4.2, 12.5.2, 12.6.2, 12.7.2, 12.8.2, 12.9.2, 12.11.2, 12.12.2 ja 12.12.3 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 3.7.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3.7.5 geomaatika teenistuse direktor;”;

3) punkti 5.3 täiendatakse alapunktidega 5.3.51, 5.3.17, 5.3.18 ja 5.3.19 järgmises sõnastuses:

“5.3.51 parkimiskorralduse osakonna spetsialist;

5.3.17 koosseisuväline parkimise peakontrolör;

5.3.18 liikluskorralduse osakonna juhataja;

5.3.19 liikluskorralduse osakonna peaspetsialist;”;

4) punkti 5.31 täiendatakse alapunktiga 5.31.51 ja 5.31.17 – 5.31.19 järgmises sõnastuses:

“5.31.51 parkimiskorralduse osakonna parkimise kontrolör;

5.31.17 parkimisekorralduse osakonna spetsialist;

5.31.18 koosseisuväline parkimise peakontrolör;

5.31.19 koosseisuväline spetsialist;”;

5) punkti 5.5 täiendatakse alapunktiga 5.5.17 järgmises sõnastuses:

“5.5.17 parkimiskorralduse osakonna parkimise kontrolör.”;

6) punkte 51.1.6, 51.2.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“51.1.6 keskkonnahoiu osakonna vanemspetsialist;

51.2.6 keskkonnahoiu osakonna vanemspetsialist.”;

7) punkte 51.1.9, 51.3.2 ja 51.4.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“51.1.9 munitsipaalpolitsei juhtivinspektor;

51.3.2  munitsipaalpolitsei juhtivinspektor;

51.4.5 munitsipaalpolitsei juhtivinspektor;”;

8) punkte 51.1.11 – 51.1.14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“51.1.11 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna juhtivinspektor;

51.1.12 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna peainspektor;

51.1.13 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna vaneminspektor;

51.1.14 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna inspektor;”;

9) punkti 51.1 täiendatakse alapunktiga 51.1.15 järgmises sõnastuses:

“51.1.15 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna juhataja.”;

10) punkte 51.3.6 - 51.3.9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“51.3.6 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna juhtivinspektor;

51.3.7 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna peainspektor;

51.3.8 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna vaneminspektor;

51.3.9 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna inspektor;”;

11) punkti 51.3 täiendatakse alapunktiga 51.3.10 järgmises sõnastuses:

“51.3.10 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna juhataja.”;

12) punkte 51.4.7 – 51.4.10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“51.4.7 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna juhtivinspektor;

51.4.8 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna peainspektor;

51.4.9 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna vaneminspektor;

51.4.10 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna inspektor;”;

13) punkti 51.4 täiendatakse alapunktiga 51.4.11 järgmises sõnastuses:

“51.4.11 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna juhataja.”;

14) punkti 51.5 täiendatakse alapunktidega 51.5.4 -  51.5.9 järgmiselt:

“51.5.4 munitsipaalpolitsei juhtivinspektor;

51.5.5 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna juhataja;

51.5.6 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna juhtivinspektor;

51.5.7 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna peainspektor;

51.5.8 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna vaneminspektor;

51.5.9 munitsipaalpolitsei menetlusosakonna inspektor.”;

15) punkti 51 täiendatakse punktiga 51.6 järgmises sõnastuses:

“51.6 Maapõueseaduse § 72 alusel:

51.6.1 keskkonnakaitse teenistuse direktor;

51.6.2 keskkonnahoiu osakonna juhataja;

51.6.3 keskkonnahoiu osakonna juhtivspetsialist.”;

16) täiendatakse punktiga 52 järgmises sõnastuses:

“52. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

52.1 Noorsootöö seaduse § 181 alusel:

52.1.1 noorsootöö vanemspetsialist.”

17) punkti 11.3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“11.3.1 heakorra vanemspetsialist;”;

18) punkte 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“12.1.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.2.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.3.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.4.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.5.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.6.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.7.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.8.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.9.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.10.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.11.1 linnaosa vanema asetäitja;

12.12.1 linnaosa vanema asetäitja;”,

19) punkti 12.1.9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“12.1.3 linnavara osakonna linnavaratalituse ettevõtluse peaspetsialist;”;

20) punkti 12.1 täiendatakse alapunktiga 12.1.4 järgmises sõnastuses:

“12.1.4 linnavara osakonna juhataja.”;

21) punkti 12.2 täiendatakse alapunktiga 12.2.4 järgmises sõnastuses:

“12.2.4 linnavara osakonna juhataja.”;

22) punkti 12.3 täiendatakse alapunktiga 12.3.4 järgmises sõnastuses:

“12.3.4 linnavara osakonna juhataja.”;

23) punkti 12.4 täiendatakse alapunktiga 12.4.4 järgmises sõnastuses:

“12.4.4 linnavara osakonna juhataja.”;

24) punkti 12.5 täiendatakse alapunktiga 12.5.5 järgmises sõnastuses:

12.5.5 linnavara osakonna juhataja.”;

25) punkti 12.6 täiendatakse alapunktiga 12.6.6 järgmises sõnastuses:

“12.6.6 linnavara osakonna juhataja.”;

26) punkti 12.7 täiendatakse alapunktiga 12.7.4 järgmises sõnastuses:

“12.7.4 linnavara osakonna juhataja.”;

27) punkti 12.8 täiendatakse alapunktiga 12.8.5 järgmises sõnastuses:

“12.8.5 linnavara osakonna juhataja.”;

28) punkti 12.9 täiendatakse alapunktiga 12.9.3 järgmises sõnastuses:

“12.9.3 linnavara osakonna juhataja.”;

29) punkti 12.10 täiendatakse alapunktidega 12.10.3, 12.10.4 ja 12.10.5 järgmises sõnastuses:

“12.10.3 linnavara osakonna juhataja;

12.10.4 linnavara osakonna linnakujunduse talituse heakorra vanemspetsialist;

12.10.5 linnavara osakonna linnakujunduse talituse arhitekt.”;

30) punkti 12.11 täiendatakse alapunktiga 12.11.5 järgmises sõnastuses:

12.11.5 linnavara osakonna juhataja.”;

31) punkti 12.12 täiendatakse alapunktidega 12.12.4 ja 12.12.5 järgmises sõnastuses:

“12.12.4 linnavara osakonna juhataja;

12.12.5 linnavara osakonna linnavaratalituse ettevõtluse vanemspetsialist.”;

32) punkti 13.3 ja selle alapunkte, millega määrati tarbijakaitseseaduse § 43 ja 45 – 47 alusel väärtegude menetlejad muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“13.31 Tarbijakaitseseaduse § 43, 45 – 47 alusel:

13.31.1 kantselei vanemspetsialist;

13.31.2 õigusnõunik.”;

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine” lisa 3 muudetakse järgmiselt:

1) punkt 4.6 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkte 4.4 ja 4.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.4 munitsipaalpolitsei registriosakonna vanemspetsialist;

4.5 munitsipaalpolitsei registriosakonna peaspetsialist.”;

3) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 9.2 järgmises sõnastuses:

“9.2 haldussekretär;”;

4) täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

“13.Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

13.1 juhataja.”.

§ 3.  Määrus jõustub 20. märtsil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär