Pardi tn 10/Rähni tn 12 osaline maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 korraldus number 449

Redaktsiooni kehtivus 15.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. märts 2006 nr  449-k

 

 

Pardi tn 10/Rähni tn 12 osaline maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, lg 4, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 5. oktoobri 1998 otsusest nr 10253, pärimisõiguse tunnistusest allkirjastatud Torontos Kanadas 8. jaanuaril 2002 toimik nr 1265-01, asjaõiguslepingust, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust ja pandilepingust 6. septembrist 2005 notariaalakt  notari ametitoimingute raamatus nr 4159 ning maa tagastamise toimiku nr 2947 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pardi tn 10/Rähni tn 12;

1.2 pindala: 965 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4692 pindalaga 1000 m2) järgmisele isikule:

Jaanus Rannu, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 500/965 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 22.02.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4692 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 103 (ükssada kolm) krooni ja 70 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejal:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks Jaanus Rannule;

7.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär