Kristiine linnaosa üldplaneeringu algatamine

Tallinna Linnavolikogu 09.03.2006 otsus number 71

Redaktsiooni kehtivus 09.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. märtsi 2006 nr 71

 

 

 

 

Kristiine linnaosa üldplaneeringu algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 1, 3, 11, 14, 17, § 10 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 p 1, 3, 5, 9, 12 ja lg 8, § 9 lg 3, 5 ja 6 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 31 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada Kristiine linnaosa üldplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks on Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine, koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu territoriaalne ulatus on määratud otsuse lisas.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada kahe kuu jooksul arvates Kristiine linnaosa üldplaneeringu algatamise otsuse jõustumisest üldplaneeringu lähteülesanne Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lg 6 toodud mahus.

3. Tallinna Linnavalitsusel algatada Kristiine linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA