Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Harju tn 34, 38, 44, Harju tn 46/Rüütli tn 15, Rüütli tn 7 kinnistute ning endise kinnistu nr 537 (Harju tn 36) tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse Tallinna linnale omandamine
Tallinna Linnavolikogu 09.03.2006 otsus number 87
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. märts 2006 nr 87

 

 

 

 

Harju tn 34, 38, 44, Harju tn 46/Rüütli tn 15, Rüütli tn 7 kinnistute ning endise kinnistu nr 537 (Harju tn 36) tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse Tallinna linnale omandamine

 

 

 

Juhindudes Maareformi seaduse § 191 lg 1 punktist 4, Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 102 lg 1 ja 2, § 103, § 105 lg 1, § 106 lg 1 ja 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, osaühingu GELSEA, OÜ HELIC HOLDING ja Osaühingu NOVO KINNISVARAINVESTEERINGUD 23. jaanuari 2006 kirjast ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tulenevalt avalikust huvist taastada Harju tänava äärsetel kinnistutel haljasala ja ajalooline Nõelasilm ning 1944. aasta 9. märtsi pommitamise memoriaali rajamiseks omandada Tallinna linnale osaühingu GELSEA (äriregistrikood 10173836, asukoht Tartu mnt 24, Tallinn 10115) omandis olevad kinnistud Harju tn 34 (kinnistusregistriosa nr 60501, katastritunnus 78401:101:0900, pindala 699 m², sihtotstarve ärimaa ja elamumaa), Harju tn 38 (kinnistusregistriosa nr 46401, katastritunnus 78401:101:0780, pindala 364 m², sihtotstarve ärimaa ja elamumaa), Harju tn 44 (kinnistusregistriosa nr 19461401, katastritunnus 78401:101:0630, pindala 218 m², sihtotstarve ärimaa, elamumaa, kontorimaa) ja Rüütli tn 7 (kinnistusregistriosa nr 291501, katastritunnus 78401:101:1500, pindala 91 m², sihtotstarve sotsiaalmaa), OÜ HELIC HOLDING (äriregistrikood 10638904, asukoht Tallinna mnt 50, Rapla, Raplamaa 79512) omandis olev kinnistu Harju tn 46/Rüütli tn 15 (kinnistusregistriosa nr 28001, katastritunnus 78401:101:0600, pindala 496 m², sihtotstarve ärimaa, kontorimaa, elamumaa) ning Osaühingule NOVO KINNISVARAINVESTEERINGUD (äriregistrikood 10379905, asukoht Tartu mnt 24, Tallinn 10115), kuuluva Harju tn 36 maaüksuse (õigusvastaselt võõrandatud kinnistu nr 537, pindala 293 m²), mis on Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 1999 korraldusega nr 5566-k otsustatud osaliselt tagastada suurusega 245 m² eramaana Osaühingule NOVO KINNISVARAINVESTEERINGUD ning mille 48 m² suurune osa kuulub sama korralduse kohaselt kompenseerimisele, tagastamise või kompenseerimise nõudeõigus, edaspidi nimetatud nõudeõigus, järgmiste tingimustega:

1.1 kinnistud ostetakse kokku 150 000 000 (ühesaja viiekümne miljoni) krooni eest. Kinnistute turuväärtused jagunevad järgmiselt: Harju tn 34 kinnistu 48 519 204 krooni, Harju tn 38 kinnistu 25 266 081 krooni, Harju tn 44 kinnistu 15 131 883 krooni, Harju tn 46/Rüütli tn 15 kinnistu 34 428 505 krooni, Rüütli tn 7 kinnistu 6 316 520 krooni ning Harju tn 36 maaüksuse tagastamise või kompenseerimise nõudeõigus 20 337 807 krooni;

1.2 müügihind tasutakse viies osas – arvates punktis 1.4 sätestatud lepingute sõlmimisest tasub Tallinna linn iga kuu 15-ks kuupäevaks 30 000 000 (kolmkümmend miljonit) krooni. Esimene makse tehakse lepingu sõlmimise kuul hiljemalt kuu viimasel päeval;

1.3 punktis 1.2 nimetatud müügihinnast tasutakse iga osamakse korral osaühingule GELSEA 19 046 738 (üheksateist miljonit nelikümmend kuus tuhat seitsesada kolmkümmend kaheksa) krooni, OÜ-le HELIC HOLDING 6 885 701 (kuus miljonit kaheksasada kaheksakümmend viis tuhat seitsesada üks) krooni ja Osaühingule NOVO KINNISVARAINVESTEERINGUD 4 067 561 (neli miljonit kuuskümmend seitse tuhat viissada kuuskümmend üks) krooni;

1.4  võlaõiguslik leping kinnistute müügi ja nõudeõiguse loovutamise kohta ning asjaõigusleping kinnistute omandi üleandmiseks sõlmitakse ühe kuu jooksul Tallinna linna 2006. aasta eelarve muutmise ja esimese lisaeelarve jõustumisest arvates;

1.5 kinnistute omandamisel läheb kinnistute omand üle koos kõigi kinnistutel asuvate rajatistega;

1.6 kinnistute valdus läheb üle kinnistute asjaõiguslepingu sõlmimisega (väljaarvatud Harju tn 36 maaüksuse osas);

1.7 Harju tn 46/Rüütli tn 15 kinnistut koormavad hüpoteegid ei jää kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisel kinnistut koormama;

1.8 kinnistud antakse Tallinna linnale üle vabana mistahes kolmandate isikute õigustest, väljaarvatud õigusaktidest tulenevad kitsendused;

1.9 punktis 1.4 nimetatud lepinguga seatakse Harju tn 34, 36, 38, 44, Rüütli 7 ja Harju tn 46/Rüütli 15 kinnistutele asjaõiguslik ostueesõigus OÜ GELSEA kasuks. Harju tn 34, 38, 44, Rüütli 7 ja Harju tn 46/Rüütli 15 kinnistutele ostueesõiguse seadmise osas sõlmitakse võlaõiguslik ja asjaõiguslik leping üheaegselt. Harju tn 36 koormamiseks ostueesõigusega sõlmitakse punktis 1.4 nimetatud lepingus tingimuslik võlaõiguslik kokkulepe, sellele vastav asjaõigusleping sõlmitakse üheaegselt Tallinna linna poolt kinnistusametile avalduse tegemisega Harju tn 36 maaüksuse kinnistamiseks. Ostueesõigused seatakse 10 aastaks;

1.10 Harju tn 36 nõudeõiguse loovutamise kokkulepe sõlmitakse edasilükkavate tingimustega, milleks on:

1.10.1 Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 1999 korralduse nr 5566-k kehtetuks tunnistamine, kuna korraldusega on otsustatud maaüksuse osaline tagastamine ja kompenseerimine Osaühingule NOVO KINNISVARAINVESTEERINGUD, mis välistaks nõudeõiguse loovutamise;

1.10.2 Tallinna linna kandmine kinnistusraamatusse Harju tn 36 maaüksuse naaberkinnistute Harju tn 34 ja Rüütli tn 7 omanikuna, kuna naaberkinnistute omand on Maareformi seaduse § 191 lg 1 punkti 4 kohaselt nõudeõiguse loovutamise õiguse tingimuseks, kuid Tallinna linn saab Harju tn 34 ja Rüütli tn 7 kinnistute omanikuks pärast punktis 1.4 nimetatud lepingu sõlmimist kinnistusraamatusse omanikuna kandmisega;

1.11 seoses nõudeõiguse loovutamisega tunnistab Tallinna Linnavalitsus koheselt pärast punktis 1.4 nimetatud lepingu sõlmimist Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 1999 korralduse nr 5566-k kehtetuks;

1.12 Osaühing NOVO KINNISVARAINVESTEERINGUD kinnitab ja tagab, et ta ei loovuta nõudeõigust kolmandatele isikutele ega käsuta seda muul viisil;

1.13 osaühing GELSEA loobub Tallinna Halduskohtule esitatud kaebusest Tallinna Linnavalitsuse 01. septembri 2004 korralduse nr 1700-k tühistamise ning Tallinna Linnavalitsuse kohustamise 27. detsembri 2000 korraldusega nr 5111-k algatatud ja 07. novembri 2001 korraldusega nr 4740-k vastu võetud detailplaneeringu menetluse jätkamiseks nõudes ja esitab Tallinna Ringkonnakohtule kaebusest loobumise ja haldusasjas nr 2-3-72/2006 menetluse lõpetamise taotluse hiljemalt kahe nädala jooksul punktis 1.10 sätestatud tingimuste saabumisest arvates. Osaühingu GELSEA ja Tallinna linna kohtukulud jäävad kummagi poole enda kanda;

1.14 Tallinna linn tasub punktis 1.4 nimetatud lepingutega seotud notaritasust 50% ja ülejäänud 50% tasuvad osaühing GELSEA, OÜ HELIC HOLDING, Osaühing NOVO KINNISVARAINVESTEERINGUD. Tallinna linn tasub 50% riigilõivust, mis seondub Tallinna linna kandmisega kinnistusraamatusse kinnistute omanikuna ja ülejäänud 50% tasuvad osaühing GELSEA, OÜ HELIC HOLDING, Osaühing NOVO KINNISVARAINVESTEERINGUD. Osaühing GELSEA, OÜ HELIC HOLDING ja Osaühing NOVO KINNISVARAINVESTEERINGUD tasuvad täies ulatuses riigilõivu, mis seondub ostueesõiguste kandmisega kinnistusraamatusse.

2. Tallinna Linnavalitsusel:

2.1 tasuda punktis 1.14 nimetatud notaritasu ja riigilõiv.

3. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks osaühingule GELSEA, OÜ-le HELIC HOLDING, Osaühingule NOVO KINNISVARAINVESTEERINGUD ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees