Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine" algatamine
Tallinna Linnavolikogu 09.03.2006 otsus number 72
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2007 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON

Tvk o 29.11.2007 nr 286

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. märts 2006 nr 72

 

 

 

 

Teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine“ algatamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2 ja lg 3 p 1, 3, 6, 11, 14, 17, § 10 lg 4 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 p 1, 3, 4, 5, 9, 12 ja lg 8, § 9 lg 3, 5 ja 6 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 31

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine“ koostamine, mille eesmärgiks on määrata miljööväärtuslike hoonestusalade piirid kesklinna territooriumil ja anda eriilmelistele miljööaladele reeglid ehitustegevuse korraldamisel ja kaitsetingimuste määratlemisel. Teemaplaneeringuga käsitletav maa-ala on määratud otsuse lisas.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada kahe kuu jooksul teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine“ algatamisest arvates teemaplaneeringu lähteülesanne Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lõikes 6 toodud mahus ja lähteülesanne kooskõlastada eelnevalt Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga.

3. Tallinna Linnavalitsusel otsustada teemaplaneeringu “Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine“ keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Tallinna Keskkonnaametil küsida Keskkonnaministeeriumi ja Harjumaa Keskkonnateenistuse seisukohta üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta enne algatamise otsuse tegemist.

(Tvk o 29.11.2007 nr 286)

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006

otsuse nr 72

LISA

Teemaplaneeringu territoriaalne ulatus                                                                   LISA