Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 08.03.2006 määrus number 16
Jõustumine:13.03.2006
Kehtetuks tunnistamine:28.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:13.03.2006 - 28.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 23.03.2011 nr 32, jõustumine 28.03.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    8. märts 2006 nr 16

 

 

 

 

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 ning 9. veebruari 2006 otsuse nr 44 alusel.

 

 

 

 

 

       

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Nimetus

Kooli nimetus on Tallinna Kristiine Gümnaasium (edaspidi gümnaasium).

§ 2.  Asukoht

Gümnaasiumi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Nõmme tee 32, 13426  Tallinn.

§ 3.  Liik ja haldusala

(1) Gümnaasium on munitsipaalkool üldkeskhariduse omandamiseks.

(2) Gümnaasium on Tallinna Haridusameti (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

(3) Gümnaasium juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ametiasutuse juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat, eelarve, pangaarve ja sümboolika

(1) Gümnaasiumil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

(2) Gümnaasiumil on oma eelarve ning võib olla oma pangaarve.

§ 5.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

Gümnaasiumi põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ametiasutuse ettepanekul.

§ 6.  Õppekeel

Õppetöö gümnaasiumis toimub eesti keeles.

 

2. peatükk
TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 7.  Tegevuse eesmärk

Gümnaasiumi tegevuse eesmärk on võimaldada õpilastel koolikohustuse täitmist ja üldkeskhariduse omandamist.

§ 8.  Ülesanded

Gümnaasiumi ülesanded on:

1) luua koolikohustuslikele lastele tingimused üldkeskhariduse omandamiseks päevases õppevormis;

2) anda teadmised, oskused ja vilumused ning kujundada väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mis loob eeldused õpingute jätkamiseks, põhihariduse omandamiseks ning üldkeskhariduse omandamiseks gümnaasiumis ning loob võimaluse jätkata õpinguid;

3) luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvialategevuseks gümnaasiumi juures.

 

3. peatükk
STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 9.  Struktuur

(1) Gümnaasiumis on põhikooli 1. – 9. klass ja gümnaasiumi 10. – 12. klass.

(2) Gümnaasiumi juures tegutsevad huvialaringid.

(3) Gümnaasiumis on oma raamatukogu.

§ 10.  Õppekava

(1) Gümnaasium järgib õppe-kasvatustöös Vabariigi Valitsuse poolt gümnaasiumile kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava.

(2) Õpingute alusdokumendiks on gümnaasiumi direktori poolt kinnitatud kooli õppekava. Gümnaasium tegutseb reaal- ja humanitaarainete suunitlusega õppekava alusel.

§ 11.  Õppe eesmärgid

Gümnaasiumi õppe eesmärkideks on anda õpilastele vajalikud ainealased teadmised ja oskused.

§ 12.  Õppekavaväline tegevus

Gümnaasiumi õppekavaväline tegevus on ürituste ning tasuta ja tasuliste ringide korraldamine.

§ 13.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

(1) Õppeaasta algab 1. septembril. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

(2) Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

(3) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides on määratud kooli õppekavaga ja see ei või ületada seadusega ettenähtud suurimat lubatud koormust.

(4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas on kindlaks määratud tunniplaanis, mille kinnitab gümnaasiumi direktor.

(5) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

(6) Klassi täituvuse ülemine piirnorm ei või ületada seadusega kehtestatud piirnormi. Pikapäevarühmas võib olla kuni 30 õpilast.

(7) Gümnaasium valib valikained vastavalt vajadustele ja võimalustele ning püüdes arvestada pedagoogide, õpilaste ja vanemate ettepanekuid.

(8) Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne "5" on "väga hea", hinne "4" - "hea", hinne "3" - "rahuldav", hinne "2" - "puudulik" ja hinne "1" - "nõrk". Riigieksameid hinnatakse 10- või 100-pallisüsteemis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele. Õpilaste käitumist ja hoolsust hinnatakse hindega "eeskujulik", "hea", "rahuldav" või "mitterahuldav”.

(9) Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamid viiakse läbi haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

(10) Põhikooli lõpetanutele väljastatakse põhikooli lõputunnistus. Gümnaasiumi lõpetanutele väljastatakse gümnaasiumi lõputunnistus ja riigieksamitunnistus.

(11) Gümnaasium loob koos linnavalitsusega tingimused koolikohustuse täitmiseks kogu õppeperioodi vältel.

4. peatükk
KOOLI VASTUVÕTT. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 14.  Kooli vastuvõtt

(1) I klassi võetakse õpilased, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks või kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud 6-aastaseks sõltuvalt lapse kooliküpsusest ja vanema või teda asendava isiku soovist.

(2) Koolikohustuslik on õpilane kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

(3) Gümnaasiumi vastuvõtt toimub põhikooli lõpetamise tulemuste alusel.

(4) Õpilaste vastuvõtul võib eelistada põhikooli lõpuhindeid teatud õppeainetes, korraldada vestlusi ja/või katseid vastavalt gümnaasiumi suunitlusele.

(5) Õpilaste arvestust peetakse gümnaasiumi õpilasraamatus.

§ 15.  Õpilaspilet

Õpilasele väljastatakse gümnaasiumis õppimise perioodiks õpilaspilet, mille väljaandmise korra ja vormi kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 16.  Õpilaste õigused

Õpilasel on õigus:

1) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;

2) moodustada gümnaasiumis õpilasesindus. Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks gümnaasiumi hoolekogu ning kinnitab direktor;

3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;

4) asutada klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;

5) kasutada rühma-, klassi- ja koolivälises töös kooli ruume, rajatisi ja vahendeid tasuta;

6) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;

7) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud ulatuses ja korras;

8) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;

9) pöörduda oma õiguste kaitseks ametiasutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsiooni poole.

§ 17.  Õpilaste kohustused

(1) Õpilane on kohustatud:

1) osalema õppetöös (õpilane võib vanema loal puududa koolist kolme järjestikuse õppepäeva jooksul; pikemaajalist puudumist loetakse põhjusega puudumiseks seda tõendavate dokumentide eelneval või järgneval esitamisel);

2) täitma gümnaasiumi kodukorda.

(2) Õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, arendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, suhtuvad lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutavad kodanikutunnet, hoiavad ühisvara ning ümbritsevat loodust ja osalevad vastavalt eakohastele võimetele kooli heaks tehtavas töös.

§ 18.  Tunnustuse ja laituse avaldamine

(1) Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses, kooli põhimääruses ja kooli sisekorraeeskirjas ettenähtud korras.

(2) Õpilaste suhtes, kes ei täida kooli kodukorda, on koolil õigus kohaldada karistusi kuni koolist väljaheitmiseni. Väljaheitmise otsustab kooli õppenõukogu, juhindudes seejuures haridus- ja teadusministri kehtestatud korrast.

 

 

5. peatükk
KOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 19.  Koolitöötajad

Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

§ 20.  Personali koosseis

Gümnaasiumi personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

§ 21.  Personali ülesanded

(1) Personali ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. Õppe- ja kasvatustöö tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.

(2) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks gümnaasiumi põhimääruse ja töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ja pedagoogide töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

§ 22.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

(1) Õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi.

(2) Pedagoogide kutseoskuste ja -meisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise korra ja tingimused kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

6. peatükk
KOOLIELU KORRALDAMINE

§ 23.  Direktor

(1) Gümnaasiumi juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

(2) Seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks gümnaasiumi direktor riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras:

1) korraldab gümnaasiumi valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib koostöös ametiasutusega gümnaasiumi finantsmajanduslikku tegevust ning kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;

2) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;

3) tegutseb gümnaasiumi nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

4) esitab ametiasutusele gümnaasiumi eelarve projekti;

5) võib avada kooskõlastatult ametiasutuse juhatajaga ja Tallinna Linnakantselei loal pankades arveldus- ja muid arveid vastavalt Tallinna linna eelarve kassalise teenindamise korrale;

6) kinnitab gümnaasiumi struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasustamise alused (palgajuhendi);

7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;

8) annab oma pädevuse piires gümnaasiumi töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

9) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;

10) sõlmib igapäevase õppe- ja majandustegevuse raames gümnaasiumi nimel lepinguid ja kokkuleppeid.

(3) Gümnaasiumi direktori äraolekul asendab teda ametiasutuse juhataja poolt määratud isik.

§ 24.  Õppenõukogu

(1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb koolis õppenõukogu.

(2) Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 25.  Hoolekogu

(1) Gümnaasiumi edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja tähtsamate koolielu puudutavate küsimuste eelnevaks läbivaatamiseks moodustatakse kooli hoolekogu.

(2) Hoolekogu koosseisu esitab gümnaasiumi direktor kinnitamiseks ametiasutuse juhatajale.

(3) Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(4) Hoolekogu pädevuses on:

1) arengukava koostamine koostöös gümnaasiumi õppenõukoguga;

2) arenguvestluste tingimuste ja korra kooskõlastamine;

3) õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine gümnaasiumi direktori ettepanekul;

4) õpilaste elukorralduse heakskiitmine õpilaskodus;

5) õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmine;

6) osalemine vanempedagoogi ametijärgu omistamisel atesteerimiskomisjonis;

7) gümnaasiumi eelarve kava heakskiitmine;

8) lisaks riigi ja Tallinn õigusaktides sätestatud ülesannetele ettepanekute tegemine linnavalitsusele kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

7. peatükk
FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 26.  Vara

(1) Gümnaasiumi vara moodustavad talle Tallinna linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara.

(2) Gümnaasiumi asutamisel antakse ametiasutuse poolt tasuta kooli valdusse vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.

§ 27.  Eelarve

Gümnaasiumi eelarve kava kiidavad heaks hoolekogu, ametiasutus ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu. Linnavolikogu poolt vastuvõetud linna eelarve alusel koostab ametiasutus oma haldusala alaeelarve, sh ka gümnaasiumi alaeelarve.

§ 28.  Rahalised vahendid

(1) Gümnaasiumi kulud katab Tallinna linn, lähtudes linnaeelarves selleks ettenähtud vahenditest.

(2) Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal riigieelarvest toetus linnaeelarvele munitsipaalkooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ja õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks.

(3) Gümnaasium võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Gümnaasiumi direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama ametiasutust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse asutuse raamatupidamises ja kajastamise eelarve täitmises õigusaktides ja linna raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras. 

(4) Gümnaasiumil võivad olla ka tulud käesolevas põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest. Ametiasutuse poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest saadud tulu võib kasutada gümnaasiumi tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks. Täiendavate tulude kasutamine toimub õigusaktides kehtestatud korras ning nende kasutamise kohta on direktor kohustatud aru andma hoolekogule ja ametiasutuse juhatajale. 

§ 29.  Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

(1) Gümnaasium teostab oma vara valdamise, käsutamise ja kasutamise õigust, lähtudes linnavolikogu kehtestatud korrast.

(2) Gümnaasiumi põhimääruses ettenähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

(3) Gümnaasium hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes koolile eelarveaastaks ettenähtud vahenditest.

§ 30.  Asjaajamine ja aruandlus

(1) Gümnaasiumis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(2) Gümnaasiumi raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavat Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja Tallinna õigusaktidele. Gümnaasium esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 31.  Järelevalve

Gümnaasiumi tegevust kontrollib ametiasutus, gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

8. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 32.  Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Gümnaasiumi korraldab ja kujundab ümber või lõpetab ametiasutuse ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras.

(2) Gümnaasiumi ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli ja vanemaid ning õpilasi vähemalt kuus  kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Gümnaasiumi ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 33.  Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 1999 määruse nr 82 „Kristiine linnaosa munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine” punktiga 1 kinnitatud Tallinna Üldgümnaasiumi põhimäärus tunnistatakse kehtetuks.

§ 34.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 13. märtsil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär