Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laenulepingu muutmislepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 08.03.2006 korraldus number 441
Redaktsiooni kehtivus:08.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. märts 2006 nr 441-k

 

 

Laenulepingu muutmislepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ § 4 punktiga 5:

 

 

1. Kiita  heaks juurdelisatud 7. mail 2003 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ja Tallinna linna vahel sõlmitud laenulepingu muutmislepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Linnakantselei  finantsdirektori kohusetäitjat Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2006

korralduse nr 441-k      

LISA

 

LAENULEPINGU NR. 0932280317700 MUUTMISLEPING NR. 1

 

sõlmitud _____. märtsil 2006

 

Nordea Bank Finland Plc, Soome Vabariigis registreeritud kommertspank ärikoodi 1680235-8 all, peakontori aadressiga Aleksanterinkatu 36, Helsinki, Finland mis tegutseb käesolevaga Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali äriregistrikoodiga 10221469, aadressiga Hobujaama  4, 15068 Tallinn Eesti („Nordea“) kaudu ja

 

Tallinna linn asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn („Laenusaaja“)

 

vahel (Nordea ja Laenusaajat nimetatakse edaspidi ühiselt „Pooled“ ja eraldi „Pool“).

 

VÕTTES ARVESSE, ET:

 

(A) Pooled on 7. mail 2003 sõlminud laenulepingu nr. 0932280317700 summas 10 miljonit eurot („Laenuleping“);

 

(B) Laenulepingust tulenev Laenu põhiosa jääk pärast väljamakseid ja mahaarvamisi on tänase kuupäeva seisuga 6 miljonit eurot; ning

 

(C) Pooled on arutanud Laenulepingusse teatud muudatuste tegemist,

 

on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

 

1. Intress

 

Käesoleva muutmislepingu sõlmimise kuupäevast (kaasa arvatud) alates muudetakse Laenulepingu punkti 3.03 (a) järgmiselt:

 

                 3.03. Intressimäär. (a) Laenule kohaldatav algne intressimäär on muutuv intressimäär, mille Nordea määrab igaks Intressiperioodiks ja mis võrdub (x) võrdlusmäärana 6-kuu EURIBORi ja (y) marginaali 0,20% aastas summaga.

 

Käesoleva muutmislepingu sõlmimise kuupäevast alates täiendatakse Laenulepingu punkti 3.03

Intressimäär alapunktidega (d), (e) ja (f) järgmiselt:

 

(d) Nordeal on õigus Laenu intressimarginaali tõsta, kui Nordea Laenuga otseselt seotud kulud suurenevad muudatuste tõttu kehtivas õiguses (nt. laenudega seotud maksustamine, kohustusliku reservi nõuded vms.), eeldusel, et sellised muudatused kohalduvad Nordeale. Niisugusel juhul on Nordeal õigus tõsta Laenu intressimarginaali kulude suurenemisele vastavas ulatuses alates vastavate regulatiivsete muudatuste jõustumisest. Laenu intressimarginaali tõstes on Nordea kohustatud viitama selle aluseks olevale muudatusele kehtivas õiguses, samuti esitama arvutuse, mis põhistab intressimarginaali tõstmise ulatuse. Nordea kohustub Laenu intressimarginaali tõstmisest Laenusaajale vähemalt 1 (üks) kuu ette teatama.

(e) Sõltumata punktis 3.03 (d) sätestatust, on Nordeal õigus Laenu intressimarginaal üle vaadata 2016 aasta jooksul. Seejuures on Nordeal õigus suurendada Laenu intressimarginaali oma ühepoolse otsustuse alusel. Nordea kohustub Laenu intressimarginaali tõstmisest Laenusaajale vähemalt 1 (üks) kuu ette teatama.

(f) Kui Nordea on Laenu intressimarginaali tõstnud vastavalt punktile 3.03 (d) või 3.03 (e), on Laenusaajal õigus 3 (kolme) kuu jooksul arvates Laenu intressimarginaali tõstmise teate kättesaamisest Laenuleping üles öelda ja Laen tervikuna ennetähtaegselt ilma ennetähtaegse tagasimakse tasuta või muu sarnase tasuta tagasi maksta. Vaatamata eeltoodule peab Laenusaaja Laenulepingu ülesütlemisel tulenevalt punktist 3.03 (d) tasuma Nordeale võimalikud katkestamiskulud, mis võivad tekkida seoses Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Katkestamiskulud tähendavad intressikaotust Nordeale tulenevalt vajadusest reinvesteerida ennetähtaegselt tagasi makstud summa Intressiperioodi, mille jooksul ennetähtaegne tagasimakse toimub, lõpuni madalama intressimääraga kui Intressiperioodiks fikseeritud EURIBOR’i määr.

 

2. Tagasimaksmine

Käesoleva muutmislepingu sõlmimise kuupäevast alates muudetakse Laenulepingu punkti 4.01 järgmiselt:

 

                 4.01. Tagasimaksmine. Laenusaaja maksab Laenu põhiosa tagasi enam-vähem võrdsete pooleaastaste osamaksetena Makse kuupäevadel, mis algavad esimese Makse kuupäevaga aastal 2007 ja lõpevad esimese Makse kuupäevaga aastal 2021.

 

3. Teated

Käesoleva muutmislepingu sõlmimise kuupäevast alates muudetakse Laenulepingu punktis 12.01 Nordea kontaktandmeid järgmiselt:

 

Nordea:                        Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal

                                     Saaja: Merle Voronov

                                     Hobujaama 4, 15068 Tallinn

                                     Faks: 372 6 283 202 Telefon: 372 6 283 233

 

4. Muud sätted

(a) Kõik Laenulepingu tingimused, mida ei ole käesoleva muutmislepinguga muudetud, jäävad samaks.

(b) Artikkel 11 (Kohaldatav õigus; vaidluste lahendamine) ja artikkel 12 (Muud sätted) (v.a punkt 12.11, lisad) loetakse käesoleva muutmislepingu osaks samaväärselt sellega, kui nende tekst sisalduks siin täiel määral.

 

5. Muudatuse tasu

Laenusaaja maksab Nordeale EEK 10.000,- käesoleva muutmislepingu muudatuse tasuna. Nordeal on õigus debiteerida nimetatud tasu Laenusaaja EEK kontolt nr. 17000262352 Nordeas.

 

NORDEA BANK FINLAND PLC EESTI FILIAAL                      TALLINNA LINN

 

_____________________________ poolt                 ___________________________ poolt

Merle Voronov                                                               Katrin Kendra

 

_____________________________ poolt                

Tiina-Mari Kõrge

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär