Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pühavaimu tn 2 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 08.03.2006 korraldus number 413
Redaktsiooni kehtivus:24.10.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 24.10.2012 nr 1438

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. märts 2006 nr 413-k

 

 

Pühavaimu tn 2

maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 alusel  ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7,  Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord” punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas” punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 08. jaanuari 1996 otsusest nr 6764 ja 19. mai 2003 otsusest nr 12577, ehitiste tasuta võõrandamise ja nõudeõiguse loovutamise lepingust 29. maist 1998 notariaalregistri nr 6659  ja maa tagastamise toimiku nr 7513 materjalidest:

 

 

     

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pühavaimu tn 2;

1.2 pindala: 1468 m2;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa (Üh).

(Tlv k 24.10.2012 nr 1438)

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endised kinnistud nr 274, 275 A, 278, 279  pindalaga   1802 m2)  järgmisele isikule:

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu Kogudus, registrikood 80210007, asukoht Pühavaimu tn 2, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 18.01.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Endiste kinnistute nr 274, 275 A, 278, 279 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 334 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

5.3 järgida Muinsuskaitseseaduse §-s 24 ja §-s 25 ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus” sätestatud tingimusi arhitektuurimälestise ja arheoloogiamälestise kaitsel.

6. Avalikult kasutatavalt teelt:

6.1 on seni toimunud juurdepääs Pühavaimu tn 4, Pühavaimu tn 6, ja Apteegi tn 1/            Saiakang 2/Raekoja plats 11 maaüksustele läbi Pühavaimu tn 2 maaüksuse;

6.2 juurdepääsu tagamiseks Pühavaimu tn 4, Pühavaimu tn 6 ja Apteegi tn 1/Saiakang 2/          Raekoja plats 11 kinnistule on  Pühavaimu tn 2, Pühavaimu tn 4, Pühavaimu tn 6 ja             Apteegi tn 1/Saiakang 2/Raekoja plats 11 kinnisasja omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

7. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär