Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laenulepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 01.03.2006 korraldus number 400
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. märts 2006 nr 400-k

 

 

Laenulepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ § 4 punktiga 5:

 

 

1. Kiita  heaks juurdelisatud 7. mail 2003 Nordic Investment Bank’i ja Tallinna linna vahel sõlmitud laenulepingu muutmise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Linnakantselei  finantsdirektori kohusetäitjat Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nordic Investment Banki’i esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2006

korralduse nr 400-k      

LISA

 

LAENULEPINGU MUUTMISE LEPING (IL 1199, varasema numbriga IL 03/1)

 

Sõlmitud       . märtsil 2006 Nordic Investment Bank’i („NIB“) ja Tallinna linna („Laenusaaja“) vahel (NIBi ja Laenusaajat nimetatakse edaspidi ühiselt „Pooled“ ja eraldi „Pool“).

 

VÕTTES ARVESSE, ET:

 

(A) Pooled on 7. mail 2003 sõlminud laenulepingu IL 1199 (varasema numbriga IL 03/1) summas 20 miljonit eurot („Laenuleping“);

 

(B) Laenulepingust tulenev laenu põhiosa jääk pärast väljamakseid ja mahaarvamisi on tänase kuupäeva seisuga 12 miljonit eurot; ning

 

(C) Pooled on arutanud Laenulepingusse teatud muudatuste tegemist,

 

on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

 

1. Makse kuupäevad

 

Käesoleva laenulepingu muutmise lepingu sõlmimise kuupäevast alates muudetakse Makse kuupäeva määratlust järgmiselt:

 

                 „Makse kuupäev“ tähendab iga aasta 15. märtsi ja 15. septembrit, mil Laenusaaja peab maksma intressi ja/või lõivu ja/või tasusid ja/või peab maksma osa Laenu põhiosast. Kui Makse kuupäev satuks päevale, mis ei ole Pangapäev, lükatakse see edasi järgmisele Pangapäevale või kui vastav Pangapäev satub järgmisesse kalendrikuusse, vahetult eelnevale Pangapäevale;

 

2. Intress

 

Alates esimesest Makse kuupäevast aastal 2006 (kaasa arvatud) muudetakse Laenulepingu punkti 3.03 (a) järgmiselt:

 

                 3.03. Intressimäär. (a) Laenule kohaldatav algne intressimäär on muutuv intressimäär, mille NIB määrab igaks Intressiperioodiks ja mis võrdub (x) võrdlusmäärana 6-kuu EURIBORi ja (y) marginaali 0,15% summaga.

 

3. Tagasimaksmine

 

Käesoleva laenulepingu muutmise lepingu sõlmimise kuupäevast alates muudetakse Laenulepingu punkti 4.01 järgmiselt:

 

                 4.01. Tagasimaksmine. Laenusaaja maksab Laenu põhiosa tagasi enam-vähem võrdsete pooleaastaste osamaksetena Makse kuupäevadel, mis algavad esimese Makse kuupäevaga aastal 2007 ja lõpevad esimese Makse kuupäevaga aastal 2021.

 

4. Ennetähtaegne tagasimakse

 

Käesoleva laenulepingu muutmise lepingu sõlmimise kuupäevast alates muudetakse Laenulepingu punkti 4.02 (b) järgmiselt:

 

                 (b) Alates esimesest Makse kuupäevast aastal 2004 (kaasa arvatud) kuni esimese Makse kuupäevani aastal 2011 on ennetähtaegse tagasimakse tasu 0,50% ettemakstud summalt ja sealt edasi 0,25% ettemakstud summalt. Ennetähtaegse tagasimakse tasu makstakse koos ennetähtaegse tagasimaksega.

 

5. Muud sätted

 

(a) Kõik Laenulepingu tingimused, mida ei ole käesoleva laenulepingu muutmise lepinguga muudetud, jäävad samaks.

 

(b) Artikkel 11 (Kohaldatav õigus; vaidluste lahendamine) ja artikkel 12 (Muud sätted) (v.a punkt 12.11, lisad) loetakse käesoleva laenulepingu muutmise lepingu osaks samaväärselt sellega, kui nende tekst sisalduks siin täiel määral.

 

NORDIC INVESTMENT BANK                               TALLINNA LINN

 

 

_____________________________ poolt                 ___________________________ poolt

 

 

_____________________________ poolt                

 

Toomas Sepp

Linnasekretär