Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Maaülikooli ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 01.03.2006 korraldus number 399
Redaktsiooni kehtivus: - 13.03.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 13.03.2017 nr 419

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. märts 2006 nr 399-k

 

 

Eesti Maaülikooli ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35  lõike 5  ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel:

 

 

     

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Maaülikooli ja Tallinna linna vahel sõlmitav koostöölepingu projekt.

2. Volitada linnapea Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3.  Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Eesti Maaülikoolile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  1. märts 2006

korralduse nr 399-k      

LISA

 

KOOSTÖÖLEPING nr

 

 

 

     

 

 

Tartus                                                                                                        “ ______________ 2006.a

 

EESTI MAAÜLIKOOL (edaspidi nimetatud EMÜ ja/või Pool), mida esindab rektor Alar Karis, kes tegutseb põhikirja alusel ja

Tallinna Linn (edaspidi nimetatud TLN ja/või Pool), mida esindab linnapea Jüri Ratas, kes tegutseb Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse ……. märtsi 2006.a korralduse nr  ….- k alusel (edaspidi nimetatud ühiselt Pooled), rõhutades vastastikust soovi edendada linna ja maa vahelist koostööd ning omades sarnaseid looduskeskkonna ja inimeste elukeskkonna arenguga seonduvaid väärtusi, sõlmisid käesoleva koostöölepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

 

1.      LEPINGU EESMÄRK JA ÜLDPÕHIMÕTTED

 

1.1.            Lepingu eesmärgiks on kokku leppida Poolte koostöös, mis on aluseks ühistest huvidest lähtuvate tegevuste edaspidisele korraldamisele ning konkreetsete tööde teostamist reguleerivate lepingute sõlmimisele.

 

1.2.            Pooled lähtuvad koostöö tegemisel järgmistest üldpõhimõtetest:

1.2.1.      Poolte potentsiaali rakendamine koostöös on oluliseks eelduseks mõlemapoolsele arengule;

1.2.2.      Pooled arvestavad oma tegevuse kavandamisel võimaluse korral teise Poole vajadusi ja vahetavad informatsiooni vastastikku huvipakkuvate koostööprojektide realiseerimiseks;

1.2.3.      Pooled algatavad koostööprojekte, mille eesmärgid, sisu, finantseerimine, teostamine ja tulemuste realiseerimise kord lepitakse kokku vastavates lepingutes.

1.2.4.      Poolte ühiseks eesmärgiks on “Rohelise Pealinna” idee arendamine ja Tallinna keskkonnasõbralikumaks muutmine.

 

2.      LEPINGU OBJEKT

 

Lepingu objektiks on Poolte koostöö järgmistes valdkondades:

 

2.1.             TLN linnajuhtide ja –ametnike osalemine  EMÜ õppetöös avaliku halduse, linna- ja tööstusmaastike korralduse, maastikuarhitektuuri, planeerimise, linnahaljastuse ja keskkonnateemaliste avalike loengute pidamise kaudu;

 

2.2.             EMÜ õppejõudude osalemine linnaametnike koolitusprotsessis;

 

2.3.            Poolte avalike suhete edendamine ning teise Poole kaasamine Poolte avalikele üritustele;

 

2.4.             EMÜ õppejõudude, kraadiõppurite ja üliõpilaste osalemine linna arenguprobleemide analüüsimisel ja võimalike lahenduste väljatöötamisel ning arenguprojektide ja planeeringute teostamisel;

 

2.5.            Vastastikune koostöö keskkonna- ja ruumilise arengu alaste ideede edasiarendamisel ja elluviimisel, ühisprojektide taotlemine;

 

2.6.            Säästliku keskkonnakasutuse põhimõtete arendamine, koostöö arenguraamistiku koostamisel miljöö- ja loodusväärtusega piirkondadele;

 

2.7.             EMÜ üliõpilaste ja kraadiõppurite teadustöö teemade valik ning uuringute teostamine koostöös TLN-ga, uute teadus- ja arendustegevuse suundade analüüs ning vastavasisuliste projektide elluviimine;

 

2.8.            Teise Poole tellimuse alusel keskkonnainformatsiooni kogumine ja süstematiseerimine vastavalt kokkulepitud temaatikale, temaatiliste inventeerimiste teostamine; 

 

2.9.              Poolte töötajate vastastikune osalemine koostööd edendada võimaldavates koostöökogudes, komisjonides ja töögruppides.

 

3.      POOLTE KOKKULEPPED

 

3.1.            Pooled sõlmivad konkreetsete koostööprojektide läbiviimiseks vajadusel eraldi lepingud, võttes aluseks Lepingus toodud seisukohad.

 

3.2.            Pooled loevad nendele koostöö käigus teatavaks saanud teist Poolt puudutavat informatsiooni konfidentsiaalseks ja kohustuvad seda teise Poole nõusolekuta mitte avalikustama, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel või teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

 

4.      POOLTE KOHUSTUSED

 

4.1.            EMÜ kohustub:

4.1.1.      otsima TLN-i tellimusel viimasele sobivaid üliõpilasi TLN-i juures praktika sooritamiseks ja arvestama õppetöös üliõpilase poolt TLN-i juures sooritatud praktikat;

4.1.2.      informeerima TLN-i viimase tegevusvaldkonnaga seonduvatest täiendkoolituskursustest ja korraldama võimaluse korral TLN-i töötajate täiendkoolitust;

4.1.3.      teavitama sobival juhul igapäevase tegevuse käigus kolmandaid isikuid Pooltevahelisest koostööst.

4.2.            TLN kohustub:

4.2.1.      edastama EMÜ-le soovitavaid lõputöö teemasid ja tagama TLN-i poolse kaasjuhendamise ning töö teostamiseks vajalike ja TLN-l olemasolevate andmete  kättesaadavuse vastavalt vajadusele;

4.2.2.      informeerima EMÜ-d TLN-i koolitusvajadusest;

4.2.3.      teavitama sobival juhul igapäevase tegevuse käigus kolmandaid isikuid Pooltevahelisest koostööst.

 

 

5.      KONTAKTISIKUD

 

5.1.    EMÜ kontaktisik on Illar Lemetti, Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor, 731 3821, illar.lemetti@emu.ee.

 

5.2.     TLN kontaktisik on Tarmo Pauklin, Tallinna Keskkonnaamet, Keskkonnateenistuse direktor, 640 4270, tarmo.pauklin@tallinnlv.ee.

 

5.3.     Lepingu raames sõlmitavates teistes lepingutes määratletakse vajadusel eraldi valdkondlikud kontaktisikud.

 

6.      LÕPPSÄTTED

 

6.1.            Leping loetakse sõlmituks selle allkirjastamisest mõlema Poole poolt ja kehtib 5 aastat. Juhul kui kumbki Pool ei tee enne selle tähtaja lõppu ettepanekut Leping lõpetada, pikeneb Lepingu tähtaeg automaatselt viie aasta võrra.

 

6.2.            Lepingut võib muuta või täiendada Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks lisaks.

 

6.3.            Poolte kokkuleppel võib Lepingu ennetähtaegselt lõpetada.

 

6.4.            Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele õigusaktidega sätestatud korras.

 

6.5.            Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eestikeelses eksemplaris, üks kummalegi Poolele.

 

POOLTE REKVISIIDID

 

EESTI MAAÜLIKOOL

Registrinumber 74001086

Kreutzwaldi 64, Tartu 51014

tel: 7313001

E-post: info@emu.ee

Arvelduskonto nr 10102000308001 SEB Eesti Ühispank

 

 

____________________________

Alar Karis

Rektor

Tallinna Linn

Vabaduse väljak 7

Tallinn 15199

Tel: 640 4101

E-post: lvpost@tallinnlv.ee

 

 

 

 

_________________________

Jüri Ratas

Linnapea

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär