Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk o 10.02.2005 nr 32
 
Tvk m 09.12.2004 nr 43
 
Tvk m 20.03.1997 nr 8
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmine ja volituste andmine abilinnapea Olga Sõtnikule
Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 otsus number 57
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2006 - ...

 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

23. veebruar 2006 nr 57

 

 

 

 

Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmine ja volituste andmine abilinnapea Olga Sõtnikule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja § 35 lg 5, Võlaõigusseaduse § 179 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 67 lg 1 punktiga 3, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidega 3.1, 3.3, 10.1, 14 ja 21.1 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse kinnitamine“ punktist 3.2, 10. veebruari 2005 otsusest nr 32, Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingust päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda nõusolek Tallinna Linnavalitsusele Tallinna Linnavalitsuse ja Aktsiaseltsi SEB Ühisliisingu vahel 20. detsembril 2002 sõlmitud kapitalirendilepingust nr L02106923 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks Eesti Vabariigile.

2. Volitada abilinnapead Olga Sõtnikut Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud Aktsiaseltsi SEB Ühisliisingu ja Eesti Vabariigiga sõlmitavale kapitalirendilepingu ülevõtmise lepingule.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks siseministrile, Harjumaa Päästeteenistusele, Tallinna Kommunaalametile ja Aktsiaseltsile SEB Ühisliising.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006

otsuse nr 57

LISA

 

Kapitalirendilepingu ülevõtmise leping

 

 

 

 

Tallinnas           02.2006

 

 

Tallinna Linn (edaspidi Rentnik), keda esindab Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 otsuse nr 57 alusel abilinnapea Olga Sõtnik, Eesti Vabariik (edaspidi Lepingu ülevõtja) seadusejärgse/volitatud esindaja …………….… isikus  ning AS SEB Ühisliising (edaspidi Ühisliising) seadusejärgse/volitatud ………………….. isikus, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.       Ühisliisingu ja Rentniku vahel 20. detsembril 2002.a. sõlmitud kapitalirendilepingust nr L02106923 (edaspidi Rendileping) tulenevad Rentniku õigused ja kohustused lähevad Lepingu kohaselt üle Lepingu ülevõtjale.

 

2.       Rentniku kohustused ja õigused lähevad Lepingu ülevõtjale üle __02.2006.a. alates.

 

3.      __02.2006.a. seisuga on Rentnikul Rendilepingu alusel kohustusi Ühisliisingu ees 505 947.28 krooni, millest väljaostumakseid 423 617.69 krooni, intress 5 151.19 krooni, käibemaksu 77 178.40 krooni.

 

4.      Rentnik annab üle ja Lepingu ülevõtja võtab vastu Lepingu jõustumise päeval Rendilepingu originaaleksemplari. Rendilepingu esemeks olevad asjad koos päraldistega on Lepingu ülevõtja valdusese enne Lepingu sõlmimist.

Rendilepingu ese:

1)      Redelauto Scania P94 GB4x2NZ260/Magirus DLK23/12CS, koos Ostu-müügilepingu lisas märgitud põhi- ja lisavarustusega.

 

5.      Rentniku ja Lepingu ülevõtja vahel ette tulla võivad vaidlused ei mõjuta mingil määral Lepingu kehtivust.

 

6.      Kõik Ühisliisingul seoses Lepinguga Rentniku vastu tekkivad nõuded kuuluvad täitmisele Lepingu ülevõtja poolt.

 

7.      Leping on Rendilepingu lahutamatuks lisaks ning ülal suure algustähega kirjutatud sõnu on kasutatud Rendilepingus sätestatud tähenduses.

 

8.      Leping jõustub Lepingu allkirjastamisel selleks volitusi omavate Lepingupoolte esindajate poolt.

 

9.      Kõik Lepingupoolte vahel tekkinud vaidlused, mida ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, kuuluvad lahendamisele Ühisliisingu asukohajärgses kohtus.

 

10.  Leping on koostatud kolmes eksemplaris, millest ühe saab Rentnik, ühe Lepingu ülevõtja ja ühe Ühisliising.

 

11.  Poolte rekvisiidid:

 

Rentnik

Lepingu ülevõtja:

Ühisliising:

 

 

 

Tallinna Linn

Eesti Vabariik

SEB Ühisliising

 

 

reg.kood 10281767

 

 

Tornimäe 2

 

 

15010 Tallinn

tel. 640 4114

tel.

tel. 665 7910

faks  6404327

faks

faks 665 7987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

___________________

___________________

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees