Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Harjumaa ühistranspordi ühtse pileti-süsteemi Tallinn-Viimsi projekti sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord
Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus number 10
Jõustumine:02.03.2006
Kehtetuks tunnistamine:21.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2007 - 21.09.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 14.06.2012 nr 12, jõustumine 21.09.2012

REDAKTSIOON:

Tvk m 25.01.2007 nr 2 jõust. 01.02.2007; rakendatakse alates 01.01.2007

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

23. veebruar 2006 nr 10

 

 

Harjumaa ühistranspordi ühtse pileti-süsteemi Tallinn-Viimsi projekti sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse Ühistranspordiseaduse § 2 punkti 3, § 4, § 5 lõigete 1, 2 ja 3, § 7 lõike 3,      § 25 lõike 2, § 27 lõike 1, § 281, § 29 lõike 1 punkti 1, lõigete 2 ja 3, § 52 lõike 2 ning Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punkti 7 alusel ja kooskõlas MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse 11. aprilli 2005 protokollilise otsusega nr 7, 28. aprilli 2005 protokollilise otsusega nr 8 ja 26. mai 2005 protokollilise otsusega nr 9.

 

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

(1) Käesoleva korraga kiidetakse heaks sõidupiletite hinnad ja määratakse kindlaks sõidu eest tasumise kord Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi Tallinn-Viimsi projekti autobussiliinidel.
(Tvk m 25.01.2007 nr 2 jõust. 01.02.2007; rakendatakse alates 01.01.2007)

(2) Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 73 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” kehtestatud piletihinnad ja sõidusoodustused kehtivad ainult projekti I tsoonis.
(Tvk m 25.01.2007 nr 2 jõust. 01.02.2007; rakendatakse alates 01.01.2007)

§ 2.  Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) Tallinn-Viimsi projekti I ja II tsooni moodustavad Tallinna linna (I tsoon) ja Viimsi valla (II tsoon) haldusterritooriumid;

2) Tallinn-Viimsi 30 päeva ühiskaart on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita projekti I ja II tsooni liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi jooksul. Tallinn-Viimsi ühiskaart on elektrooniline;

3) elektrooniline tasukogumissüsteem koosneb sõitja poolt kas sularahas, pangaülekandega või muul viisil ettemaksete tegemisest sõiduõiguse saamiseks, nende andmete fikseerimisest infosüsteemis ja sõiduõiguse kontrollist ühissõidukis kontrolöride poolt;

4) õpilane on põhiharidust, üldkeskharidust või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandav isik;

5) Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistransport on avalik veoteenus, mida teostatakse lepingu alusel süsteemiga liitunud maakonna omavalitsusüksustes ja mille ühissõidukites kehtib ühine sõiduõigust tõendav dokument;

6) I‑II tsooni üksikpilet on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita projekti I ja II tsooni liinidel 90 minuti jooksul alates pileti aktiveerimise või märgistamise momendist;
(Tvk m 25.01.2007 nr 2 jõust. 01.02.2007; rakendatakse alates 01.01.2007)

7) Tallinn-Viimsi 90 päeva ühiskaart on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita projekti I ja II tsooni liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi jooksul. Tallinn-Viimsi ühiskaart on elektrooniline.
(Tvk m 25.01.2007 nr 2 jõust. 01.02.2007; rakendatakse alates 01.01.2007)

 

2. peatükk
PILETISÜSTEEM

§ 3.  Sõiduõigust tõendavad dokumendid

Piletisüsteem koosneb järgmistest sõiduõigust tõendavatest dokumentidest:

1) I‑II tsooni üksikpilet;

2) I‑II tsooni soodusüksikpilet;

3) I‑II tsooni 30 päeva täiskaart;

4) I‑II tsooni 30 päeva sooduskaart;

5) I‑II tsooni 90 päeva täiskaart;

6) I‑II tsooni 90 päeva sooduskaart.

 

(Tvk m 25.01.2007 nr 2 jõust. 01.02.2007; rakendatakse alates 01.01.2007)

 

§ 4.  Sõidupiletite hinnad

Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi Tallinn-Viimsi projekti sõidupiletite hinnad on järgmised:

1) I‑II tsooni üksikpilet 20 krooni;

2) I‑II tsooni soodusüksikpilet 10 krooni;

3) I‑II tsooni 30 päeva täiskaart 300 krooni;

4) I‑II tsooni 30 päeva sooduskaart 110 krooni;

5) I‑II tsooni 90 päeva täiskaart 860 krooni;

1) 6) I‑II tsooni 90 päeva sooduskaart 315 krooni.

 

(Tvk m 25.01.2007 nr 2 jõust. 01.02.2007; rakendatakse alates 01.01.2007)

 

3. peatükk
SÕIDUSOODUSTUSED

§ 5.  Õpilaste, üliõpilaste, raske- või keskmise puudega 16-aastaste ja vanemate isikute ning pensionäride sõidusoodustused

Tallinn-Viimsi 30 päeva sooduskaardi kasutamise õigus on õpilastel, üliõpilastel, raske- või keskmise puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel ning pensionäridel kuni 64 eluaastani (kaasa arvatud).

§ 6.  Tasuta sõidu õigus

(1) Vastavalt Ühistranspordiseaduse §-le 27 on kehtestatud tasuta sõidu õigus:

1) eelkooliealistele lastele;

2) puudega lastele;

3) sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele;

4) represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele;

5) 65-aastastele ja vanematele isikutele.

§ 7.  Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

(1) Sõidusoodustuse õigust tõendavaks dokumentideks on:

1) õpilasel – õpilaspilet või viimasega võrdsustatud ISIC Scholar kaart;

2) üliõpilasel - üliõpilaspilet või viimasega võrdsustatud ISIC Student kaart või Hansapanga Student Card;

3) raske või keskmise puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel - vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;

4) pensionäril kuni 64 eluaastani (kaasa arvatud) – pensionitunnistus.

(2) Tasuta sõiduõigust tõendavaks dokumentideks on:

1) puudega lastel – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikutunnistuse, sünnitunnistuse või õpilaspiletiga;

2) sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;

3) represseeritutel ja nendega võrdsustatud isikutel - represseeritu tõend;

4) 65-aastastel ja vanematel isikutel - isikut tõendav dokument või pensionitunnistus.

(3) Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

 

4. peatükk
SÕIDU EEST TASUMINE

§ 8.  Sõidu eest tasumine

(1) Tallinn-Viimsi ühiskaartide müük toimub elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu. Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühistranspordi kasutaja endale ettemaksu teostades perioodilise sõiduõiguse, tasudes interneti teel, pangaülekandega (otse- või püsikorraldus), sularahas või telefoni abil. Tasumise järel aktiveerub sõiduõigus kohe kui perioodi alguseks pole määratud hilisemat aega.

(2) Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel kehtib selleks sõiduks ostetud üksikpilet või märgistatud talong sama teed sõitvas ühissõidukis.

§ 9.  Sõidu eest tasumist tõendav dokument.

Sõidu eest tasumist tõendavateks dokumentideks on määruse paragrahvis 4 loetletud aktiveeritud või märgistatud sõidupiletid.
(Tvk m 25.01.2007 nr 2 jõust. 01.02.2007; rakendatakse alates 01.01.2007)

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 10.  Sõidu eest tasumise kontrollimine

(1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud või eraõiguslik juriidiline isik halduslepingu alusel.

(2) Sõidudokumentide kontrollimisel on sõitja sõidusoodustuse kasutamisel kohustatud kontrollimiseks esitama ka sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendava dokumendi.

§ 11.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2. märtsil 2006.

(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2006.

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees