Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus number 9
Jõustumine:02.03.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - 01.01.2016 [RT IV, 07.08.2013, 10]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 10.12.2015 nr 27 [RT IV, 16.12.2015, 7 - jõust. 01.01.2016]

REDAKTSIOON:

Tvk m 15.12.2011 nr 41, jõustumine 01.01.2012


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

23. veebruar 2006 nr 9

 

 

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

 

 

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev määrus reguleerib koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi vanema osa) määra kehtestamist.

§ 2. Vanema osa määra suurus

(1) Vanema osa määraks ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Ujulaga lasteasutustes on perioodil, mil laps ujulat kasutab (ujumisõpe, ujumine), vanema osa määraks ühes kuus summa, mis moodustab 12% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.
(Tvk m 15.12.2011 nr 41, jõustumine 01.01.2012)

(2) Vanema osa arvestusliku määra suurus tehakse vanemale või teda asendavale isikule (edaspidi vanem) teatavaks Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nädala jooksul peale Vabariigi Valitsuse poolt palga alammäära kehtestamist lasteasutuste kaudu.

§ 3. Vanema osa tasumine

(1) Vanema osa tuleb vanemal tasuda jooksva kuu eest vastavale lasteasutuse tulukontole.

(2) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne), mis vältab rohkem kui 3 tööpäeva, tasutakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

§ 4. Vanema osast vabastamine

(1) Juhul, kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta esitama vastavasisulise avalduse lasteasutusele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse esitamise õigus on vanematel, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

(3) Lasteasutuse juhatajal on õigus vanema osa maksmisest osaliselt kuni 80% ulatuses vabastada vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

§ 5. Vanema osa kasutamine

Vanema osast laekunud vahendeid kasutab lasteasutus hoolekogu heakskiidul.

§ 6. Aruandlus

Laekunud vahendite kasutamise kohta esitab lasteasutuse juhataja üks kord aastas, aruandeaasta lõpus, tegevusaruande lasteasutuse hoolekogule ja Tallinna Haridusametile.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2. märtsil 2006.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees