Rahvakohtunike nimetamise komisjoni liikme valimine

Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 otsus number 58

Redaktsiooni kehtivus 23.02.2006 - ...

 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

23. veebruar 2006 nr 58

 

 

 

 

Rahvakohtunike nimetamise komisjoni liikme valimine

 

 

 

Kohtute seaduse § 108 lg 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja Tallinna põhimääruse § 281 alusel ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida Harju Maakohtu juures asuva rahvakohtunike nimetamise komisjoni liikmeks linnavolikogu liige Larissa Škurat.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule ja Harju Maakohtule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees