Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2006 määrus number 14
Jõustumine:27.02.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2019 - ... [RT IV, 29.05.2019, 66]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON: 
Tlv m 22.05.2019 nr 18 [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]
Tlv m 17.01.2018 nr 6 [RT IV, 23.01.2018, 7 - jõust. 26.01.2018]
Tlv m 17.02.2016 nr 6 [RT IV, 23.02.2016, 24 - jõust. 26.02.2016]
Tlv m 22.06.2011 nr 95, jõustumine 27.06.2011
Tlv m 15.04.2009 nr 36 jõust. 20.04.2009
Tlv m 30.05.2007 nr 55 jõust. 04.06.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

22. veebruar 2006 nr 14

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 1-5 alusel.

 

 

 

 

 

1. peatükk
TALLINNA LINNAVALITSUSE TEEDE JUHTKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS

§ 1. Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine

Moodustada Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjon, mis on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) alatine komisjon eesmärgiga nõustada linnavalitsust teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi strateegia elluviimisel.

§ 2. Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseis kinnitatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 23.01.2018, 7 - jõust. 26.01.2018]

2. peatükk
TALLINNA LINNAVALITSUSE TEEDE JUHTKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS

§ 3. Üldsätted

(1) Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjon (edaspidi: komisjon) on  linnavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on nõustada linnavalitsust teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi strateegia elluviimisel.

(2) Komisjoni  põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

(3) Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

(4) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

(2) Komisjoni koosseisu kuuluvad  Tallinna abilinnapea, Tallinna Linnavolikogu liige, linna ametiasutuste esindajad, teedeettevõtete esindajad ja eksperdid ning teised linnavalitsuse poolt määratud isikud.

(3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused  lõpevad linnavalitsuse vastava õigusakti  jõustumisest.

(4) Komisjoni esimees on teedeehitust, -remonti ja –hooldust  kureeriv abilinnapea.

(5) Komisjoni esimehel ja aseesimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(6) Komisjon on vähemalt 12-liikmeline.
[RT IV, 23.02.2016, 24 - jõust. 26.02.2016]

§ 5. Komisjoni töökorraldus

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis.

(2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja seda juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(3) Komisjoni tehnilist tööd  korraldab komisjoni sekretär, kes ei ole komisjoni liige.  Komisjoni teenindamise tagab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

(4) Komisjoni koosoleku päevakorra kinnitab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(5) Komisjoni  sekretär teatab komisjoni liikmetele koosoleku toimumise aja, koha ning päevakorra hiljemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku toimumist ning edastab vajalikud materjalid hiljemalt  3 (kolm) tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(6) Komisjoni erakorraline koosolek kutsutakse kokku vähemalt poolte komisjoni liikmete nõudmisel.

(7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, s.h. komisjoni esimees või aseesimees. Komisjon teeb oma otsused poolthäälte enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

(8) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

(9) Komisjon on aruandekohustuslane linnavalitsuse ees.

(10) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga linnavalitsuse määruste ja korralduste vastuvõtmisel.

§ 6. Komisjoni ülesanded

Komisjoni ülesandeks on:

1) põhimõtete väljatöötamine ja soovituste andmine  linnavalitsusele teedevõrgustiku edasiarendamiseks linnaplaneeringu raames lähtuvalt arengukavadest ja eelarve võimalustest;

2) pikaajaliste teedeehituse, teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi ning jalgrattateede ehituse arengukavade heakskiitmine;

3) iga-aastase teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi ning jalgrattateede ehituse objektilise kava läbivaatamine ja heakskiitmine;

4) ettepanekute tegemine linnavalitsusele järgneva aasta olulisemate remondiobjektide  plaani lülitamiseks jooksva aasta maikuu lõpuks;

5) õigusaktidele hinnangu andmine, täiendus- ja parandusettepanekute tegemine Teeseaduse jt. Õigusaktide muutmiseks, uute õigusaktide väljatöötamise vajaduse kindlaksmääramine;

6) teedeehituses kasutatavate uute eritehnoloogiatega tutvumine ja nende  heakskiitmine;

7) ettepanekute tegemine tehnovõrguvaldajate ja tee omaniku vaheliste õiguste ja kohustustega seotud küsimuste lahendamiseks;

8) tehnovõrguvaldajate poolt tee omanikule tänavate  remondiks esitatavate tehniliste tingimuste põhjendatuse hindamine;

9) tehnovõrguvaldajatega läbirääkimiste pidamine  teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi käigus renoveeritavate tehnorajatiste finantseerimise küsimustes;

10) muudes teedeehituslikes küsimustes põhimõtteliste suundade ja seisukohtade läbivaatamine ja kinnitamine.

§ 7. Komisjoni õigused

Komisjonil on õigus:

1) saada oma tegevuseks vajalikku informatsiooni ja dokumente linna asutustelt;

2) moodustada töörühmi probleemsete valdkondade või küsimuste läbitöötamiseks;

3) kaasata oma töösse asjatundjaid.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 27. veebruaril 2006.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


Lisa - Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu kinnitamine
[Kehtetu - RT IV, 23.01.2018, 7 – jõust. 26.01.2018]