Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Tampere linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2006 korraldus number 362
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. veebruar  2006  nr 362-k

 

 

Tallinna linna ja Tampere linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ning tulenevalt vajadusest tugevdada Tallinna linna koostööd Euroopa Kultuuripealinnaks 2011 kandideeriva Tampere linnaga:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Tampere linna vahel sõlmitav koostöömemorandumi projekt.

2. Volitada abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöömemorandumile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari  2006

korralduse nr 362-k      

LISA

 

Koostöömemorandum

 

 

 

Koostöömemorandum on allkirjastatud ……………………. (koht ) …… ………………….(aeg).

 

Tallinna linn (Eesti Vabariik),  keda esindab Tallinna Linnavalitsuse …. 2006 korralduse nr …. alusel abilinnapea Kaia Jäppinen  ja

T a m p e r e linn (Soome Vabariik), keda esindab ………………..alusel…………………     (edaspidi Linnad )

- lähtudes mõlema linna soovist saada 2011. aasta Euroopa Kultuuripealinnaks;

- omades ühist eesmärki tõsta meie regiooni, riikide ja linnade tuntust laienenud Euroopas ning tutvustada  üheskoos meie hõimurahvaste kultuuri eripära;

- tuginedes vastastikusele huvile arendada kultuurikoostööd kahe naaberriigi, Eesti ja Soome linnade vahel

seavad eesmärgiks kultuurialase koostöö tihendamise.

 

Linnad lepivad kokku alljärgnevas.

1. Edendada ja arendada koostööd kultuuri, hariduse ja spordi valdkonnas, algatada kultuurivahetust ja ühistegevust üksikisikute, institutsioonide, organisatsioonide ja mittetulundusühingute vahel kõigis kultuurivaldkondades.

 

2. Vahetada informatsiooni 2011. aasta Euroopa Kultuuripealinna ettevalmistusprotsessi kohta  ning koordineerida tegevuskavu ja  Euroopa Kultuuripealinna aasta programmi.

 

3. Selgitada välja võimalused ühistel huvidel tuginevate koostööprojektide väljatöötamiseks ja läbiviimiseks ning taotleda täiendavaid rahalisi vahendeid EL programmidest ja meetmetest.

 

4. Kaasata meedia linnade tutvustamiseks ja nende ühistegevuste kajastamiseks.

 

5. Vahetada informatsiooni mõlemas linnas toimuvate kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste kultuuriürituste kohta, võimalusel kaasata neisse partnerlinnade külalisesinejaid.

 

6. Edendada kultuuriturismi linnade vahel.

 

Koostöömemorandumit võib linnade kokkuleppel täiendada konkreetsete tegevusplaanidega, muuta või parandada arvestades muutunud olukordi. 

 

Memorandum on allkirjastatud kahes ingliskeelses eksemplaris, millest kumbki linn saab ühe.

 

Tallinna linna nimel                                                        Tampere linna nimel

 

_____________________________              _______________________________

 

Kaia Jäppinen                                                              

Tallinna linn                                                                   Tampere linn

Vabaduse väljak 7                                                                                                       

10148 Tallinn

 

Toomas Sepp

Linnasekretär