Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Neeme tn 39 maa tagastamine nõudeõiguse osast suurema pindalaga
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2006 korraldus number 331
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2006 - ...

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

22. veebruar 2006 nr 331-k

 

 

Neeme tn 39 maa tagastamine nõudeõiguse osast suurema pindalaga

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4, lg 5, § 15 lg 1, lg 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 567, 569, 57, Tallinna Linnavalitsuse           19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34  ning tulenevalt  Tallinna Linnavalitsuse 17. juuni 1996 korraldusest         nr 1635-k ja 29. mai 1998 korraldusest nr 3397-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 08. jaanuari 1996 otsusest nr 6732, Tallinna Linnavalitsuse Arhitektuuribüroo poolt koostatud ehituskrundi plaanist töö nr E-599-90 ja maa tagastamise toimiku nr 2567 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas (endine kinnistu nr 3948, pindala 3159,79 m2, nõudeõigus 1/2 mõttelises osas) millest 262 m2 tagastatakse  nõudeõiguse osast suuremas ulatuses alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Neeme tn 39;

1.2 pindala: 1842 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa järgmisele isikule:

Tõnu Saar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 08.02.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 1998 korraldusega nr 3397-k “Neeme tn 39 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine“ on määratud nõudeõiguse osast suurema pindalaga 262 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 13100 (kolmteist tuhat ükssada) krooni. Võlg on tasutud rahas 06. veebruaril 2006 Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, viitenumber 11112.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär