Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine välisrahastusega projektis "Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku muuseumi ehitus" ja volituse andmine Ene Vohule
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2006 korraldus number 325
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. veebruar 2006 nr 325-k

 

 

Osalemine välisrahastusega projektis „Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku muuseumi ehitus“ ja volituse andmine Ene Vohule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 “Välisrahastusega projektides osalemise kord“ alusel:

 

 

1. Osaleda lihtpartnerina välisrahastusega projektis „Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku muuseumi ehitus“.

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (registrikood 75014971, aadress: Raekoja plats 12, Tallinn).

3. Volitada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja kohusetäitjat Ene Vohut Tallinna linna nimel alla kirjutama lepingule mittetulundusühinguga Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Kogudus (reg nr 80209858) linnapoolse toetuse eraldamiseks projekti “Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku muuseumi ehitus“  kaasfinantseerimiseks.

4. Nõustuda projekti “Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku muuseumi ehitus“, kogueelarvega 5 232 508 krooni, sealhulgas välisrahastuse summa 4 186 006 krooni, kaasfinantseerimise võimaldamiseks Tallinna linna poolse toetusena 1 046 502 krooni. Linna poolne toetus eraldatakse  Tallinna linna eelarves Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile kirikute restaureerimiseks ettenähtud  investeeringute vahendite arvelt.  

5. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2006

korralduse nr 325-k      

LISA

 

Toetuse eraldamise leping projekti “Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku ehitus“ kaasfinantseerimiseks

 

 

 

Tallinnas, “….“……….2006

 

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse … veeburari 2006 korralduse nr …-k alusel Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja kohusetäitja Ene Vohu

ja

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Kogudus (Rüütli tn 7/9, 10130 Tallinn), registrikoodiga 80209858, keda esindab juhatuse esimees Toomas Lilienberg põhikirja alusel,

 

keda nimetatakse edaspidi Pool või koos Poolteks,

sõlmisid käesoleva Lepingu alljärgnevas:

 

1.      Lepingu Ese

Tallinna linn eraldab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Kogudusele 1 046 502 (üks miljon nelikümmend kuus tuhat  viissada kaks) krooni linnapoolse toetusena (edaspidi “toetus“) projekti „Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku muuseumi ehitus“ (edaspidi “projekt“) kaasfinantseerimiseks. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Kogudus kasutab toetust kaasfinantseeringuna projekti  raames kiriku muuseumi ehitustöödeks vastavalt projekti eelarvele ja tegevuskavale võttes arvesse siseministri 11. juuni 2004.a. määrusega nr 36 kinnitatud „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006“ meetme 4.6 „Kohalik sotsiaal-majanduslik areng“ osa 4.6.2 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tingimused.

 

2.      Poolte kohustused

2.1  Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Kogudus:

2.1.1        kasutab toetust kaasfinantseeringuna projekti raames kiriku muuseumi ehitustöödeks vastavalt projekti eelarvele ja tegevuskavale;

2.1.2        esitab Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile kaasfinantseeringu kasutamise kohta vahearuande hiljemalt üks kuu pärast toetuse osa eraldamist ja lõpparuande hiljemalt kaks kuud pärast projekti lõppemist.

 

2.2  Tallinna linn:

2.2.1   eraldab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Kogudusele punktis 1 nimetatud toetuse projekti kaasfinantseerimiseks vastavalt projekti eelarvele ja tegevuskavale Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 2005. ja 2006.a. investeeringutest  1 046 502 (üks miljon nelikümmend kuus tuhat  viissada kaks) krooni. 

2.2.2  teostab Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kaudu järelevalvet projekti kaasfinantseerimise toetuse sihtotstarbelise kasutamise osas.

 

3.   Tasustamine

3.1        Punktis 1 kirjeldatud tööde teostamise eest kannab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet toetuse projekti kaasfinantseerimiseks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Koguduse arveldusarvele nr 10220051504011 aktisaseltsis SEB Eesti Ühispank. Antud arveldusarve on avatud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Koguduse poolt eraldi toetuse ja Tallinna linna poolse projekti kaasfinantseerimise toetuse kasutamiseks. Projekti kaasfinantseerimise toetuse ülekandmine toimub vastavalt teostatud tööde akteerimisele ja allkirjastatud aktidele. 

 

4.   POOLTE VASTUTUS

4.1      Pooled kohustuvad täitma käesolevat lepingut sisuliselt õigesti ja kehtestatud tähtaegadest ja muudest tingimustest täpselt kinni pidades.

4.2      Lepingujärgsete kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmatajätmise korral kannavad Pooled teineteise ees vastutust vastavalt käesoleva lepingu sätetele ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

4.3      Pooled on kohustatud hüvitama teineteisele käesoleva lepingu rikkumisega tekitatud otsese kahju.

 

5.    LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

5.1                  Leping kehtib kuni Pooled on kõik lepingust tulenevad kohustused täitnud, mida kinnitatakse kirjalikult vastava aktiga.

5.2                  Lepingu võib lõpetada Poolte kirjalikul kokkuleppel.

 

6.    VAIDLUSTE LAHENDAMINE

6.1             Pooled kohustuvad kõik käesoleva lepingu täitmisel tekkivad ja sellega seonduvad omavahelised lahkarvamused lahendama sõbralike läbirääkimiste käigus.

6.2             Kui kokkulepet ei saavutata, lahendab vaidluse Harju Maakohus.

 

7.    MUUD KOKKULEPPED

7.1.               Projekti kaasfinantseerimise toetuse kasutamist puudutavate lahkarvamuste lahendamisel kokkuleppe mittesaavutamise korral kasutavad Pooled sõltumatut eksperti.

7.2.               Sõltumatu eksperdi määravad Pooled lahkarvamuste tekkimisel. Kui ekspertiisi tegemise kulud tuleb tasuda ettemaksuga, kannab need esialgselt ekspertiisist huvitatud Pool, peale ekspertarvamuse valmimist on kõigi selle ekspertiisiga seonduvate kulutuste täitmise kohustus Poolel, kes eksperdi arvamuse kohaselt oli vaidlusküsimuses eksiarvamusel.

7.3.               Pooled on käesoleva lepinguga seotud projekti realiseerimise ja ehitustöödega seotud üleandmis-vastuvõtuprotseduuride sooritamiseks ning vastavate aktide allakirjutamiseks nimetanud oma ametlikud esindajad:

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt Olev Liivik;

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Koguduse poolt Patrik     Göransson.

7.4.               Lepingu tingimusi saab muuta Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis kuulub lepingu juurde ja on selle lahutamatuks osaks.

 

8.                     LÕPPSÄTTED

Leping on sõlmitud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks (1) eksemplar.

 

                                                                                                                                                           

Allkirjad:  

 

Ene Vohu……………………..                         Toomas Lilienberg ………………….

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti                          Juhatuse esimees

juhataja kohusetäitja

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär