Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2006 korraldus number 323
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. veebruar 2006 nr 323-k

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline koostöölepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2006

korralduse nr 323-k     

LISA 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline koostööleping nr ……

 

 

 

Käesolev koostööleping (edaspidi leping) on sõlmitud “.........“ ....................................... 2006. aastal Tartus.

 

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium) kantsler Jaan Kallase isikus, kes tegutseb seaduse alusel, ühelt poolt ning

Tallinna linn (edaspidi omavalitsus) Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula  isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ……… veebruari 2006 korralduse nr ….. alusel, teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi leping ) alljärgnevas:

 

1.                        Lepingu dokumendid

1.1.          Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel.

1.2.           Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:

1.2.1.              Lisa 1 – Tegevuskava;

1.2.2.              Lisa 2 – Toetuse kasutamise kuluaruanne.

2.                        Lepingu eesmärk ja ese

2.1.                   Lähtudes omavalitsuse soovist teha investeeringuid Tallinna Lasteaia Sinilind tervise- ja spordi edendamisse, renoveerida Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli basseiniruumi ventilatsioon, rajada Tallinna Lasteaeda Pallipõnn mänguväljak ja teha investeeringuid Tallinna Lasteaeda Kikas ning ministeeriumi soovist seda toetada, sõlmisid pooled lepingu, et määratleda poolte õigused ja kohustused ning vastutus.

2.2.                   Lepingu ese on ministeeriumi toetus omavalitsusele investeeringute tegemiseks Tallinna Lasteaias Sinilind, Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkoolis, Tallinna Lasteaias Pallipõnn ja  Tallinna Lasteaias Kikas.

3.                        Poolte kohustused

3.1.                   Omavalitsus kohustub:

3.1.1.              kasutama talle eraldatud toetust lepingu lisas 1 kokkulepitud korras ja tingimustel;

3.1.2.              esitama ministeeriumile lisas 2 toodud vormikohase kuluaruande koos seletuskirjaga toetuse kasutamise kohta hiljemalt  02. oktoobriks 2006;

3.1.3.              ministeeriumi kirjalikul taotlusel esitama vahearuandeid kümne (10) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.4.              ministeeriumi kirjalikul nõudel esitama toetuse arvel kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad viie (5) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.5.              ministeeriumi kirjalikul nõudel kandma neljateistkümne (14) päeva jooksul mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse osa ministeeriumi arveldusarvele;

3.1.6.              kandma kasutamata jäänud toetuse osa neljateistkümne (14)  päeva jooksul pärast lepingu lõppemist ministeeriumi arveldusarvele;

3.1.7.              arvestama ministeeriumi poolt kirjalikult tehtud märkustega ja antud juhistega, kui need on kooskõlas lepinguga;

3.1.8.              pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust kooskõlas Raamatupidamise seadusest tulenevate nõuetega;

3.1.9.              võimaldama ministeeriumil ja Riigikontrollil kontrollida omavalitsuse esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;

 

 

3.1.10.          nimetama ministeeriumi lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuse toetajana kõigis vastavates trükistes (pressiteated, raamatud, trükireklaam), raadios ja avalikel esinemistel. Võimaluse korral kohustub omavalitsus kasutama trükistes ka ministeeriumi logo, kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult ministeeriumi teabekorralduse osakonna juhatajaga (tel 7350 154);

3.1.11.          viivitamatult teatama ministeeriumile asjaoludest:

3.1.11.1.     mis takistavad omavalitsuse poolt lepingu täitmist;

3.1.11.2.     lepingu lisade muutmise vajalikkusest;

3.1.11.3.     lepingu täitmisel esinevatest muudest probleemidest.

3.2.                   Ministeerium kohustub:

3.2.1.              üle kandma omavalitsusele lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks kaks miljonit viissada tuhat  (2 500 000) krooni (eelnevalt ja edaspidi toetus) hiljemalt  31. märtsil 2006.a.

4.                        Vastutus

4.1.                   Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

4.2.                   Pooled vastutavad oma kohustuste süülise mittevabandatava mittetäitmise korral, kui täitmisest keeldumise õigus ei tulene lepingust või seadusest.

4.3.                   Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.4.                   Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittenõuetekohase täitmise põhjustab teine pool lepingut mittenõuetekohaselt täites.

4.5.                   Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt täpselt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates päevast, millal sai teada või pidi teada saama lepingu rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama, kui lepingu rikkumine seisneb lepingus sätestatud tähtajaks mõne dokumendi üleandmata jätmises.

4.6.                   Ministeerium ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis omavalitsusel on tekkinud (nt saamata jäänud tulu).

4.7.                   Omavalitsus on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel ministeeriumile tekkinud kahju.

5.                        Leppetrahv

5.1.                   Omavalitsus on kohustatud maksma ministeeriumile leppetrahvi kahe (2) protsendi ulatuses ministeeriumi poolt ülekantud toetuselt:

5.1.1.              lepingu punktides 3.1.2, 3.1.3 ja 3.1.4 sätestatud kohustuste tähtaegse täitmata jätmise eest;

5.1.2.              lepingu punktis 3.1.9 sätestatud tutvumise mittevõimaldamise eest;

5.1.3.              käesoleva lepingu punktis 3.1.11 sätestatud kohustuse mittetäitmise eest.

5.2.                   Leppetrahv kuulub tasumisele neljateistkümne (14) päeva jooksul ministeeriumi poolt omavalitsusele vastavasisulise nõude esitamisest.

5.3.                   Leppetrahvi tasumine ei välista ministeeriumi poolset õigust nõuda rikutud kohustuste täitmist, samuti õigust lepingust taganeda sama või muu rikkumise eest käesolevas lepingus sätestatud alustel või seaduses sätestatud muul alusel.

6.                        Teated

6.1.                   Ministeeriumi ja omavalitsuse vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi teated), kaasa arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.

6.2.                   Teade loetakse kättesaaduks, kui:

6.2.1.              teade on üle antud allkirja vastu;

6.2.2.              teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva.

6.3.                   Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.

6.4.                   Pooled kohustuvad teineteisele teatama punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete muutumisest vähemalt viis (5) tööpäeva enne muutumist. Kuni käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumiseni loetakse punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete alusel edastatud teated kohaselt edastatuks.

7.                        Vaidluste lahendamine

7.1.        Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve                arvestavate läbirääkimiste teel.

7.2.           Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus ministeeriumi asukoha kohtus.

8.                        Lepingu muutmine

8.1.        Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana.

8.2.                   Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule kolmekümne (30) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada.

8.3.                   Ministeerium võib lepingut ühepoolselt muuta, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Eelkõige võib ministeerium lepingut ühepoolselt muuta, kui:

8.3.1.              muudetakse oluliselt kohalduvaid õigusakte;

8.3.2.              kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.3.3.              muutmist nõuab Riigikontroll;

8.3.4.              muutmine on vajalik lepingu õigusvastasuse kõrvaldamiseks.

9.                        Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

9.1.                   Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib, kuni pooled on kõik lepingust tulenevad kohustused täitnud.

9.2.                   Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

9.3.                   Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisele poolele vähemalt kuuskümmend (60) päeva ette.

9.4.                   Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud kümne (10) päevase tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist.

9.5.                   Lepingu lõppemine ei vabasta pooli lepingu olemusest ja teise poole huvist tulenevatest kohustustest.

10.                    Lõppsätted

10.1.               Käesoleva lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled lepingu punktides 11.1 ja 11.2 nimetatud kontaktisikud.

10.2.               Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast.

10.3.               Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks kõik poolte vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped toetuse kasutamiseks.

10.4.               Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks või jõustamatuks või tühisteks, on poolte tahteks, et lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.

10.5.               Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

10.6.               Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

10.7.               Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

 

10.8.               Käesolev leping on sõlmitud kahes (2) eestikeelses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris neljal (4) lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekülg on allkirjastatud poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele jääb üks (1) eksemplar.

11.                    Poolte rekvisiidid ja allkirjad

11.1.               Ministeerium:    Haridus- ja Teadusministeerium

reg nr:                 70000740

aadress:             Munga 18, 50088 Tartu

telefon:                6 281 217

faks:                     6 281 390

kontaktisik:         abiministri nõunik

11.2.               Omavalitsus:     Tallinna linn        

                  aadress:              Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

                  telefon: 6404 590

                  faks:                      6404 589

                  kontaktisik:          haridusameti juhataja

                  e-post:  haridusamet@tallinnlv.ee

                  a/k:                        10002011878002 (Tallinna Linnakantselei finantsteenistus).

 

 

 

 

.................................................                                                               .................................................

Jaan Kallas                                                                                           Andres Pajula

 

 

 

 

Koostöölepingu nr .....................

L i s a  1

 

Tegevuskava

 

Käesolev lisa 1 on sõlmitud “.........“ ....................................... 2006. aastal Tartus.

 

1. Pooled leppisid kokku alljärgnevas:

 

nr

Tegevus

Tingimus(ed); tähtaeg

Summa

1.

Tallinna Lasteaia Sinilind (Tammsaare tee 115, Tallinn)  spordi- ja mänguväljakute projekteerimine ja  väljaehitamine, sealhulgas jalgpalliväljaku, palliplatsi ja jooksuradade rajamine,  spordi – ja mänguinventari paigaldamine (multifunktsionaalne ronimissein, rööbaspuud, takistusrada, redelid jms).

Tööde etapid:                                                              -projekteerimine                

-ettevalmistavad mullatööd ja jalgpalliväljaku, palliplatsi ning jooksuradade ehitamine

-spordi- ja mänguinventari paigaldamine

Tööde teostajad (projekteerija ja ehituse peatöövõtja) selgitatakse välja riigihangete kaudu.

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2006

 

10.08.2006

15.09.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

70 000

 

630 000

300 000

 

 

 

 

Kokku

1 000 000

2.

Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli              ( J. Sütiste tee 4, Tallinn) basseiniruumi ventilatsiooni renoveerimine, sealhulgas ventilatsioonisüsteemi projekteerimine, õhukuivati ja muude ventilatsiooniseadmete paigaldamine, üldehitus ja viimistlustööd, süsteemide häälestamine.

Tööde etapid:

-projekteerimine 

-õhukuivati paigaldamine

-muude seadmete paigaldamine, üldehitus ja viimistlustööd, häälestamine

Peatöövõtja selgitatakse välja riigihanke kaudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2006

15.06.2006

 

31.07.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000

150 000

 

135 000

 

Kokku

300 000

 

 

3.

Tallinna Lasteaia Pallipõnn (Akadeemia tee 50, Tallinn) mänguväljakute rajamine, sealhulgas mänguväljaku planeeringu koostamine, territooriumi ja aluskatete ettevalmistus, terviseraja paigaldamine, spordi – ja mänguinventari paigaldamine (kiiged, mängumaja, ronimistorn, liurenn, tunnel jne).

Tööde etapid:

-mänguväljakute territooriumi ja aluskatete ettevalmistus

-terviseraja ning spordi- ja mänguinventari paigaldamine

 Peatöövõtja selgitatakse välja riigihanke kaudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2006

 

14.07.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000

 

400 000

 

 

 

Kokku

600 000

4.

Tallinna Lasteaia Kikas (Sõpruse pst 234, Tallinn) uue piirdeaia ehitus (koos väravatega), sõimeväljaku eraldusaia ehitus ning spordi- ja mänguväljaku arendamine, sealhulgas ministaadioni rajamine, spordi- ja mänguinventari paigaldamine ( poom, kiiged, istepingid jms).

Tööde etapid:

-piirdeaia ehitus (50 % ulatuses)

-piirdeaia ehitus (ülejäänud 50%)

-spordi – ja mänguväljakute arendustööd, sõimeväljaku eraldusaia ehitus

Töövõtjad (eraldi piirdeaia ehitamiseks ja spordi- mänguväljakute arendamiseks) selgitatakse välja riigihangete kaudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2006

14.07.2006

 

31.07.2006

 

 

 

 

 

200 000

200 000

200 000

 

 

Kokku

600 000

 

KOKKU

2 500 000

 

2.       Hindamiskriteeriumid lepingu teostamise tulemuslikkuse mõõtmiseks on järgmised:

2.1    tööde etappide tähtaegne ja kvaliteetne täitmine;

2.2     rajatud spordi- ja mänguväljakuid ning  paigaldatud inventari kasutatakse hariduse andmise eesmärgil vähemalt  viie aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist.

 

 

Ministeerium:                                                                                       Tallinna  linn:

 

 

.................................................                                                               .................................................

Jaan Kallas                                                                                           Andres Pajula

 

 

 

                 Koostöölepingu nr .....................

L i s a  2

 

Toetuse kasutamise kuluaruanne

 

Käesolev lisa 2 on sõlmitud “.........“ ....................................... 2006. aastal Tartus.

 

Pooled leppisid kokku, et lepingu punktis 3.1.2 nimetatud kuluaruande esitab omavalitsus järgmise vormi kohaselt:

 

Seisuga: …………………….. ...                                         kroonides (aasta algusest kasvavas kokkuvõttes)

Jrk nr

Kululiik

Eelarve

Laekunud eraldist aasta algusest kokku

Kulu aasta algusest kasvavas kokkuvõttes

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

Kulutamata jääk perioodi lõpuks (veerg 4 miinus veerg 5)

 

 

Kuluaruande esitas:

 

.............................

[Nimi, ametikoht]

 

 

.....................................                                                                           .....................................

Jaan Kallas                                                                                           Andres Pajula

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär