Surnu vedamisega seotud kulude kandmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Tõnu Tuppitsale

Tallinna Linnavalitsus 15.02.2006 korraldus number 322

Redaktsiooni kehtivus 15.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. veebruar 2006 nr 322-k

 

 

Surnu vedamisega seotud kulude kandmise  kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Tõnu Tuppitsale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5, Surma põhjuse tuvastamise seaduse § 30 lg 3 ja lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lg  5 ja Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse punktidega 2.1.26 ja 2.1.27:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Põhja Politseiprefektuuri vahel sõlmitava surnu vedamisega seotud kulude kandmise kokkuleppe (edaspidi kokkulepe) projekt.

2. Volitada Tallinna Keskkonnaameti juhatajat Tõnu Tuppitsat Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile, Siseministeeriumile ja Põhja Politseiprefektuurile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2006

korralduse nr 322-k      

LISA

 

SURNU VEDAMISEGA SEOTUD KULUDE KANDMISE KOKKULEPPE PROJEKT

 

 

 

 

 

Tallinnas,  veebruaril 2006.a.

TALLINNA LINN Tallinna Keskkonnaameti kaudu, keda esindab põhimäärusest ja Tallinna Linnavalitsuse ……….. korraldusest nr …………tulenevate volituste piires Tallinna Keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppits (registrikood 75032325  Harju tn 13, 10130 Tallinn)

ja

PÕHJA POLITSEIPREFEKTUUR, keda esindab põhimäärusest tulenevalt prefekt …..

(registrikood ………..Pärnu mnt 139; 15028  Tallinn)

 

lähtudes surma põhjuse tuvastamise seaduse §-st 30 ning vajadusest täpsustada surnu vedamisega seotud  kulude katmist 2006. aastal Tallinna linnas, leppisid kokku järgmises:

 

1. Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnute (väljaarvatud meditsiiniasutustes ja liiklusõnnetustes) transpordi sündmuskohalt surnukuuri, kohtuekspertiisi või kohtuarstlikule lahangule surma põhjuse tuvastamise seaduse § 30 lg 3 ja lg 6 tähenduses korraldab 2006. aastal Tallinna Keskkonnamet koostöös politseiga. Politsei esindaja määrab sündmuskohal surnu transpordi sihtkoha.

 

2. Punktis 1 nimetatud  surnu vedamise teenuse eest tasub Tallinna Keskkonnaamet veoteenuse osutajale.

 

3. Käesolev kokkulepe jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni 31.12.2006.a.

 

4. Kokkulepe on sõlmitud 2 võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi pooltest jääb 1 eksemplar.

 

 

Poolte allkirjad:

 

 

Põhja Politseiprefektuur                                                Tallinna Keskkonnaamet                      

 

……………………………                                        …………………………..

Ees- ja perekonnanimi                                                Tõnu Tuppits

ametikoht                                                                    juhataja

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär