Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 446 ja Pärnu mnt 446a maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2006 korraldus number 273
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. veebruar 2006 nr 273-k

 

 

Pärnu mnt 446 ja Pärnu mnt 446a

maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192,  Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 23. mai 1994 otsusest nr 2980, maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldusest 16. juunist 1994,  maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 06. novembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 11732, pärimisõiguse tunnistusest 14. veebruarist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 973/2003, Tallinna Maa-ameti poolt 17. novembril 2005 koostatud katastriüksuse plaanidest töö nr MT-91 ja töö nr MT-92  ning maa tagastamise toimiku nr 1985 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pärnu mnt 446;

1.2 pindala: 689 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 895N pindalaga 1688 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Juho Toomsalu, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 5/12 mõttelises osas;

2.2 Helle Timusk, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 7/12 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 04.01.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma rahas kokku 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Juho Toomsalu, 229 (kakssada kakskümmend üheksa) krooni;

4.2 Helle Timusk, 321 (kolmsada kakskümmend üks) krooni.

Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

 

 

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Pärnu mnt 446a;

5.2 pindala: 1049 m2;

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 895N pindalaga 1688 m2)  järgmisele isikule:

Eve Sünd, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

7. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 6 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 04.01.2006 elektroonilisele väljatrükile.

8. Punktis 6 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas kokku 107 (ükssada seitse) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 39 (kolmkümmend üheksa) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 68 (kuuskümmend kaheksa) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Lugeda endise kinnistu nr 895N maa tagastatuks.

10. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks Juho Toomsalu´le, Helle Timusk´ile ja Eve Sünd´ile;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär