Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine INTERREG III B projektis "BaltMetInno – Läänemere Metropolide Innovatsioonistrateegia" ja koostöölepingu allkirjastamiseks volituse andmine abilinnapea Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 otsus number 37
Redaktsiooni kehtivus:09.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. veebruar 2006 nr 37

 

 

 

 

Osalemine INTERREG III B projektis “BaltMetInno – Läänemere Metropolide Innovatsioonistrateegia“ ja koostöölepingu allkirjastamiseks volituse andmine abilinnapea Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 ja § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 8, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 55 kinnitatud Välisrahastusega projektides osalemise korra p 4.5 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina INTERREG III B projektis “BaltMetInno – Läänemere Metropolide Innovatsioonistrateegia“ (projekt)

2. Määrata projekti

2.1 hoidjaks Tallinna Ettevõtlusamet;

2.2 vastutavaks esindajaks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste.

3. Nõustuda projekti kaasfinantseerimisega Tallinna linna eelarvest aastatel 2006-2007 summas 1 160 000 krooni, sh 2006. aastal summaga 580 000 krooni ja 2007. aastal summaga 580 000 krooni.

4. Volitada abilinnapead Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud INTERREG III B välisrahastusega projekti “BaltMetInno – Läänemere Metropolide Innovatsioonistrateegia“ projekti juhi ja partnerite vahelisele koostöölepingule.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006
otsuse nr 37
LISA

 

INTERREG III B Juhtiva partneri ja teiste partnerite vaheline koostööleping

 

 

 

Partnerlusleping juhtiva partneri ning teiste partnerite vahel projekti

 

LÄÄNEMERE METROPOLIDE INNOVATSIOONISTRATEEGIA – BALTMETINNO #60010

elluviimiseks Läänemere regiooni naaberlusprogrammi INTERREG III B raames

 

 

Võttes arvesse

punkti 31 viimast lauset komisjoni liikmesriikidele mõeldud teatise 02. septembrist 2004 (millega kehtestatakse suunised Euroopa Ühenduse algatuseks INTERREG III üleeuroopalise koostöö raames, mille eesmärk on soodustada Euroopa territooriumi harmoonilist ja tasakaalustatud arengut, OJ C 226, 10.95.2004, lk 2, mille järgi vastutav partner, st INTERREG projekti juhtiv partner määrab erinevate projektis osalejatega, vajadusel lepingu vormis, kindlaks vastastikuse vastutuse jagunemise,

leping tuleb sõlmida kahepoolselt juhtiva partneri ning iga alljärgneva partneri ning vaatlejaga:

Helsingin kaupunki (Helsingi linn)                                                           (Juhtiv partner)

P.O.Box 1, FI-00099 Helsingi, Soome Vabariik

Esindaja Olli Keinänen

ja

Culminatum Ltd Oy (Helsingi Regiooni Ekspertiisikeskus)                      (Partner 2)

Tekniikantie 14, FI-02150 Espoo, Soome Vabariik

Esindaja Eero Holstila

Stockholms Näringslivskontor                                                               (Partner 3)

(Stockholmi Majandusarengu Agentuur)

Box 16282, Drottninggatan 33, SE-10325 Stockholm, Rootsi Kuningriik

Esindaja Irena Lundberg

Tallinna linn                                                                                           (Partner 5)

Vabaduse väljak 7, EE-15199 Tallinn, Eesti Vabariik

Esindaja Mart Repnau

Rigas Dome (Riia linn)                                                                          (Partner 6)

Ratslaukums 1, LV-1539 Riia, Läti Vabariik

Esindaja Rihards Zarins

K¸benhavs Kommune (Kopenhaageni linn)                                           (Partner 7)

City Hall, DK-15199 Copenhagen, Taani Kuningriik

Esindaja Jesper Buch Jacobsen

Malmö Stad (Malmö linn)                                                                     (Partner 8)

SE-20580 Malmö Stad, Rootsi Kuningriik

Esindaja Kristina Ohlsson

Berliner Senat, Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen           (Partner 9)

(Berliini Senat, tööhõive, sotsiaal ning naisküsimuste osakond)

Berliner Rathaus, DE-10871 Berlin, Saksamaa Liitvabariik

Esindaja Bärbel Colditz

 

WISTA Management GmbH                                                                (Partner 10)

Rudower Chaussee 17,  DE-12489 Berlin, Saksamaa Liitvabariik

Esindaja Helge Neumann

Technologiestiftung Berlin GmbH                                                          (Partner 11)

(Berliini Tehnoloogia Sihtasutus)

Rudower Chaussee 17,  DE-12489 Berlin, Saksamaa Liitvabariik

Esindaja Eberhard Stens

Stockholm School of Entrepreneurship                                                  (Partner 12)

Saltmätargatan 9 IV, SE-11383 Stockholm, Rootsi Kuningriik

Esindaja Claudia Feistner

Committe for External Relations and Tourism (St Peterburgi linn)           (Partner 14)

Smolny, RY-191060, St Petersburg, Venemaa Föderatsioon

Esindaja Vladislav Balsky

St. Petersburg State University, Institute of Philology, Inter-                   (Partner 15)

Disciplinary Centre for Advanced Professional Education

d.29, 14 liniya V.O., RU-198904 St Peterburg, Venemaa Föderatsioon

Esindaja Alexander Bikkulov

EVU – Erhvervscenter for Etablering, V¿kst og Udvikling                     (Partner 16)

(EVU Ettevõtlusega Alustamise, Kasvu ning Arengu keskus)

Trekonergrade 126 F, DK-2500 Valby, Taani Kuningriik

Esindaja Michael Lange

Oslo Teknopol                                                                                     (Vaatleja)

Akersgata 13, N-0105 Oslo, Norra Kuningriik

Esindaja Jon-Gunnar Aasen

Vilniuse Linn                                                                                         (Vaatleja)

Konstitucijos ave. 3, LT-09601 Vilnus, Leedu Vabariik

Esindaja Dalia Bardauskiene

Varssavi Linn                                                                                        (Vaatleja)

00-901 Warszawa, ul. Gorskiego 7, Poola Vabariik

Esindaja Max Bylicki

sõlmitakse järgmine leping Läänemere regiooni programmi INTERREG III B projekti „Läänemere Metropolide Innovatsioonistrateegia – BaltMetInno #60010“ (edaspidi Projekt) elluviimiseks, heaks kiidetud Läänemere regiooni programmi INTERREG IIIB Juhtkomitee poolt Hamburgis 9.-10. septembril 2004.

Punkt 1

Lepingu eesmärk

1. Selle lepingu eesmärk on partnerluse loomine, et viia ellu INTERREG III B projekt „Läänemere Metropolide Innovatsioonistrateegia – BaltMetInno #60010“, mis on heaks kiidetud Läänemere regiooni programmi INTERREG III B Juhtkomitee poolt vastavalt lisadele. Lisad sisaldavad:

- Parandatud ning täiendatud taotlusvorm (23. august 2005), heaks kiidetud Juhtkomitee poolt Rostockis 6. septembril 2005 koos selles sisalduvate lisadega (Annex I),

- Finantseerimisleping juhtimisorgani Investeerimispank Schleswig-Holstein ja juhtiva partneri vahel kuupäevaga 6. september 2005 (Annex II).

- BaltMetInno eelarve (10. august 2005) (Annex III)

Eespool mainitud lisad on selle lepingu lahutamatu osa.

 

Punkt 2

Lepingu kestus

See leping jõustub tagasiulatuvalt alates 10. detsembrist 2004. Leping lõpeb päeval, kui kõik partnerid saavad juhtivalt partnerilt kätte oma osa lõplikust EL Komisjoni poolt Läänemere regiooni INTERREG III B naaberlusprogrammile kantavast maksest vastavalt artiklile 32 (4) Nõukogu määrusest nr 1260/1999.

Punkt 3

Kohustused

1. Juhtiv partner ja partnerid kohustuvad tegema kõik, mis on nende võimuses, et tagada punktis 1 nimetatud projekti elluviimine.

2. Juhtiv partner võtab enda peale kogu vastutuse, mis tuleneb finantseerimislepingust ja heakskiidetud taotlusest. Eelkõige valvab juhtiv partner, et täidetaks allpool loetletud kohustusi:

        määrata projektijuht, kes võtab enda peale vastutuse kogu Projekti elluviimise eest, samuti finantsjuht;

        alustada ja ellu viia Projekti vastavalt üksikute koostisosade kirjeldustele, mille on heaks kiitnud Kavanduskomitee;

        koostada ja esitada programmi INTERREG IIIB ühissekretariaadile aruanne tegevuse algetappidest, samuti tegevuse aruandest ja auditeeritud finantsaruandest koosnevad vahearuanded, tehes seda regulaarstelt toetuste kokkuleppes toodud tähtaegadel; samuti lõpparuanne projekti tulemuste kohta;

        taotleda makseid makseasutuselt (edaspidi “MA“);

        võtta vastu maksed makseasutuselt ja saata vastavad summad vastavalt Juhtkomitee poolt heakskiidetud taotlusvormis (Lisa 5, projekti eelarve) määratud osadele partneritele niipea kui võimalik, võttes aluseks abikõlbulike kulutuste reeglistik;

        hallata saadud toetust ja kontrollida selle õiget kulutamist;

        korraldada kogu projekti raamatupidamissüsteem;

        suhelda programmi INTERREG III B täideviivate organisatsioonidega, nt juhtivorgan/ BSR INTERREG III B Sekretariaat;

        reageerida operatiivselt kõigile programmi INTERREG III B täideviivate organisatsioonide nõuetele, nt juhtivorgan/ BSR INTERREG III B Sekretariaat;

        teatada projekti partneritele otsekohe kõigist sündmustest, mis võiksid viia Projekti ajutise või lõpliku katkemiseni ja kõigist muudest kõrvalekalletest Projekti kulgemisel;

        esitada auditeerimiseks kõik vajalikud dokumendid, varustada audiitoreid kogu vajaliku infoga ja tagada juurdepääs oma territooriumile.

        hoida pidevalt alles kõik auditeerimiseks vajalikud andmete säilitamise vormid, toimikud, dokumendid ja andmed, mis käsitlevad vastutusala Projektis, tehes seda turvaliselt ja korralikult, vähemalt kolm aastat või kauem, kui seda nõuavad riigisisesed õigusaktid, pärast lõplikku makset programmi vahenditest;

        anda INTERREG IIIB vahe- ja järelhindamist teostavate sõltumatute ekspertide käsutusse kõik dokumendid ja kogu info, mida hinnangu andmiseks tarvis läheb;

        järgida Euroopa Liidu ja oma riigi õigusakte.

3. Iga partner võtab endale järgmised ülesanded ja kohustused:

–     määrata nende Projekti osadele, mille eest ta on vastutav, projektijuht ja anda projektijuhile volitused esindada partnerit Projekti raames;

–     viia ellu Projekti osa, mille eest ta on vastutav (Lisa III.0) õigeaegselt vastavalt Projekti tegevuste kirjeldustele (taotlusvorm, Lisad AIII.0-AIII.5), mis on heaks kiidetud Juhtkomitee poolt;

–     et juhtiv partner saaks koostada projekti läbiviimise seisu aruandeid ja lõpparuannet, varustada teda õigeaegselt vajalike andmetega;

        koostada ja edastada juhtivale partnerile kogu info, mis on vajalik maksenõuete koostamiseks;

        teatada juhtivale partnerile koheselt kõigist sündmustest, mis võiksid viia projekti ajutise või lõpliku katkemiseni ja kõigist muudest kõrvalekalletest projekti kulgemises;

–     esitada auditeerimiseks kõik vajalikud dokumendid, varustada audiitorid kogu vajaliku infoga ja tagada juurdepääs oma territooriumile.;

        hoida pidevalt alles kõik auditeerimiseks vajalikud andmete säilitamise vormid, toimikud, dokumendid ja andmed, mis käsitlevad vastutusala projektis, tehes seda turvaliselt ja korralikult, vähemalt kolm aastat või kauem, kui seda nõuavad riigisisesed õigusaktid, pärast lõplikku makset programmi vahenditest;

        anda INTERREG III B vahe- ja järelhindamist teostavate sõltumatute ekspertide käsutusse kõik dokumendid ja kogu info, mida hinnangu andmiseks tarvis läheb;

        järgida kõiki eeskirju ja kohustusi, mis on kehtestatud toetuste lepinguga ja kaasfinantseerimisdeklaratsiooniga, millele kõik pooled on alla kirjutanud;

        reageerida kõigile juhtivpartneri või programmi INTERREG III B täidesaatvate organite nõudmistele;

        järgida Euroopa Liidu ja oma riigi õigusakte.

4. Iga vaatlejaliige võtab endale järgmised ülesanded ja kohustused:

        viima ellu Projekti osa, mille eest ta on vastutav (taotlus, Lisa III.0-III.5) õigeaegselt vastavalt tegevuste kirjeldustele, mis on heaks kiidetud Juhtkomitee poolt.

        võõrustama ühte transnatsionaalset kohtumist vastavalt tegevuste kirjeldustele (taotlusvorm, Lisa III.0-III.5 ja BaltMetInno eelarve, 10. august 2005), assisteerima töögrupi koordinaatorit kohtumise ettevalmistamisel ja kattes kohapealsed kulud kohtumise toimumispaiga suhtes.

Ülalmainitud ülesannete ja kohustuste täitmise vastukaaluks katab juhtiv partner vastavalt BaltMetInno eelarvele (10. august 2005) St. Peterburgi, Vilniuse ning Varssavi linna ühe esindaja reisi- ja majutuskulud juhtgrupi kohtumistel ning 5nda tööpaketi raames toimuvatel transnatsionaalsetel kohtumistel osalemiseks.

St. Peterburg ning St. Peterburgi Riikliku Ülikooli filoloogiainstituudi Interdistsiplinaarne Täiendhariduse Keskus osalevad partneritena tööpaketi 4 kohtumistel. St. Peterburgi ühe osaleja reisi- ning majutuskulud 8-l transnatsionaalsel kohtumisel kaetakse juhtpartneri poolt vastavalt BaltMetInno eelarvele 10. august 2005 tegevuste täideviimisel (taotlusvorm, Lisa AIII.4) juhtkomitee heakskiidul.

Punkt 4

Vastutus

1. Iga partner (kaasa arvatud juhtiv partner) on vastutav teiste partnerite ees ja hüvitab selle vastutuse tõttu neile kõik kahjud ning kulud, mis tulenevad tema käesolevas lepingus ja selle lisades sätestatud ülesannete ja kohustuste mittetäitmisest.

2. Pooled ei vastuta lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise ees, kui see on tingitud vääramatust jõust (force majeure). Kui selline olukord tekib, peab vastav partner teatama sellest viivitamatult teistele projekti partneritele.

Punkt 5

Eelarve- ja finantsjuhtimine, raamatupidamise põhimõtted

Juhtiv partner on ainus pool, kes vastutab programmi INTERREG III B Korraldusasutuse ja Kavanduskomitee ees Projekti eelarve ja finantsjuhtimise eest. Juhtiv partner vastutab maksenõuete täitmise ja nende vastavatele partneritele edastamise eest, samuti toetuste lepingus sätestatud eelarvevahendite ümberjaotamise eest. Iga rahalise nõude korral kannab juhtiv partner kogu määratud summa vastava partneri pangakontole niipea kui võimalik, tegemata mingeid mahaarvamisi, kinnipidamisi ega kasseerita sisse muid kulusid.

Juhtiv partner peab tagama partnerite raamatupidamise, finantsaruannete ja dokumentide usaldusväärsuse ja vastavuse tegelikule olukorrale. Sel eesmärgil võib juhtiv partner nõuda teistelt partneritelt täiendavat infot ja tõendavaid dokumente.

Iga partner on vastutav oma eelarve eest vastavalt projektis osalemise määrale ja kohustab osalema oma kaasfinantseerimise määra ulatuses.

Iga partner kohustub teostama projekti kohta eraldi arvepidamist vastavalt punktile 1. Ära tuleb näidata kogukulud (eurodes; €) ja Projekti tulud.

Raamatupidamisaruanded ja teised dokumendid, kaasa arvatud kõik dokumentaalsed tõendusmaterjalid (nt arved, pakkumisdokumendid, kontoväljavõtted) tuleb esitada läbivaatamiseks juhtivale partnerile või juhtiva partneri määratud finantsjuhile vastavalt viimase kohustustele, mis on sätestatud punktis 3. Partnerid on kohustatud laskma kinnitada oma raamatupidamise projektist sõltumatul audiitoril.

Juhul, kui puuduvad dokumentaalsed tõendusmaterjalid või pole järgitud kulude akt­septeeritavuse reeglit, palub juhtiv partner partneritel taotluse ja tõendavad dokumendid uuesti esitada. Korduval mittevastavusel on juhtival partneril õigus jätta partneri deklareeritud kulutus arvesse võtmata. Sel juhul peab juhtiv partner informeerima vastavat partnerit tema deklareeritud kulutuste mitteaktsepteerimisest ja oma tegevuste põhjustest;  samuti tuleb informeerida Korraldusasutust/ BSR INTERREG III B Ühissekretariaati.

Punkt 6

Tööplaani muutmisest ja eelarvevahendite ümberjaotamisest

1 Enne kui juhtiv partner esitab taotluse eelarvevahendite ümberjaotamiseks, on nõutav kõigi projektis osalevate poolte nõusolek.

2. Iga toetuste projekti muudatustaotluse, mille juhtiv partner programmi INTERREG III B Ühissekretariaadile esitab, peavad kirjalikult heaks kiitma kõik Projektis osalevad pooled.

 

Punkt 7

Aruanded

1. Iga partner kohustub andma juhtivale partnerile õigeaegselt infot, mis on vajalik, et koostada aruandeid tehtud edusammude kohta ja muude spetsiifiliste dokumentide koostamiseks, mida nõuavad programmi INTERREG III B Ühissekretariaat või muud Euroopa Ühenduse algatusprogrammi teostavad asutused. Järgitakse toetuste lepingus sätestatud tähtaegu.

2. Juhtiv partner saadab süstemaatiliselt igale partnerile programmi INTERREG III B Ühissekretariaadile saadetud tegevusaruannete koopiaid ja informeerib partnereid regulaarselt kogu Euroopa Ühenduse algatusprogrammi rakendavate isikute asjakohasest infovahetusest.

Punkt 8

Teavitamis- ja reklaamimeetmed

1. Juhtiv partner ja partnerid töötavad ühiselt välja teavitamiskava, mis tagab Projekti küllaldase reklaamimise nii potentsiaalsete abisaajatele kui ka avalikkusele.

2. Kõik Projekti puudutavad teated või väljaanded, kaasa arvatud konverentside ja seminaride materjalid, peavad täpsustama, et Projekti on toetatud programmi INTERREG III B vahenditest. Kõikidel juhtudel tuleb järgida EL komisjoni määrust 30. maist 2000 nr 1159/2000, mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid seoses struktuurifondide antava abiga.

3. Partnerid lepivad kokku, et Korraldusasutusel / Ühisekretariaadil- on õigus avaldada programmi INTERREG III B raames mis tahes vormis ja mis tahes meedia kaudu, kaasa arvatud Internet, alljärgnevat infot:

–     juhtiva partneri ja tema partnerite nimed,

        Projekti peaeesmärk,

        kinnitatud toetus, samuti kogueelarve,

        Projekti geograafiline elluviimiskoht,

        edusammude aruanded, kaasa arvatud lõpparuanne,

        kas ja kuidas Projekti materjale on varem avaldatud.

Punkt 9

Konfidentsiaalsus

1. Kuigi Projekti on avalik, võib osa selle elluviimise kontekstis juhtiva partneri ja teiste partnerite, partneritel omavahel või Euroopa Ühenduse algatusprogrammi elluviivate asutuste vahel vahetatavat infot konfidentsiaalne vastavalt Soome Vabariigi seadusele. Seepärast käsitletakse konfidentsiaalsetena ainult dokumente ja muud taolist, mis on varustatud märkega „konfidentsiaalne“.

2. Juhtiv partner ja partnerid kohustuvad võtma meetmeid, et kõik töötajad, kes sellisele infole ligi pääsevad, mõistavad selle konfidentsiaalsust, ei levita seda, ei anna seda edasi kolmandatele isikutele ega kasuta seda ilma neid dokumente koostanud juhtiva partneri ja partnerite eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Punkt 10

Koostöö kolmandate isikutega, delegeerimine ja teenuste sisseostmine

1. Juhul kui tehakse koostööd kolmandate isikutega või delegeeritakse osa oma ülesandeid või ostetakse osa teenuseid sisse, jäävad juhtiva partneri ees ja viimase kaudu Euroopa Ühenduse algatusprogrammi elluviivate isikute ees ainuvastutavaks partnerid vastavalt oma käesolevas lepingus ja selle lisades sätestatud kohustustele.

2. Partnerid teavitavad juhtivat partnerit kõikide kolmandate isikutega sõlmitud lepingute objektidest ja osapooltest, kui neid pole juba kirjeldatud Kavanduskomitee heakskiidetud kandidaatide koondformularil.

Punkt 11

Loovutamine ja õigusjärglus

1. Partnerid ei või oma lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada ilma juhtiva partneri eelneva nõusolekuta.

Selle lepingu pooled on teadlikud toetuste lepingu tingimusest, mille kohaselt juhtiv partner võib loovutada oma toetuste lepingus sätestatud õigusi ja kohustusi ainult siis, kui on saanud programmi INTERREG III B Korraldusasutuselt ja Kavanduskomiteelt eelneva kirjaliku nõusoleku.

2. Õigusjärgluse korral on kõnealune juhtiv partner või muu partner kohustatud üle andma kõik oma lepingust tulenevad kohustused.

Punkt 12

Kohustuste mittetäitmine või hilinemine

1. Kui peaks toimuma sündmusi, mis võivad takistada Projekti elluviimist, on kõik partnerid kohustatud otsekohe informeerima juhtivat partnerit ja andma tema käsutusse kogu vajaliku teabe.

2. Kui mõne partneri kohustused on täitmata, palub juhtiv partner tal täita oma kohustus mõistliku aja jooksul, maksimaalselt hiljemalt ühe kuu jooksul. Juhtiv partner peab leidma võimaluse kontakteerumaks partneritega probleemide lahendamisel, sh otsima abi Korraldusasutuselt/ INTERREG III B Ühissekretariaadilt.

3. Kui kohustuste mittetäitmine või mittekohane täitmine jätkub, võib juhtiv partner otsustada eemaldada vastava partneri projektist, seejuures peab juhtiv partner teavitama koheselt Korraldusasutust/ BSR INTERREG III B Ühissekretariaati, saamaks selleks heakskiicu. 

4. Eemaldatud partner kohustub juhtivale partnerile tagasi maksma kogu saadud programmi toetuse, mis Projektist eemaldamise hetkel pole tõestust leidnud, et seda pole kasutatud Projekti elluviimiseks vastavalt kulutuste abikõlblikkuse nõuetele.

Juhul, kui ühe partneri kohustuste täitmata jätmisel on finantsilised tagajärjed kogu Projekti rahastamisele, võib juhtiv partner nõuda vastavalt poolelt hüvitist.

Punkt 13

Korraldusasutuse tagasimakse nõue

Kui programmi INTERREG III B Korraldusasutus peaks vastavalt toetuste lepingus sätestatule nõudma juba makstud toetuse tagastamist, on kõik partnerid kohustatud kandma juhtivale partnerile üle oma osa tagasimaksest. Juhtiv partner edastab viivitamatult koopia Korraldusasutusele kirjast, milles see tagasimaksmise nõue esitatakse. Tagasimakse summa kuulub tasumisele kahe nädala jooksul alates juhtiva partneri  teatest. Tagasimaksega hilinemisel arvestatakse viivist, kusjuures toetuste lepingu sätteid kohaldatakse analoogiliselt.

Punkt 14

Erimeelsused partnerite vahel

1. Kui Projekti partnerite vahel tekivad erimeelsused, on iga partner kohustatud esitama vaidlusküsimused nende lahendamiseks BaltMetInno Juhtkomiteele.

2. Juhtiv partner informeerib teisi partnereid ja võib omal algatusel või ühe partneri nõudel küsida nõu programmi INTERREG III B Korraldusasutuselt/Ühissekretariaadilt.

3. Kui kompromiss BaltMetInno Juhtivkomitee vahendusel pole võimalik, on iga partner pärast seda, kui küsis programmi INTERREG III B  Korraldusasutuselt/ Ühissekretariaadilt juhtiva partneri kaudu nõu, kohustatud taotlema ja aktsepteerima ad hoc arbitraaþikomisjonilt vahekohust. See komisjon koosneb Juhtkomitee määratud 3 liikmest, kes on pärit 3 erinevast riigist, kusjuures üks neist konfliktis osaleva partneri riigi kodanik. Kui Juhtkomitee ei ole ühe kuu jooksul alates juhtiva partneri taotluse esitamisest kõiki eksperte-vahekohtunikke määranud, on juhtival partneril õigus määrata ise 3 eksperti-vahekohtunikku. Juhul, kui eksperdid-vahekohtunikud määrab ainult juhtiv partner, hakkab arbitraaþikomisjoni tööd juhtima pädeva Korraldusasutuse/ Ühissekretariaadi poolt eelnevalt nimetatud liige.

4. Kõik partnerid on kohustatud tunnustama ja kohaldama arbitraaþikomisjoni otsust, ilma et see piiraks nende õigusaktide kohaldamist, mis on kokku lepitud käesoleva lepinguga, ja kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusaktidega.

Punkt 15

Töökeeled

Selle partnerluse ametlik keel on Projekti ametlik töökeel – inglise keel. Projekti kõik ametlikud dokumendid peavad olema saadaval inglise keeles.

Punkt 16

Kohaldatav õigus, tõlkekeeled

1. Käesoleva lepingu suhtes kohaldatakse Soome Vabariigi õigusakte, õiguse kohaldamiskohaks on Helsingi.

2. Nii lepingu kui selle lisade tõlkimisel võetakse erinevuste korral aluseks inglisekeelne versioon.

Punkt 17

Õigustühisus

Kui kohus või mõni teine pädev asutus kuulutab selle lepingu mõne sätte kehtetuks, ebaseaduslikuks või muul moel mittekohaldatavaks, parandavad pooled selle sätte nii otstarbekalt, nagu on vaja poolte tahte elluviimiseks.

Punkt 18

Lepingu muutmine

1. Ilma et see piiraks lepingu muid tingimusi, on selle lepingu väljajätmised, lisad ja muudatused kehtivad ainult siis, kui asjaomased pooled vormistavad need kirjalikult.

Projekti muudatused (nt ajakavas või eelarves), mille on kinnitanud projekti INTERREG III B Juhtkomitee, ei mõjuta vähimalgi määral käesolevat lepingut.

Punkt 19

Aegumine

Käesolevast lepingust tuleneva ükskõik millise probleemi puhul ei saa algatada kohtulikku menetlust, kui ajast, millal see probleem esmakordselt üles kerkis, on möödunud kolm aastat. Kui kohtulik menetlus puudutab tagasimaksmisnõuet, on maksimaalne lubatav periood kolm aastat alates viimasest maksest või kauem, kui nii sätestavad vastava maa õigusaktid.

Punkt 20

Alaline aadress

1. Selle lepingu täitmiseks valivad partnerid hiljem muutmist mitte võimaldavalt oma alalisteks aadressideks aadressid, mis on toodud taotlusvormi I lisas, kuhu saab toimetada kõik ametlikud teated.

2. Iga aadressi muutumisest tuleb teatada juhtivale partnerile 15 päeva jooksul pärast postiaadressi muutumisest.

 

Koostatud Helsingis 12. septembril 2005

 

 

 

Juhtiv partner

Helsingin kaupunki (Helsingi linn)

Allkiri ja pitsat

Kuupäev

 

Tallinna linn

Allkiri ja pitsat

Kuupäev

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees