Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis oleva Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama ja Vabaõhumuuseumi vahelise elamukvartali sisetänava kinnistu jagamisel tekkivate Vabaõhumuuseumi tee 22d3, 22e6 ja 22b3 kinnistute vahetamine Paljandi tn lõik T-1
Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 otsus number 46
Redaktsiooni kehtivus:09.02.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. veebruar 2006 nr 46

 

 

 

 

Tallinna linna omandis oleva Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama ja Vabaõhumuuseumi vahelise elamukvartali sisetänava kinnistu jagamisel tekkivate Vabaõhumuuseumi tee 22d3, 22e6 ja 22b3 kinnistute vahetamine Paljandi tn lõik T-1 kinnistuga

 

 

 

Juhindudes Võlaõigusseaduse § 254, § 255, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 14. 16.3 ja 63.1, Macro Kinnisvara OÜ 31. augusti 2005 avaldusest ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2005 otsusega nr 159 kehtestatud Merirahu elamurajooni kaguosa detailplaneeringu realiseerimiseks ‑ Paljandi tee lõigu ning korterelamute ehitamiseks, vahetada Tallinna linna omandis oleva Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama ja Vabaõhumuuseumi vahelise elamukvartali sisetänava kinnistu (kinnistusregistriosa nr 34205, katastritunnus 78406:609:2120, pindala 22 764 m², sihtotstarve transpordimaa) jagamisel tekkivad kinnistud: Vabaõhumuuseumi tee 22d3 (pindala 774 m², sihtotstarve elamumaa), Vabaõhumuuseumi tee 22e6 (pindala 365 m², sihtotstarve transpordimaa 35%, sotsiaalmaa 65%) ja Vabaõhumuuseumi tee 22b3 (pindala 376 m², sihtotstarve elamumaa),  mis on otsuse lisaks oleval skeemil tähistatud vastavalt tähemärkidega A, B ja C, Osaühingu Macro Kinnisvara (äriregistri kood 10925495, asukoht Tartu mnt 13, Tallinn) omandis oleva Paljandi tee lõik T-1 kinnistuga (kinnistusregistriosa nr 19257301, katastritunnus 78406:609:0016, pindala 2 526 m², sihtotstarve transpordimaa), mis on otsuse lisaks oleval skeemil tähistatud tähemärgiga D, järgmiste tingimustega:

1.1 vahetatavate kinnistute väärtused loetakse võrdseks;

1.2 kinnistute valdus läheb üle kinnistute vahetamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.3 Osaühing Macro Kinnisvara korraldab oma vahendite arvelt Paljandi tee lõik T-1 kinnistul Paljandi tänava lõigu väljaehitamise ja teehoiu ning teerajatiste tasuta linnale üle andmise ja kohustub sõlmima Tallinna linnaga selleks vastavad kokkulepped;

1.4 kinnistute vahetamisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub Osaühing Macro Kinnisvara.

2. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks Osaühingule Macro Kinnisvara ja Tallinna Kommunaalametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees