Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis oleva Viru tn 18/Sauna tn 12/14 kinnistu korteriomanditeks jagamine, jagamisel tekkiva korteriomandi otsustuskorras võõrandamine, korteriomandite kaasomandi kasutamise kokkuleppe ning reaalosade kasutamise
Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 otsus number 45
Redaktsiooni kehtivus:09.02.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. veebruar 2006 nr 45

 

 

 

 

Tallinna linna omandis oleva Viru tn 18/Sauna tn 12/14 kinnistu korteriomanditeks jagamine, jagamisel tekkiva korteriomandi otsustuskorras võõrandamine, korteriomandite kaasomandi kasutamise kokkuleppe ning reaalosade kasutamise kokkuleppe tingimuste määramine

 

 

 

Juhindudes Korteriomandiseaduse § 3, § 4, § 5, § 8, § 12 lg 1, § 15 ja § 16, Maareformi seaduse § 20 lg 3, Eluruumide erastamise seaduse § 211 ja § 23 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 3.1, 4, 13, 14, 16.3 ja 63.1, Lembo Lauki ja Tallinna linna vahel 15. detsembril 1994 sõlmitud ostu-müügi lepingust, Tallinna Kesklinna Valitsuse 16. septembri 2003 eluruumide ümberhindamise aktist ja 30.  septembri 1998 kirjast nr 1‑22/2627 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Jagada Tallinna linna omandis olev Viru tn 18/Sauna tn 12/14 kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 2656, katastritunnus 78401:101:1520, pindala 717 m², sihtotstarve ärimaa, Tallinna Linnavalitsuse 17. augusti 2005 korraldusega nr 1489-k muudetud 95% ärimaaks, 5% elamumaaks), millel asuvad hooned on 12.  mai 1995 rendilepinguga nr 6 antud Aktsiaseltsile Taakes kuuekümneks aastaks rendile, kolmeks korteriomandiks selliselt, et korteriomandite reaalosad moodustuvad järgmistest hoonete elu- ja mitteeluruumidest:

1.1 Viru tänava poolses hoones (Riikliku ehitisregistri kood 120219824), mis on tähistatud Osaühingu Tallinna TIB 26.04.2003 inventariseerimisjoonisel nr 1, töö nr HE‑011, numbriga 1, asuvad mitteeluruumid üldpinnaga 1012,6 m²;

1.2 hoovipoolses hoones (Riikliku ehitisregistri kood 120274162), mis on tähistatud Osaühingu Tallinna TIB 26.04.2003 inventariseerimisjoonisel nr 1, töö nr HE‑011, numbriga 2, asuvad:

1.2.1 mitteeluruumid, mis on tähistatud Osaühingu Tallinna TIB 26.04.2003 inventariseerimisjoonisel nr 8, töö nr HE‑011, numbritega 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 ja 9-5 ning inventariseerimisjoonisel nr 9, töö nr HE‑011, numbriga 9-6 kuni 9-10, üldpinnaga 92 m²;

1.2.2 eluruumid, mis on tähistatud Osaühingu  Tallinna TIB 26.04.2003 inventariseerimis­joonisel nr 8, töö nr HE‑011, numbritega 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 ja 8-5 ning inventariseerimisjoonisel nr 9, töö nr HE‑011, numbriga 8-6, üldpinnaga 82,3 m².

2. Võõrandada Viru tn 18/Sauna tn 12/14 kinnistu jagamisel tekkiv korteriomand, mille reaalosa moodustavad punktis 1.2.2 nimetatud eluruumid, tasuta Lembo Laukile, sündinud 14.07.1952, seoses Lembo Lauki Maareformi seaduse § 20 lõikest 3 ja Eluruumide erastamise seaduse § 211 ja § 23 ning Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1995 määrusega nr 117 kinnitatud Korteriomandi seadmise korra punktist 9 tuleneva õigusega saada tasuta maa (korteriomandi) omanikuks.

3. Sõlmida punktis 1 nimetatud korteriomandite kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkulepe järgmiste tingimustega:

3.1 kaasomanikud kannavad kaasomandis oleval asjal lasuvaid avalik-õiguslikke koormatisi vastavalt neile kuuluvate mõtteliste osade suurusele ühises asjas. Seaduses mõne kaasomaniku suhtes sätestatud maksuvabastused ning soodustused ei laiene teistele kaasomanikele;

3.2 jagatava kinnistu jagamise tulemusena tekkivate korteriomandite koosseisudesse kuuluva maatüki (hooviala) ehituslikuks või korrashoiuks vajalikust muudatusest suuremate ümberkorralduste tegemine toimub kaasomanike kokkuleppel;

3.3 kaasomanikud tasuvad tehnovõrkude hoolduse ja remondiga seotud kulud  proportsionaalselt neile kuuluvate mõtteliste osade suurusele ühises asjas;

3.4 juhul kui kulude arvestamiseks on paigaldatud mõõdikud, kohustub kaasomanik lubama teisel kaasomanikul vajadusel nimetatud mõõdiku näitu kontrollida;

3.5 punktis 1.1 nimetatud hoonet tervikuna valitseb, valdab ja kasutab punktis 1.1 nimetatud korteriomandi igakordne omanik. Hoone ehituslikust või muust korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ümberkorralduse, sealhulgas hoones ümberehitustööde, tegemiseks ei ole korteriomanike kokkulepe vajalik. Punktis 1.2 nimetatud korteriomandite omanikud kohustuvad andma ümberkorralduseks kõik vajalikud kooskõlastused. Punktis 1.1 nimetatud korteriomandi igakordne omanik kannab hoone ehitamise, alalhoidmise, sealhulgas säilitamise, kindlustamise, korrashoiu ja hoolduse, ning valdamise ja kasutamisega seotud kahju ja kulutusi ning tal ei ole õigust nõuda punktis 1.2 nimetatud korteriomandite omanikelt nimetatud kulude hüvitamist;

3.6 punktis 1.2 nimetatud hoonet tervikuna valitsevad, valdavad ja kasutavad punktis 1.2 nimetatud korteriomandite igakordsed omanikud järgmiselt:

3.6.1 hoone ehituslikust või muust korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ümberkorralduse, sealhulgas hoones ümberehitustööde, tegemiseks ei ole korteriomanike kokkulepe vajalik. Punktis 1.1 nimetatud korteriomandi omanik kohustub andma ümberkorralduseks kõik vajalikud kooskõlastused. Punktis 1.2 nimetatud korteriomandite igakordsed omanikud kannavad hoone ehitamise, alalhoidmise, sealhulgas säilitamise, korrashoiu ja hoolduse, ning valdamise ja kasutamisega seotud kahju ja kulutusi ning neil ei ole õigust nõuda punktis 1.1 nimetatud korteriomandi omanikult kulude hüvitamist;

3.6.2 kaasomanikud kasutavad nende ühisvaldusse ja -kasutusse jäävaid alasid ja nende olulisi osi selliselt, et teisel kaasomanikul oleks võimalik takistamatult kasutada ühiseid osasid, kusjuures kaasomanike poolt osade kasutamine ei tohi takistada teise kaasomaniku sihipärast kasutamisõigust ning kaasomanikud kohustuvad hoiduma tegevusest, mille toime teisele kaasomanikule ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud;

3.6.3 kaasomanikud kasutavad kaasomandis olevaid pindu vastavalt nende otstarbele;

3.6.4 kaasomanikud kannavad hoone fassaadi korrashoiuga seotud kuludest osa, mis vastab selle kaasomaniku omandis oleva korteriomandi reaalosaks olevate ruumide välisseinteks ja akendeks olevale pinnale ning katuse remondiga seotud kulud proportsionaalselt neile kuuluvatele kaasomandi osadele;

3.6.5 kaasomanikel on õigus nende ühisvalduses ja -kasutuses olevast kaasomandiosast saadavale viljale vastavalt neile kuuluvate mõtteliste osade suurusele ühises asjas;

3.6.6 hoone ehitustööde tegemisel, sealhulgas sisetööde ja siseviimistluslike tööde tegemisel kohustub kaasomanik tegema heas usus koostööd ning arvestama teise kaasomaniku huvidega. Kaasomanik kohustub eelnevalt kooskõlastama teise kaasomanikuga toimingud, mis võivad mõjutada ühiskasutusse jääva hoone osa või hoone kui terviku ehitamist, kvaliteeti või kasutamist. Kaasomanik kohustub heas usus informeerima õigeaegselt teist kaasomanikku kõigist olulistest asjaoludest seoses hoone ehitamise ja kasutamisega, mille vastu teisel kaasomanikul võib mõistliku eelduse korral olla huvi, eelkõige asjaoludest, millest teatamata jätmine või mille teatamisega viivitamine võib teisele kaasomanikule tekitada kahju või kulutusi;

3.6.7 kaasomanikud tasuvad hoone kindlustuslepingu sõlmimise ja selle jõushoidmisega seotud kulutused vastavalt kaasomanikele kuuluvate mõtteliste osade suurusele ühises asjas;

3.6.8 kui kaasomanik ühisvaldusse ja -kasutusse jääva ala valdamisel ja kasutamisel rikub seadust või muid õigusnorme või tekitab muul viisil kahju kolmandatele isikutele, vastutab ta nimetatud õigusnormi rikkumise ja kahju tekitamise eest;

3.7 seaduse ja/või muu õigusnormi ja/või punktis 3 sätestatud kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe rikkumisel kaasomaniku poolt kohustub kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkulepet rikkunud kaasomanik hüvitama teisele kaasomanikule sellega tekitatud kahju täies ulatuses;

3.8 juhul kui kaasomanik ei täida mingit punktis 3 sätestatud kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkuleppest tulenevat kohustust, on teisel kaasomanikul õigus täita see kohustus kaasomaniku eest ja kaasomaniku kulul;

3.9 kaasomanikud taotlevad kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe sõlmimist kajastava märkuse kandmist kinnistusraamatusse. Käesolevas punktis kokkulepitu kohta tehakse märkus iga jagatava kinnistu jagamise tulemusena tekkiva korteriomandi kohta avatava registriosa kolmandasse jakku;

3.10 kaasomanik kohustub tagama, et punktis 3 nimetatud kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkulepet järgivad ka kaasomaniku kliendid, samuti üürnikud ja muud isikud, kes kasutavad ühisvaldusse ja –kasutusse jäävat hoonet kaasomanikuga sõlmitud lepingu alusel;

3.11 kaasomanikel on ühiselt õigus tulevikus sõlmida nende ühisvaldusse ja -kasutusse jäävate alade ja nende oluliste osade suhtes kasutuskorra kokkuleppeid ning kanda nimetatud kasutuskorra kokkulepete kohta märkusi kinnistusraamatusse;

3.12 kaasomanikud hindavad punktis 3 toodud kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe tehinguväärtuseks hoonete jääkmaksumuse 265 502 krooni ning iga jagatava kinnistu jagamisel tekkiva korteriomandi kohta avatud registriosa kolmandasse jakku kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe kohta tehtava märkuse tehinguväärtuseks 88 500 krooni.

4. Sõlmida punktis 1 nimetatud korteriomandite reaalosade kasutamise kokkulepe järgmiste tingimusega:

4.1 korteriomandite omanikud kohustuvad kasutama neile kuuluvate korteriomandite reaalosasid selliselt ning hoidma korteriomandite reaalosad sellises korras, et see ei takista teiste korteriomandi omanike tegevust ning eesmärkide teostamist;

4.2 korteriomanikul on õigus ilma teiste korteriomandite omanike nõusolekuta sõlmida talle kuuluva korteriomandi reaalosa suhtes üüri-, rendi- ja muid kasutuslepinguid kolmandate isikutega;

4.3 punktis 1.1 nimetatud korteriomandi omanikul on õigus piiranguteta sõlmida talle kuuluva korteriomandi suhtes üüri-, rendi- ja muid kasutuslepinguid korteriomandi koosseisu kuuluva hoone fassaadi kasutamiseks infotahvlite, reklaamkandjate ning reklaami paigaldamiseks;

4.4 punktis 4 toodud tingimuste rikkumisel kohustub punktis 4 toodud tingimusi rikkunud korteriomanik hüvitama teistele korteriomanikele tekitatud kahju täies ulatuses. Juhul kui korteriomanik ei täida punktis 4.1 sätestatud kohustust, on teisel poolel õigus täita see kohustus tema eest ja tema kulul;

4.5 pooled hindavad punktis 4 toodud reaalosade valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe tehinguväärtuseks hoonete jääkmaksumuse 265 502 krooni.

5. Tallinna Maa-ametil:

5.1 korraldada punktis 1 nimetatud kinnistu korteriomanditeks jagamine, punktis 2 nimetatud korteriomandi võõrandamine, punktis 3 nimetatud kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra ning punktis 4 nimetatud korteriomandite reaalosade kasutamise kokkuleppe sõlmimine ning tasuda nendega seotud kulud;

 

5.2 teha otsus teatavaks Lembo Laukile, Aktsiaseltsile Taakes ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees