Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 otsus number 42
Redaktsiooni kehtivus:18.09.2008 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 18.09.2008 nr 180

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 02.09.2008 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 02.09.2008

Tvk o 24.01.2008 nr 2
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 03.01.2008 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 21.01.2008

Tvk o 29.11.2007 nr 288

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 20.09.2007 otsus nr 21 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 20.09.2007
Tvk o 21.06.2007 nr 175
Tvk o 21.06.2007 nr 174
Tvk o 19.04.2007 nr 113
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 17.04.2007 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 17.04.2007
Tvk o 05.04.2007 nr 83
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007

Tvk o 25.01.2007 nr 8

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja O. Laasi 18.01.2007 avalduse alusel – jõust. 23.01.2007

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-ga 461 ja R. Holsmeri 02.11.2006 avalduse alusel on R. Holsmeri volitused linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehena lõppenud. Lugeda R. Holsmer alates 01.12.2006 revisjonikomisjoni liikmeks

O. Laasi (endine Kostina) 03.01.2007 avalduse alusel – jõust. 25.11.2006

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja E. Salumäe 09.08.2006 avalduse alusel - jõust. 10.08.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. veebruar 2006 nr 42

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 32 ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks:

1.1 (Epp Alatalu – Tallinna Linna Valimiskomisjoni 03.01.2008 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse §31 lg 9 alusel – jõust. 21.01.2008)

1.2 Paul Alekand

1.3 (Oksana Laasi ((endine Kostina) nimemuutus alates 25.11.2006 O. Laasi 03.01.2007 avalduse alusel; tagasi astunud alates 23.01.2007 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja O. Laasi 18.01.2007 avalduse alusel))

1.4 Leonid Mihhailov

1.5 (Hanno Pevkur - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 05.04.2007 otsus nr 11 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 05.04.2007)

1.6 (Hannes Rumm - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 17.04.2007 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 17.04.2007)

1.7 (Erika Salumäe – tagasi astunud alates 10.08.2006 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja E. Salumäe 09.08.2006 avalduse alusel)

1.8 Toomas Sepp

1.9 Nikolai Stelmach - esimees
(Tvk o 29.11.2007 nr 288)

1.10 Remo Holsmer
(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-ga 461 ja R. Holsmeri 02.11.2006 avalduse alusel on R. Holsmeri volitused linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehena lõppenud. Lugeda R. Holsmer alates 01.12.2006 revisjonikomisjoni liikmeks)

1.11 Larissa Škurat

(Tvk o 25.01.2007 nr 8)

1.12 (Svetlana Kozlova - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 02.09.2008 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 02.09.2008)
1.13 Sergei Bogovski
(Tvk o 05.04.2007 nr 83)

1.14 (Üllar Lanno – esimees - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 20.09.2007 otsus nr 21 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 20.09.2007)
(Tvk o 19.04.2007 nr 113)

1.15 Robert Kalm
Tvk o 21.06.2007 nr 174

1.16 Arvo Uukkivi
(Tvk o 21.06.2007 nr 175)

1.17 Andres Öpik

(Tvk o 24.01.2008 nr 2)

1.18 Tiit Kivikas

(Tvk o 18.09.2008 nr 180)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees