Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine välisrahastusega projektis "Kliimamuutuste monitooringu ja hindamise meetodite ülekandmine metropolides- City Instrument" ("Monitoring, Evaluation and Transferring Instruments to address Climate Change in Metropolitan
Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 otsus number 36
Redaktsiooni kehtivus:09.02.2006 - ...

 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9.veebruar 2006 nr 36

 

 

 

 

Osalemine välisrahastusega projektis “Kliimamuutuste monitooringu ja hindamise meetodite ülekandmine metropolides- City Instrument“ (“Monitoring, Evaluation and Transferring Instruments to address Climate Change in Metropolitan Regions“ – City Instruments) ja volituste andmine Tõnu Tuppitsale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 55 kinnitatud Välisrahastusega projektides osalemise korra p 4.5 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina välisrahastusega projektis „Kliimamuutuste monitooringu ja hindamise meetodite ülekandmine metropolides- City Instrument“ (“Monitoring, Evaluation and Transferring Instruments to address Climate Change in Metropolitan Regions“ – City Instruments).

2. Määrata projekti:

2.1 hoidjaks Tallinna Keskkonnaamet (registrikood 75032325, aadress: Harju 13, 10130 Tallinn);

2.2 vastutavaks esindajaks Tallinna Keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppits.

3. Volitada Tallinna Keskkonnaameti juhatajat Tõnu Tuppitsat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele ja koostöölepingule.

4. Projekti “Kliimamuutuste monitooringu ja hindamise meetodite ülekandmine metropolides- City Instrument“ (“Monitoring, Evaluation and Transferring Instruments to address Climate Change in Metropolitan Regions“ – City Instruments) Tallinna poolne rahastamine (35 700 EUR (558 348 EEK)) toimub enamuses mitterahalise panusena ja rahalise panusena kahe aasta jooksul 14 800 EUR (231 472 EEK) ulatuses Tallinna linna eelarves Keskkonnaametile keskkonnaprojektideks ettenähtud vahendite arvelt. Projekti kestuseks on planeeritud 1. jaanuar 2006 kuni detsember 2007.


5. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Linna­kantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees