Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna arengudokumentide menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 määrus number 5
Jõustumine:16.02.2006
Kehtetuks tunnistamine:04.03.2010
Redaktsiooni kehtivus:16.02.2006 - 03.03.2010

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 25.02.2010 nr 13, jõustumine 04.03.2010


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. veebruar 2006 nr 5

 

 

Tallinna arengudokumentide menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punktide 7, 31 ja 32 ja § 37 ning Planeerimisseaduse § 2 punkti 3 ja § 8 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lõikega 3.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

Määrus sätestab Tallinna linna ametiasutuste (edaspidi ametiasutuste) ning nende hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) poolt koostatavate Tallinna linna arengut määratlevate dokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, läbivaatamise ja avalikustamise korra ning seosed erinevate arengudokumentide vahel.

§ 2.  Arengudokumendi mõiste

Arengudokument on linnavolikogus, linnavalitsuses või linnavolikogu poolt volitatud ametiasutuses kehtestatud ja Tallinna linnas, teatud valdkonnas, linnaosas või linna territooriumi osas ja linna asutuses toimuvat kavandav dokument, milles on esitatud vastav olukord, soovitatavad muutused ja nende saavutamine vajalike meetmete ja ressurssidega.

§ 3.  Arengudokumentide liigid ja kooskõla

(1) Arengudokumendid jagunevad arengudokumenti reguleerimise ulatusest lähtuvalt strateegilisteks arengudokumentideks ja programm-tegevuskavalisteks arengudokumentideks.

(2) Strateegilised arengudokumendid on:

1) Tallinna arengustrateegia;

2) Tallinna üldplaneering;

3) Tallinna eelarvestrateegia.

(3) Programm-tegevuskavalised arengudokumendid on:

1) Tallinna arengukava;

2) Tallinna valdkonnapõhine arengukava (sh seadusega ettenähtud) (edaspidi Tallinna valdkonnapõhine arengukava);

3) Tallinna linna territooriumi osa või asumi arengukava (edaspidi territooriumi osa arengukava);

4) Tallinna linna ametiasutuse hallatava asutuse arengukava (edaspidi Tallinna hallatava asutuse arengukava).

(4) Strateegilised arengudokumendid  ja programm-tegevuskavalised arengudokumendid peavad olema omavahel seotud  ning ei tohi olla vastuolus.

 

 

(5) Strateegilised arengudokumendid  ja programm-tegevuskavalised arengudokumendid viib vastavusse või korraldab vastavusse viimise arengudokumendi koostamise eest vastutaja.

2. peatükk
TALLINNA ARENGUSTRATEEGIA

§ 4.  Mõiste

(1) Tallinna arengustrateegia on Tallinna linna pikaajalist tulevikku kavandav dokument, mis määratleb linna pikaajalised prioriteetsed eesmärgid ja tegevussuunad ning nende saavutamiseks vajalikud strateegilised lähtekohad.

(2) Tallinna arengustrateegia koostatakse vähemalt 12 aasta pikkuseks ajaperioodiks.

§ 5.  Koostamine

(1) Tallinna arengustrateegia koostamine algatatakse Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) otsusega  ning toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

(2) Tallinna arengustrateegia koostamise eest vastutab Tallinna Linnakantselei  arenguteenistus (edaspidi arenguteenistus).

(3) Tallinna arengustrateegia kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

§ 6.  Avalikustamine

(1) Arenguteenistus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Tallinna arengustrateegia koostamise protsessi ja Tallinna arengustrateegia avalikustamine toimub vastavalt lähteülesandes sätestatud korrale.

(2) Tallinna arengustrateegia koostamisel või läbivaatamisel viiakse läbi täiendavaid avalikustamisi, kooskõlastamisi, hindamisi ning teisi protseduure, kui see nõue tuleneb riigi või Tallinna õigusaktidest.

§ 7.  Läbivaatamine

(1) Tallinna arengustrateegia läbivaatamine algatatakse linnavolikogu otsusega ja toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

(2) Tallinna arengustrateegia läbivaatamise korraldamise eest vastutab arenguteenistus.

(3) Tallinna eelarvestrateegia, Tallinna arengukava, Tallinna valdkonnapõhised arengukavad, territooriumi osade arengukavad ning Tallinna hallatavate asutuste arengukavad viiakse Tallinna arengustrateegiaga kooskõlla Tallinna arengustrateegia läbivaatamisele järgneval aastal.

(4) Tallinna arengustrateegia muutmise järgselt vaadatakse läbi Tallinna üldplaneering ning vajadusel algatatakse Tallinna üldplaneeringu muutmine.

3. peatükk
TALLINNA ÜLDPLANEERING

§ 8.  Mõiste

(1) Tallinna üldplaneering on seadusele ja linnavolikogu õigusaktidega sätestatud tingimustele vastav planeering, mis koostatakse kogu linna territooriumi kohta ning mille eesmärk on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine ning aluste ettevalmistamine detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.

(2) Tallinna üldplaneeringu võib koostada huvitatud kohalike omavalitsuse omavahelisel kokkuleppel linna ja linnaga piirnevate valdade territooriumite osade kohta.

§ 9.  Koostamine, läbivaatamine ja avalikustamine

(1) Tallinna üldplaneeringu koostamine algatatakse linnavolikogu otsusega ja kooskõlas planeerimisseaduse ja Tallinna linna ehitusmäärusega.

(2) Tallinna üldplaneeringu koostamist korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

(3) Tallinna üldplaneeringu koostamisel võetakse arvesse Tallinna arengukavas toodud eesmärke ja Tallinna linna arengut iseloomustavaid statistilisi andmeid.

(4) Tallinna üldplaneeringu koostamine, läbivaatamine ja avalikustamine toimub planeerimisseaduses ja Tallinna linna ehitusmääruses sätestatud korras.

4. peatükk
TALLINNA EELARVESTRATEEGIA

§ 10.  Mõiste

(1) Tallinna eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on dokument, mis kajastab linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks.

(2) Eelarvestrateegia peab hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat.

(3) Eelarvestrateegias esitatakse:

1) linna eelarvepoliitilised põhimõtted;

2) linna majandusliku olukorra analüüs ja prognoos;

3) linna tulude prognoosid ja kavandatavate kulude ning investeeringute mahud, lähtudes linna strateegilistest eesmärkidest keskpikas perspektiivis;

4) linna laenustrateegia põhisuunad;

5) muu linna finantsjuhtimiseks oluline informatsioon.

(4) Eelarvestrateegia on aluseks linna eelarve koostamisel.

§ 11.  Koostamine, läbivaatamine ja avalikustamine

Eelarvestrateegia koostamine, läbivaatamine ja avalikustamine toimub vastavalt linnavolikogu poolt kinnitatud (linna eelarve koostamise) korrale.

5. peatükk
TALLINNA ARENGUKAVA

§ 12.  Mõiste

(1) Tallinna arengukava on Tallinna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

(2) Kehtiv Tallinna arengukava peab hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat.

(3) Kui Tallinna linnal on kolmest aastast pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab Tallinna arengukava olema nimetatud varalisi kohustusi käsitlevas osas kavandatud selleks perioodiks.

§ 13.  Koostamine

(1) Tallinna arengukava koostamine algatatakse linnavolikogu otsuse alusel ning toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

(2) Tallinna arengukava koostamise eest vastutab arenguteenistus.

(3) Tallinna arengukava kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

§ 14.  Avalikustamine

(1) Arenguteenistus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Tallinna arengukava koostamise protsessi.

(2) Teade Tallinna arengukava ja selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse maakonnalehes ja linnavalitsuse veebilehel. Teate võib avaldada lisaks ajalehes, milles Tallinn avaldab ametlikke teadaandeid.

(3) Avaliku väljapaneku kestus ei või olla lühem kui kolm nädalat.

§ 15.  Läbivaatamine

(1) Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaadatakse linnavolikogu poolt läbi Tallinna arengukava ja võetakse vastu otsus selle täitmise ja vajadusel muutmise kohta.

(2) Iga aasta 1. märtsiks kogub arenguteenistus andmed Tallinna arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelmisel kalendriaastal, koostab vastava aruande, valmistab vajadusel ette kehtiva Tallinna arengukava muudatusettepanekud ning esitab vastava eelnõu hiljemalt 1. maiks linnavalitsusele.

(3) Linnavalitsus vaatab kehtiva Tallinna arengukava täitmise aruande ja vajadusel muudatusettepanekute eelnõu läbi ja esitab selle hiljemalt 15. augustiks linnavolikogule.

(4) Tallinna arengukava muutmisel sätestatakse linnavolikogu otsusega kohustus viia Tallinna valdkonnapõhised arengukavad, territooriumi osade arengukavad ning Tallinna hallatavate asutuste arengukavad kooskõlla vastuvõetud Tallinna arengukava muudatustega hiljemalt 3 kuu jooksul Tallinna arengukava vastuvõtmisest.

 

6. peatükk
TALLINNA VALDKONNAPÕHINE ARENGUKAVA

§ 16.  Mõiste

(1) Tallinna valdkonnapõhine arengukava on arengudokument, mis käsitleb linna ühte tegevusvaldkonda (eluvaldkonda), võttes arvesse Tallinna arengustrateegia, Tallinna eelarvestrateegia, Tallinna arengukava ja kehtivad riiklikud vastava valdkonna arengut suunavad arengudokumendid.

(2) Tallinna valdkonnapõhine arengukava võib olla dokument:

1) mis täpsustab Tallinna arengustrateegias ja Tallinna arengukavas seatud eesmärke (sh konkreetse valdkonna arendamise tegevuskava), tuues välja valdkonna spetsiifika ja valdkonnapõhised arengu meetmed, tegevuskava ja ressursid;

2) mis põhiosas sisaldab valdkonnapõhist kontseptuaalset lahendust, määratledes antud valdkonna edasise arengu sisulise mudeli. Dokument on aluseks Tallinna arengukavas valdkonnapõhiste arengumeetmete määratlemiseks ning viiakse ellu vastavalt Tallinna arengukava ja Tallinna eelarve võimalustele. Dokumendi ülesehitus sõltub valdkonna spetsiifikast.

(3) Kehtiv Tallinna valdkonnapõhine arengukava hõlmab vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat. Sõltuvalt valdkondlikust spetsiifikast ja lähtudes kohustuslikku valdkonnapõhist arengukava reguleerivast seadusest võib Tallinna valdkonnapõhine arengudokument hõlmata ka pikemat perioodi.

§ 17.  Koostamine

(1) Tallinna valdkonnapõhise arengukava koostamine algatatakse linnavolikogu otsuse alusel ning toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

(2) Tallinna valdkonnapõhise arengukava koostamise eest vastutab vastava valdkonnaga tegelev ametiasutus.

(3) Tallinna valdkonnapõhise arengukava lähteülesande eelnõu ja kehtestamise eelnõu kooskõlastatakse arenguteenistusega.

(4) Tallinna valdkondlik arengukava kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

§ 18.  Avalikustamine

(1) Vastutav ametiasutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Tallinna valdkonnapõhise arengukava koostamise protsessi ja Tallinna valdkonnapõhise arengukava avalikustamine toimub vastavalt lähteülesandes ettenähtud korrale.

(2) Tallinna valdkonnapõhise arengukava koostamisel või läbivaatamisel teostatakse täiendavaid avalikustamisi, kooskõlastamisi, hindamisi ning teisi protseduure, kui see tuleneb riigi või Tallinna õigusaktidest.

§ 19.  Läbivaatamine

(1) Tallinna valdkondliku arengukava läbivaatamine toimub iga kahe aasta tagant arvates vastuvõtmise ajast vastava Tallinna valdkonnapõhise arengukava eest vastutava ametiasutuse poolt, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Iga aasta 1. märtsiks kogub Tallinna valdkonnapõhise arengukava eest vastutav ametiasutus andmed antud arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelmisel kalendriaastal ning esitab vajadusel muudatusettepanekud Tallinna arengukava muutmiseks arenguteenistusele.

(3) Linnavolikogu poolt kehtestatud Tallinna arengukava järgselt koostab vajadusel  antud valdkonnapõhise arengukava eest vastutav ametiasutus hiljemalt kolme kuu jooksul linnavolikogu otsuse eelnõu valdkonnapõhise arengukava kooskõlla viimiseks Tallinna arengukavaga.

(4) Kui vastava Tallinna valdkonnapõhise arengukava koostamise vajadus tuleneb seadusest, toimub Tallinna valdkonnapõhise arengukava menetlemine kooskõlas seadusega.

 

7. peatükk
TERRITOORIUMI OSA ARENGUKAVA

§ 20.  Mõiste

(1) Territooriumi osa arengukava on dokument, mis käsitleb linna territooriumi osa arengut ning lähtub Tallinna arengustrateegiast, Tallinna üldplaneeringust, Tallinna eelarvestrateegiast, Tallinna arengukavast ja kehtivatest Tallinna valdkonnapõhistest arengukavadest.

(2) Territooriumi osa arengukava täpsustab Tallinna arengukavas seatud eesmärke ja kavandab valdkonnapõhise arengu meetmeid vastavates osades, sätestades ka linnaosa või asumispetsiifilisi arenguid.

(3) Kehtiv territooriumi osa arengukava hõlmab vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat.

§ 21.  Koostamine

(1) Territooriumi osa arengukava koostamine algatatakse linnavolikogu otsusega ning toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

(2) Territooriumi osa arengukava lähteülesanne ja kehtestamise eelnõu kooskõlastatakse arenguteenistusega.

(3) Territooriumi osa arengukava koostamise eest vastutab vastava valdkonnaga või piirkonnaga seotud ametiasutus.

(4) Territooriumi osa arengukava kehtestatakse linnavolikogu otsusega.

§ 22.  Avalikustamine

(1) Vastutav ametiasutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise territooriumi osa arengukava koostamise protsessi ja territooriumi osa arengukava avalikustamise vastavalt lähteülesandele.

(2) Territooriumi osa arengukava koostamisel või läbivaatamisel teostatakse täiendavaid avalikustamisi, kooskõlastamisi, hindamisi ning teisi protseduure kui seda nõuab seadus.

§ 23.  Läbivaatamine

(1) Territooriumi osa arengukava läbivaatamine toimub iga kahe aasta tagant arvates territooriumi osa arengukava vastuvõtmisest.

(2) Linnavolikogu poolt kehtestatud Tallinna arengukava järgselt koostab vajadusel  antud territooriumi osa arengukava eest vastutav ametiasutus hiljemalt kolme kuu jooksul linnavolikogu otsuse eelnõu territooriumi osa arengukava kooskõlla viimiseks Tallinna arengukavaga.

8. peatükk
TALLINNA HALLATAVA ASUTUSE ARENGUKAVA

§ 24.  Mõiste

(1) Tallinna hallatava asutuse arengukava on arengudokument, mis käsitleb hallatava asutuse tegevuse eesmärke ja selle saavutamise abinõusid.

(2) Kehtiv Tallinna hallatava asutuse arengukava peab hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat.

§ 25.  Koostamine

(1) Tallinna hallatava asutuse arengukava koostamine algatatakse vastava valdkonna ametiasutuse juhi poolt ning toimub ametiasutuse juhi kinnitatud lähteülesande alusel, kui riigi ja Tallinna õigusaktidest ei tulene teisti.

(2) Tallinna hallatava asutuse arengukava lähteülesanne ja eelnõu tuleb kooskõlastada vastava valdkonna ametiasutusega.

(3) Tallinna hallatava asutuse arengukava koostamise eest vastutab hallatava asutuse juht.

(4) Tallinna hallatava asutuse arengukava kehtestab vastava valdkonna ametiasutuse juht.

§ 26.  Avalikustamine

(1) Hallatav asutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise Tallinna hallatava asutuse arengukava koostamise protsessi ja Tallinna hallatava asutuse arengukava avalikustamine toimub vastavalt lähteülesandele.

(2) Tallinna hallatava asutuse arengukavade koostamisel või läbivaatamisel teostatakse täiendavaid avalikustamisi, kooskõlastamisi, hindamisi ning teisi protseduure kui seda nõuab seadus.

§ 27.  Läbivaatamine

(1) Tallinna hallatava asutuse arengukava läbivaatamine toimub iga kahe aasta tagant arvates Tallinna hallatava asutuse arengukava vastuvõtmisest vastava valdkonna ametiasutuse poolt kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

(2) Iga aasta 1. veebruariks esitab hallatav asutus vastavale ametiasutusele aruande Tallinna hallatava asutuse arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelneval perioodil ning esitab vajadusel muudatusettepanekud Tallinna valdkonnapõhise arengukava muutmiseks.

(3) Kui Tallinna vastava hallatava asutuse arengukava koostamise vajadus tuleneb seadusest, toimub Tallinna hallatava asutuse arengukava menetlemine kooskõlas seadusega.

9. peatükk
ARENGUDOKUMENTIDE SISUNÕUDED

§ 28.  Arengudokumendi lähteülesande sisunõuded

(1) Arengudokumendi koostamise aluseks olev lähteülesanne (va üldplaneering ja eelarvestrateegia) peab juhul, kui riigi ja Tallinna õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, sisaldama järgmisi andmeid:

1) arengudokumendi koostaja ning algatamiseks või läbivaatamiseks vajalikud tegevused;

2) arengudokumendi koostamise etapid ja tähtajad;

3) arengudokumendis käsitletav ajavahemik ja kehtivuse tähtaeg;

4) nõuded arengukava vastavusest riiklikes arengukavades, Tallinna arengustrateegias, Tallinna arengukavas, Tallinna eelarvestrateegias, Tallinna üldplaneeringus ja teistes Tallinna kohta vastuvõetud arengudokumentides kehtestatule;

5) arengudokumendi koostamisse kaasatavad ametiasutused, linnavolikogu liikmed ning vajadusel kolmandad isikud;

6) kooskõlastamise ja avalikustamise kord.

 

§ 29.  Arengudokumendi sisunõuded

(1) Arengudokument (va üldplaneering ja eelarvestrateegia) peab juhul, kui riigi ja Tallinna õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

1) arengudokumendis käsitletava omavalitsuse, ametiasutuse või valdkonna lähteolukorra analüüs ja arengu eeldused;

2) arengudokumendi elluviimisega soovitud tegevuse visioon, arengulised eesmärgid ja nende saavutamise aluseks olevad peamised strateegilised valikud;

3) arengudokumendis toodud eesmärkide saavutamiseks vajalikud meetmed (ülesanded) ning nende teostamise ajaline järgnevus;

4) tegevuskava vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks koos loendiga ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita püstitatud eesmärkide saavutamiseks;

5) arengudokumendi tegevuskava elluviimiseks vajalik linnaeelarveliste vahendite maht;

6) arengudokumendi tegevuskava elluviimiseks vajalike linnaeelarveväliste lisavahendite maht ja võimalikud allikad juhul, kui linnaeelarvelised vahendid ei taga tegevuskava täitmist täies mahus;

7) arengudokumendi täitmise edukuse määramise mõõdikud ning sellest teavitamise põhimõtted;

8) võimalikud riskid arengudokumendis püstitatud eesmärkide saavutamisel ning võimalused nende riskide maandamiseks;

9) omavalitsuse, ametiasutuse või valdkonna võimalikust eripärast tulenevad täiendavad teemad.

(2) Arengudokumendi lähteülesandega sätestatakse vajadusel täiendavaid sisunõudeid lisaks lõikes 1 loetletule.

10. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 30.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 16.veebruaril 2006.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees