Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Viru tn 6 maa tagastamine ja endiste kinnistute nr 389, 390, 392, 395 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 08.02.2006 korraldus number 213
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. veebruar 2006 nr 213-k

 

 

Vana-Viru tn 6 maa tagastamine ja endiste

kinnistute nr 389, 390, 392, 395 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 9. detsembri 1996 otsusest nr 8279, testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest 12. veebruarist 2001 notariaalregistri nr 938, testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest 14. veebruarist 2001 notariaalregistri nr 1148, nõudeõiguse loovutamise lepingust 23. aprillist 2001 notariaalregistri nr 2606, ostu-müügilepingust ning nõudeõiguse loovutamise lepingust 23. novembrist 2001 notariaalregistri nr 8385  ja maa tagastamise toimiku nr 2225 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vana-Viru tn 6;

1.2 pindala: 375 m2;

1.3 sihtotstarve:

1.3.1 elamumaa (E) 30%;

1.3.2 ärimaa (Ä) 70%.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endised kinnistud nr 389, 390, 392, 395, krunt pindalaga 959 m2 ja endise aadressiga Vana-Viru tn 4, 6, 8) järgmisele isikule:

Klas-Kinnisvara OÜ, äriregistri kood 10493096, asukoht Niidu 3-4, Püünsi küla, Viimsi vald, Harjumaa.

3. Tagastataval maal paiknev ehitis kuulub punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 14.12.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Mitte tagastada endiste kinnistute nr 389, 390, 392, 395 maa-ala suurusega 104,5 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressidega Vana-Viru tn 4, Vana-Viru tn 8 ja Viru tn 23/Aia tn 1 teistele isikutele kuuluvad ehitised ja maa kuulub ehitiste juurde teenindamiseks vajaliku maana.

6. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

7. Maa taotlejal kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.1 maa omanikul tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

7.2 krunt asub Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ja on osa arheoloogiamälestisest. Krundile kehtivad Muinsuskaitseseaduse § 24 ja § 25 tulenevad kitsendused;

7.3 juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt Vana-Viru tn 6 maaüksusele on seni toimunud läbi Viru tn 23/Aia tn 1 maaüksuse.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär