Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vahur Keldrimale
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 209
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 209-k

 

 

Koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja § 65 lõike 1 ning Tallinna põhimääruse § 44 lõike  1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Sotsiaalministeeriumi, Päästeameti ja Tallinna linna vahel sõlmitav koostöölepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil tagada koostöölepingu täitmine ja finantseerida lepingu täitmist Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määrusega nr 65 „Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusalas ettenähtud kulude arvelt tootegrupi „laste hoolekanne“ toote „perekonda toetavad teenused“ alt muude teenuste ostmiseks ettenähtud vahenditest (fond 2281305990) 75 000 krooni ulatuses.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Sotsiaalministeeriumile ja  Päästeametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006

korralduse nr 209-k      

LISA

 

KOOSTÖÖLEPING

 

 

 

Tallinnas, ........................................................ 2006.a.

 

 

Sotsiaalministeerium, registrikood 70001952, asukoht Tallinn, Gonsiori tn 29, esindaja

 

Päästeamet, registrikood 70000585, asukoht Tallinn, Raua tn 2, esindaja

 

ja

 

Tallinna linn, asukoht Tallinn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse …………… korralduse ………… alusel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (registrikood 75014965, asukoht Narva mnt 11D)  juhataja Vahur Keldrima

 

edaspidi kõik koos nimetatud Pooled ja igaüks eraldi ka Pool, sõlmisid alljärgneva koostöölepingu (edaspidi nimetatud Leping).

 

 

1. Lepingu eesmärk

 

Lepingu eesmärk on sätestada Pooltevahelise koostöö ja finantseerimise põhimõtted Tallinna linna haldusterritooriumil laste abi- ja infotelefoni teenuse pilootprojekti toimimisel ja arendamisel. Laste abi- ja infotelefoni teenus on loodud 2005. aastal Tallinna abitelefoni 1345 baasil. Laste abi- ja infotelefoni teenus peab vastama  käesoleva Lepingu lisale 1.

 

2. Poolte kohustused

 

2.1. Päästeamet kohustub:

 

2.1.1. tagama laste abi- ja infotelefoni teenuse ööpäevaringse osutamise alates 01.01.2006 Lepingu lisas  1 toodud põhimõtetel ja lisas  2 määratud ulatuses;

2.1.2. tagama laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamiseks vajaliku tööjõu olemasolu vastavalt Lepingu lisa 1 punktis 4 toodud põhimõtetele;

2.1.3. lahendama laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamisega seotud kaebusi koostöös Tallinna linna ja Sotsiaalministeeriumiga;

2.1.4. tegema ettepanekuid laste abi- ja infotelefoni teenuse laiendamise ja töö parendamise osas ja vajadusel teavitama Sotsiaalministeeriumi ja/või Tallinna linna probleemidest, mis esinevad laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamisel;

2.1.5. informeerima Sotsiaalministeeriumi ja Tallinna linna Lepingu objekti puudutavatest pressiavaldustest ja sõnavõttudest esimesel võimalusel;

2.1.6. esitama Sotsiaalministeeriumile aruanded juhtumite jaotuse ja arvu kohta vastavalt juhtumimaatriksile ja registreeritud probleemide arvu kohta vastavalt huvimaatriksile ning Lepingu punktis 2.3.1. nimetatud rahaliste vahendite kasutamise kohta hiljemalt 15. juuliks 2006 (vahearuanded) ja 15. jaanuariks 2007 (lõpparuanded);

2.1.7 esitama Tallinna linnale arve Lepingu lisas 2 märgitud majandamiskulude kohta teenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks;

2.1.8 esitama Tallinna linnale aruande juhtumite jaotuse ja arvu kohta vastavalt juhtumimaatriksile ning registreeritud probleemide arvu kohta vastavalt huvimaatriksile iga kuu 15. kuupäevaks. Lõpparuanne esitatakse 15. jaanuariks 2007.

 

2.2. Tallinna linn kohustub:

 

2.2.1. tasuma igakuiselt Häirekeskuse arve alusel majandamiskulude katteks  lepingu perioodil kokku 75 000 krooni Häirekeskuse arvelduskontole nr 10220028801019 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank viitenumbriga 2500071838, märkides selgitusse “Laste abi- ja infotelefon, Häirekeskusele“ kümne tööpäeva jooksul pärast arve saamist;

2.2.2. lahendama laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamisega seotud kaebusi koostöös Päästeameti ja Sotsiaalministeeriumiga;

2.2.3. tegema ettepanekuid laste abi- ja infotelefoni teenuse laiendamise osas ja vajadusel teavitama Sotsiaalministeeriumi ja/või Päästeametit probleemidest, mis esinevad laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamisel.

 

2.3. Sotsiaalministeerium kohustub:

 

2.3.1. tasuma laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamise eest vastavalt Lepingu lisas 2 toodud eelarvele kahe võrdse maksena Häirekeskuse arvelduskontole nr 10220028801019 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank viitenumbriga 2500071838, märkides selgitusse “Laste abi- ja infotelefon, Häirekeskusele“ alljärgnevalt:

2.3.1.1. 272 575 krooni 6. veebruariks 2006,

2.3.1.2. 272 575 krooni 10 (kümne) päeva jooksul Lepingu punktis 2.1.6 nimetatud vahearuannete esitamisest arvates;

2.3.2. lahendama laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamisega seotud kaebusi koostöös Päästeameti ja Tallinna linnaga;

2.3.3. tegema ettepanekuid laste abi- ja infotelefoni teenuse laiendamise osas ja vajadusel teavitama Tallinna linna ja/või Päästeametit probleemidest, mis esinevad laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamisel.

 

3. Lepingu lõpetamine

 

Lepingutingimuste mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel ühe Poole poolt on kummalgi ülejäänud Poolel õigus Leping lõpetada, teatades sellest kummalegi Poolele kirjalikult üks (1) kuu ette.

 

4. Muud tingimused

 

4.1. Lepingu täitmisega seoses loodud või soetatud esemed jäävad selle soetanud Poole omandisse, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

4.2. Lepingu muudatused sõlmitakse kirjalikult Lepingu lisadena.

4.3. Lepingu täitmisel esindab Päästeametit kõigi õiguste ja kohustuste ulatuses Häirekeskus. Vastavad volitused annab Päästeameti peadirektor Häirekeskusele käskkirjaga.

4.4. Tallinna linn teostab Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu.

4.5. Lepingu täitmisega süüliselt tekitatud kahju eest vastutavad Pooled seaduses sätestatud alustel ja korras.

4.6. Pooled tagavad seadustest tuleneva konfidentsiaalsusnõude täitmise kolmandate isikute ees.

4.7. Pooled on kohustatud säilitama Lepinguga seotud dokumente õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte vähem kui 3 aastat alates Lepingu lõppemisest.

4.8. Leping kehtib 31. detsembrini 2006.

4.9. Pooled lõpetavad Lepingu, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja kõigi Poolte huvisid kaaludes ei või oodata, et Lepingu lõpetamist taotlev  Pool  või Pooled jätkaks Lepingu täitmist kuni Lepingu tähtaja möödumiseni. 

4.10. Leping on koostatud kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest iga Pool saab ühe eksemplari.

 

 

 

5. Poolte kontaktisikud

 

5.1. Sotsiaalministeeriumi kontaktisik Lepingu täitmisega seotud küsimustes on Monika Luik, telefon 6269216, e-mail monika.luik@sm.ee.

5.2. Tallinna linna kontaktisik Lepingu täitmisega seotud küsmustes on Reet Rääk, telefon 6457802, e-mail reet.raak@tallinnlv.ee.

5.3. Päästeameti kontaktisik Lepingu täitmisega seotud küsimustes on Herve Merivald, telefon 6287408, e-mail herve.merivald@rescue.ee.

 

 

 

 

 

 

...............................                 .......................................                     ........................................

 

                                                           

Poolte rekvisiidid:

 

Sotsiaalministeerium                  Päästeamet                           Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Gonsiori  29, Tallinn                  Raua 2, Tallinn                          Narva mnt 11D, Tallinn

tel. 626 9301                            tel. 628 7403                                        tel. 645 7440

reg. kood 70001952                reg. kood 70000585                            reg. kood 75014965

 

 

Lisa 1

 

 

Laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamise põhimõtted

 

Laste abi- ja infotelefon luuakse Tallinna abitelefoni 1345 teenuse kõrvale ja rakendatakse abitelefoni 1345 teenuse toimimise põhimõttel.

Laste abi- ja infotelefoni dispetšerid (dispetšerteenistus) võtavad vastu helistajate teated ja suunavad need asjaomastele asutustele lahendamiseks.

Laste abi- ja infotelefon töötab lühinumbril 1345, helistamine maksab kohaliku kõne hinna.

1. Probleemide e juhtumite menetlemise kord

Dispetšerteenistus:

  • vastab kõnedele 24 tundi ööpäevas;
  • lahendab ka e-maili aadressile 1345@rescue.ee saabunud probleeme;
  • võtab vastu teate, analüüsib kliendi probleemi sisu;
  • edastab probleemi vastavale asutusele või võimalusel ühendab kliendi tema probleemi lahendava asutusega;
  • iga probleem klassifitseeritakse vastavalt selle olemusele ja salvestatakse andmebaasi koos lühida sisukokkuvõttega ning tehakse märge kuhu on sama küsimusega enne pöördutud.

Helistajateks võivad olla kõik Tallinnas elavad ja viibivad inimesed.

 

2. Info liikumise suunad

Laste abi- ja infotelefonile esitatud sündmused e. pöördumiste ajendid jaotuvad oma iseloomult kahte põhikategooriasse: juhtumid ja huvi.

Juhtumid suunatakse kas linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda (edaspidi SHO), Päästeametisse, politseisse, usaldustelefonidele või varjupaika. Kui esmalt on pöördutud mujale kui SHO-sse (näiteks töövälise aja tõttu), siis esimesel võimalusel teavitatakse juhtumist ka SHO-d.

Huvi väljendamise puhul antakse helistajale teavet laste abi- ja infotelefoni andmepangast või suunatakse kõne oma tegevusvaldkonnast teavet omavatesse asutustesse, kes annavad ise pöördujale vajaliku informatsiooni. Nendeks on:

- Linnainfo – informatsioon kõigi Tallinnas pakutavate teenuste kohta;

- Lastekaitse Liidu Infokeskus „Märka last“ – kogu lapsi puudutav informatsioon;

- Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet – hoolekande- ja tervishoiualane informatsioon;

- Tallinna Haridusamet – haridusasutusi puudutav informatsioon;

- Tallinna Noorte Infokeskus – noorte vaba aja veetmist puudutav informatsioon.

Huvi rahuldava informatsiooni edastamise kohta ei ole vaja SHO-d teavitada.

 

Juhtumid klassifitseeritakse järgnevalt:

hooletusse jäetus        kasimata, alatoitlustatud, järelevalveta (vaesus, suutmatus);

vägivaldsus                lapse suhtes või lapse poolt (vaimne, füüsiline);

konfliktsus                 kodus, koolis, tänaval (allumatu, kasvatamatu, kraaklev);

sõltuvus                     alkoholism, narkomaania, toksikomaania;

psüühika häiritus        elu- ja elamismured, suitsidaalsus.

Juhtumi e sündmuse iseloom jaotub järgnevalt:

Ilming - nähtus, sündmus või seisund, mida märgatakse (enamasti ühekordne).

Võib, aga ei pruugi vajada sekkumist, võib vajada asjatundlikumat ülevaatamist.

Probleem - teadvustatud nähtus, sündmus või seisund, millega ollakse pikema aja jooksul kokku puutunud või mida on pikema aja jooksul märgatud.

Vajab süvendatud professionaalset analüüsi ja/või sekkumist.

Erakorraline sündmus - harvaesinev, asjaga seotutele ilmselt ohtlik nähtus, sündmus või seisund.

Vajab kohest sekkumist.

Huvi - teabehuvi (teenused/toetused, haridus/vaba aeg).

Vajab teavitamist või teabeallika juurde suunamist.

 

Juhtumi iseloomu ja klassifikaatori alusel paigutub probleem ühte allolevatest kastidest

 

Ilming

Probleem

Erakorraline

sündmus

 

Hooletusse jäetus

 

 

SHO

SHO

U, V

SHO

U, V

112, 110

 

Vägivaldsus

 

 

SHO

SHO

U, V

SHO

U, V

112, 110

 

Konfliktsus

 

 

SHO

SHO

U, V

SHO

U, V

112, 110

 

Sõltuvus

 

 

SHO

SHO

U, V

SHO

U, V

112, 110

 

Psüühika häiritus

 

 

SHO

SHO

U, V

SHO

U, V

112, 110

Lähtuvalt juhtumi iseloomust ja klassifikaatorist suunatakse probleem tabelis toodud instantsidesse. Need on:

Päästeamet (kiirabi, tuletõrje)          112

Politsei                                            110

Sotsiaalhoolekande osakond (8)      SHO

Usaldustelefonid (~3)                        U

Varjupaik      V

Huvi klassifitseeritakse :

haridus ja vaba aeg - tegevuslik-arenduslikud võimalused

teenused ja toetused – abistavad – toetavad – suunavad.

 

3. Aruandlus

Aruandeid esitatakse vastavalt kokkuleppele  Sotsiaalministeeriumile ja/või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

Aruannetes sisaldub:

- juhtumite jaotus ja arv vastavalt juhtumimaatriksile sündmuste iseloomu ja valdkonna alusel;

- laekunud probleemide arv vastavalt huvimaatriksile: haridus ja vaba aeg või teenused ja toetused.

 

4. Personal

Laste abi- ja infotelefoni teenuse käivitamiseks finantseeritakse 4 dispetšeri ametikohta, üks projektijuhi ja üks IT-spetsialisti ametikoht. Vastavalt teenuse tegelikule mahule korrigeeritakse laste abi- ja infotelefoni töötajate arvu igal uuel kalendriaastal. Laste hädaabitelefoni dispetšer räägib nii eesti kui vene keelt. Töötajatelt ei nõuta sotsiaaltöö erialast haridust. Laste abi- ja infotelefoni teenuse projektijuhil on soovitavalt kõrgharidus sotsiaaltöö või sellega lähedasel erialal.

 

...............................                 .......................................                     ........................................

Jaak Aab                                  Mati Raidma                                         Vahur Keldrima

Sotsiaalminister             Päästeameti peadirektor     Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti

juhataja                                   

Poolte rekvisiidid:

Sotsiaalministeerium                  Päästeamet                           Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Gonsiori 29, Tallinn                   Raua 2, Tallinn                          Narva mnt 11D, Tallinn

tel. 626 9301                            tel. 628 7403                                        tel. 645 7440

reg. kood 70001952                reg. kood 70000585                            reg. kood 75014965

 

                                                

Lisa 2

 

 

 

Tallinna laste abi- ja infotelefoni eelarve aastaks 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotsiaalministeerium

 

50

Personalikulud

545150

500

Töötasu

408965

506

Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

136185

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

55

Majandamiskulud

75 000

5500

Administreerimiskulu

32838

 

kontoritarbed

2478

 

side

30360

5504

Koolituskulud

0

5511

Kinnistute, ruumide ja hoonete majandamiskulud

21420

 

vesi

8820

 

elekter

12600

5525

Reklaamikulu

20742

 

 

 

5

Tegevuskulude eelarve kokku

620150

 

 

………………………..          …………………………..                  …………………………

 

Jaak Aab                                  Mati Raidma                                         Vahur Keldrima

Sotsiaalminister             Päästeameti peadirektor       Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti

juhataja                                                           

Poolte rekvisiidid

 

Sotsiaalministeerium                  Päästeamet                           Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Gonsiori 29, Tallinn                   Raua 2, Tallinn                          Narva mnt 11D, Tallinn

tel. 626 9301                            tel. 628 7403                                        tel. 645 7440

reg. kood 70001952                reg. kood 70000585                            reg. kood 75014965

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär