Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Eesti linnade vahel sõlmitava koostööprotokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 193
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar  2006  nr  193-k

 

 

Tallinna linna ja Eesti linnade vahel sõlmitava koostööprotokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ning tulenevalt vajadusest tugevdada Tallinna linna koostööd Eesti teiste linnadega: 

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Eesti linnade vahel sõlmitav koostööprotokolli projekt.

2. Volitada abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostööprotokollile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari  2006

korralduse nr 193-k      

LISA

 

Koostööprotokoll

 

 

 

Koostööprotokoll on allkirjastatud ……………………. (koht ) …… ………………….(aeg).

 

Tallinna linn,  keda esindab Tallinna Linnavalitsuse …. 2006 korralduse nr …. alusel abilinnapea Kaia Jäppinen  ja

…………….. linn, keda esindab ………………..alusel…………………     (edaspidi Pooled)

 

seades eesmärgiks kujundada 2011. aastast mitmekülgne kultuuriaasta kogu Eestile ja

soovides teha koostööd 2011. aasta Euroopa Kultuuripealinna tegevuskava ja programmi koostamisel, lähtuvad alljärgnevatest põhimõtetest.

 

  1. Pooled näevad kultuuripealinna programmi raames ette ühiste koostööprojektide läbiviimist eesmärgiga näidata Euroopale Eesti kultuurielu mitmekesisust.

2.      Pooled koostavad projektide läbiviimiseks tegevuskavad.

3.      Pooled aitavad  kaasa projekti “Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011“ igakülgsele tutvustamisele nii kohalikul, üleriigilisel kui Euroopa tasandil.

4.      Pooled vahetavad regulaarselt informatsiooni kultuuripealinna tegevuskava ja programmi väljatöötamisel ning teavitavad avalikkust Poolte omavahelisest koostööst.

5.      Pooled teavitavad oma struktuuriüksusi koostööprotokolli eesmärgist tulenevatest projektidest ja nende teostamisest.

 

Koostööprotokoll on Poolte poolt allkirjastatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris ja jõustub allakirjutamisel.

 

 

 

_____________________________              _______________________________

 

Kaia Jäppinen                                                              

Tallinna linn                                                                   ………………linn

Vabaduse väljak 7                                                                                                        

10148 Tallinn

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär