Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vara omandamine, linnavarale valitseja ja valitsema volitatud asutuse määramine (Kadaka tee 62b spordihall)
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 191
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 191-k

 

 

Vara omandamine, linnavarale valitseja ja valitsema volitatud asutuse määramine (Kadaka tee 62b spordihall)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ lisaga 6, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5, 6  ja 12:

 

 

 

1. Omandada 4 500 000 (neli miljonit viissada tuhat) krooni eest Tallinna Autobussikoondise AS-lt (äriregistrikood 10312960) Tallinna linnale Kadaka tee 62b, Tallinnas asuv ehitis (spordihall), Riikliku ehitisregistri kood 101043127,  koos päraldistega.

2. Volitada Tallinna linna nimel alla kirjutama Tallinna Autobussikoondise AS-i ja Tallinna linna vahel sõlmitavale vara müügilepingule Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitjat Priit Pärtelpoega.

3. Punktis 1 nimetatud ehitise (spordihall)  omandamisega seotud kulud kanda Tallinna Spordi- ja Noorsooametil järgmiselt:

3.1 tasuda vara müügihind Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 „Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ lisas 6 “Investeerimistegevus“ Tallinna Spordi- ja Noorsooametile Kadaka Spordihalli soetamiseks ettenähtud vahendite arvelt;

3.2 tasuda vara müügilepingu sõlmimisega seotud kulud ( notaritasu ja riigilõiv) Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ lisas 5 “Eelarve kulude jaotus tootegruppide ja eelarvepositsioonide lõikes“ varade ümberhindluse ja muude linna varaga seonduvate toimingute reservina ettenähtud vahendite arvelt.

4. Määrata punktis 1 nimetatud ehitise (spordihall) valitsejaks Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ning valitsema volitatud asutuseks linna asutus Kristiine Sport.

5. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile, linna asutusele Kristiine Sport ja Tallinna Autobussikoondise AS-le.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär