Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Politsei Tallinna Nõukoja põhimäärus ja koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 määrus number 12
Jõustumine:06.02.2006
Kehtetuks tunnistamine:22.08.2011
Redaktsiooni kehtivus:06.11.2006 - 22.08.2011

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 17.08.2011 nr 101, jõustumine 22.08.2011

REDAKTSIOON:

Tlv m 01.11.2006 nr 85 jõust. 06.11.2006

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 12

 

 

 

 

 

Politsei Tallinna Nõukoja põhimäärus ja koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lõigete 1-5 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Üldsätted

(1) Politsei Tallinna Nõukoda (edaspidi nõukoda) on Tallinna Linnavalitsuse alatine komisjon.

(2) Nõukoda juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Nõukoja ülesanded

Nõukoja ülesanne on linnavalitsuse nõustamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate isikute:

1) ootuste paremaks arvestamiseks turvalisuse tagamisel Tallinnas;

2) turvatunde suurendamiseks, sealhulgas linnapoolsete korrakaitseliste ja kuritegevust ennetavate meetmete tõhustamiseks;

3) linna turvalisuse tagamise vahendite otstarbekamaks kasutamiseks.

§ 3.  Nõukoja koosseis

(1) Nõukoja koosseisu kuulub 9 kuni 13 liiget.

(2) Nõukoja tööd juhib esimees, kelleks on linnapea, tema äraolekul linnapea poolt nimetatud nõukoja liige.

(3) Nõukoja liikmeteks võib kinnitada omal alal tunnustatud isikud erinevatest eluvaldkondadest, välja arvatud politseiametnikud.

(4) Nõukoja liikmed osalevad nõukoja töös tasuta.

(5) Nõukoja asjaajamist korraldab nõukoja sekretär.

§ 4.  Nõukoja töö korraldamine

(1) Nõukoja töövormiks on koosolek. Nõukoja korralised koosolekud toimuvad vähemalt kolm korda aastas.

(2) Korralise koosoleku kutsub kokku sekretär nõukoja esimehe ettepanekul, teatades sellest nõukoja liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele vähemalt üks kuu enne koosoleku toimumist.

(3) Erakorralise koosoleku kutsub kokku sekretär nõukoja esimehe ettepanekul või vähemalt poolte nõukoja liikmete nõudmisel, teatades sellest nõukoja liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

(4) Nõukoja koosolekutele kutsutakse Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt ja/või tema poolt volitatud politseiametnik(ud). Nõukoja esimehel on õigus kutsuda koosolekust osa võtma teisi nõukoja koosseisu mittekuuluvaid isikuid.

(5) Kui nõukoja liikmel ei ole võimalik koosolekust osa võtta, teavitab ta sellest nõukoja sekretäri vähemalt nädal enne koosoleku toimumist, erakorralise koosoleku puhul esimesel võimalusel.

(6) Nõukoja sekretär saadab koosoleku päevakorra ja vajadusel lisamaterjali nõukoja liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele elektronpostiga vähemalt nädal enne koosoleku toimumist.

§ 5.  Nõukoja otsused

(1) Nõukoda võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid.

(2) Nõukoda on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, s.h esimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub nõukoja esimees kahe nädala jooksul kokku uue koosoleku.

(3) Nõukoda võtab otsused vastu avalikul hääletamisel koosseisulise lihthäälteenamusega.

(4) Nõukoja otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukoja esimees, tema äraolekul esimehe poolt määratud liige ja nõukoja koosolekut protokollinud isik.

(5) Nõukoja otsuste protokolli koopiad edastab sekretär kahe nädala jooksul pärast koosoleku toimumist kõikidele nõukoja liikmetele ja teistele koosolekul osalenutele.

(6) Nõukoja liikmed esindavad avalikkuses nõukoda üksnes neis küsimustes, milles nõukoda on langetanud otsuse.

(7) Linnapea kujundab nõukoja otsuste suhtes seisukoha ning avaldab oma põhjendatud seisukoha kuu aja jooksul nõukoja liikmetele ja kõikidele nõukoja koosolekul osalenutele.

§ 6.  Nõukoja õigused

Nõukojal on õigus:

1) nõustada linnavalitsust vastavalt käesoleva määrusega antud pädevusele;

2) saada linna asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt oma tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid.

§ 7.  Nõukoja tegevuse lõpetamine

Nõukoja tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 8.  Nõukoja koosseisu kinnitamine

Kinnitada nõukoja kooseis vastavalt lisale

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 6. veebruaril 2006.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

1. veebruari 2006 määruse nr 12 

“Politsei Tallinna Nõukoja

põhimäärus ja koosseisu kinnitamine”

LISA

 

Politsei Tallinna Nõukoja koosseis

 

 

 

Nõukoja esimees             Jüri Ratas                       Tallinna linnapea

Nõukoja liikmed             Peep Aaviksoo               Tallinna Linnavolikogu liige

                                        Raik Saart                       Harjumaa Päästeteenistuse direktor

                                        Ain Seppik                      Riigikogu liige

                                        Toomas Malva                Tallinna Vangla direktor

                                        Toivo Ninnas                  aktsiaseltsi Tallink nõukogu esimees

                                        Raul Adlas                      Tallinna kiirabi direktor

                                        Margus Leivo                 Riigikogu liige

                                        Veiko Jürisson                Rahvusvahelise Ülikooli Audentes õppejõud
                                                                               (Tlv m 01.11.2006 nr 85 jõust. 06.11.2006)

                                        Kalev Timberg                Siseministeeriumi sisejulgeoleku

                                                                                asekantsler

                                        Siim Teekel                     Oleviste koguduse vanempastor

                                        Koit Pikaro                      Riigikogu liige

Nõukoja sekretär             Urmas Ait                       Linnavalitsuse nõunik

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär