Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 25.02.2009 nr 260
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vaikne tn 9 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 158
Kehtetuks tunnistamine:25.02.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

KEHTETU:

Tlv k 25.02.2009 nr 260

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 158-k

 

 

Vaikne tn 9 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192 , Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. oktoobri 1998 otsusest nr 10279, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 14. veebruarist 2000 notariaalregistri nr 753, testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest 29. maist 2001 notariaalregistri nr 3986, pandi kustutamise avaldustest, ostu-müügi ja pandilepingust ning nõudeõiguse loovutamise lepingust 21. augustist 2001 notariaalregistri nr 5886, maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 13. detsembrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri nr 8757 ja maa tagastamise toimiku nr 9645 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vaikne tn 9;

1.2 pindala: 577 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3172 pindalaga 585 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Reet Soe, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 4/6 mõttelises osas;

2.2 Jaak Kurvits, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 3/12 mõttelises osas;

2.3 Kalev Kurvits, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Rapla maakond – 1/12 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 28.12.2005 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3172 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

5.3 järgida Muinsuskaitseseaduse §-s 23 ja §-s 25 sätestatud tingimusi maaüksusel asuva arhitektuuriväärtusliku objekti kaitsel.

 

6. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Reet Soe, 133 (ükssada kolmkümmend kolm) krooni;

6.2 Jaak Kurvits, 50 (viiskümmend) krooni;

6.3 Kalev Kurvits, 17 (seitseteist) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär