Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsus number 1

Redaktsiooni kehtivus 26.01.2006 - ...

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2006 nr 1

 

 

 

 

Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ja lg 3  ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 292 kinnitatud linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu järgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Rene Reinmann;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Svetlana Kozlova.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees