Osalemine välisrahastusega projektis "Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks" ja volituse andmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajale

Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsus number 6

Redaktsiooni kehtivus 26.01.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

26. jaanuar 2006 nr 6

 

 

Osalemine välisrahastusega projektis “Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks“  ja volituse andmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 55 kehtestatud Välisrahastusega projektides osalemise korra punkti 4.5 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

 

o t s u s t a b:

1. Osaleda juhtpartnerina välisrahastusega projektis “Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti:

2.1 hoidjaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, registrikood 75014965, kontaktaadress Narva mnt 11d, 10151 Tallinn;

2.2 vastutavaks esindajaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima.

3.  Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti Tallinna linna poolse kaasrahastamisega kokku summas 485 001 krooni, sh 2006. aastal summas 243 046 krooni, 2007. aastal 213 687 krooni ja 2008. aastal 28 268 krooni. Nimetatud summad nähakse ette Tallinna linna eelarves vastavalt otsuse lisale.

5. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees