Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu algatamine

Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsus number 7

Redaktsiooni kehtivus 26.01.2006 - ...

 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2006 nr 7

 

 

 

 

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2 ja lg 3 p 1, 3, 11, 14, 17, § 10 lg 4 ning kooskõlas Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 p 1, 3, 5, 9, 12 ja lg 8, § 9 lg 3, 5 ja 6 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 31 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks on Lasnamäe tööstusalade arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine, koos uute ettevõtlusalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Planeeritav maa-ala on määratud otsuse lisas.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada kahe kuu jooksul alates Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu algatamise otsuse jõustumisest üldplaneeringu lähteülesanne Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lg 6 toodud mahus.

3. Tallinna Linnavalitsusel algatada Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tallinna Keskkonnaametil küsida Keskkonnaministeeriumi ja Harjumaa Keskkonnateenistuse seisukohta üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta enne algatamise otsuse tegemist.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees