Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu algatamine
Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsus number 7
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2006 - ...

 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2006 nr 7

 

 

 

 

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2 ja lg 3 p 1, 3, 11, 14, 17, § 10 lg 4 ning kooskõlas Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 p 1, 3, 5, 9, 12 ja lg 8, § 9 lg 3, 5 ja 6 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 31 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks on Lasnamäe tööstusalade arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine, koos uute ettevõtlusalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Planeeritav maa-ala on määratud otsuse lisas.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada kahe kuu jooksul alates Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu algatamise otsuse jõustumisest üldplaneeringu lähteülesanne Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lg 6 toodud mahus.

3. Tallinna Linnavalitsusel algatada Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tallinna Keskkonnaametil küsida Keskkonnaministeeriumi ja Harjumaa Keskkonnateenistuse seisukohta üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta enne algatamise otsuse tegemist.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees