Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara tasuta võõrandamine (Lai tn 50a/Pikk tn 65a)
Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsus number 23
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2006 - ...

 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2006 nr 23

 

 

 

 

Linnavara tasuta võõrandamine

(Lai tn 50a/Pikk tn 65a)

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 67 lg 1 punkt 3, linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 3.3, 7, 10.1, 14 ja 21.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda tasuta üle Lai tn 50, endise kinnistu nr 160, maa tagastamise nõudeõiguse omanikule Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (registrikood 80208720, asukoht Kiriku plats 3, Tallinn) Tallinna linnale kuuluvad ja Lai tn 50a/Pikk tn 65a asuvad Oleviste kiriku abihooned:

1.1 kantselei, Riikliku ehitisregistri kood 101037166, netopinnaga 62,0 m²;

1.2 majandushoone, Riikliku ehitisregistri kood 101037167, netopinnaga 72,7 m².

2. Vara võõrandamisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

3. Tallinna Elamumajandusametil korraldada punktis 1 nimetatud vara võõrandamine.

4. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule, Tallinna Maa-ametile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees