Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rahvusooperi "Estonia" ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostööprotokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 25.01.2006 korraldus number 142
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. jaanuar 2006 nr 142-k

 

 

Rahvusooperi “Estonia“ ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostööprotokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Rahvusooperi “Estonia“ ja Tallinna linna vahel sõlmitav koostööprotokolli projekt.

2. Volitada linnapea Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostööprotokollile.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Rahvusooperile “Estonia“.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. jaanuari 2006

korralduse nr 142-k      

LISA

 

Koostööprotokoll

 

 

 

Tallinnas, …… jaanuaril 2006

 

Rahvusooper “Estonia“, keda esindab põhikirja alusel peadirektor Paul Himma, ühelt poolt

ja

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse …. 2006 korralduse nr …. alusel linnapea Jüri Ratas, teiselt poolt,

sõlmisid käesoleva koostööprotokolli alljärgnevas:

 

  1. Rahvusooperi “Estonia“ ja Tallinna linna eesmärgiks on vastastikune koostöö Tallinnale 2011. aastal Euroopa kultuuripealinna tiitli taotlemisel ning 2011. aasta Euroopa kultuuripealinna tegevuskava ja programmi koostamisel.

 

2.      Rahvusooper “Estonia“ osaleb kultuuripealinna kontseptsiooni ja tegevuskava väljatöötamises ning koostööprojektides, mis aitavad kaasa linlaste kultuuriteadlikkuse tõstmisele.

3.      Rahvusooper “Estonia“ osaleb Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011 kultuuriprogrammi tippürituste korraldamises.

4.      Rahvusooper “Estonia“ aitab kaasa Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011 igakülgsele tutvustamisele.

5.      Tallinna linn toetab Rahvusooperi “Estonia“ 100. hooaja tähistamist selleks kinnitatud eelarvevahendite piires.

6.      Rahvusooper “Estonia“ kavandab Tallinna lastele ja noortele suunatud projekte.

  1. Tallinna linn toetab punktis 6 nimetatud projektide läbiviimist linna eelarvevahendite piires.

 

Koostööprotokoll on koostatud  kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

 

 

 

 

_____________________________                          _______________________________

Jüri Ratas                                                                     Paul Himma

 

Tallinna linn                                                                   Rahvusooper “Estonia“

Vabaduse väljak 7                                                         Estonia pst. 4

15199 Tallinn                                                                 10148 Tallinn

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär