Lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Margus Kruusmäele

Tallinna Linnavalitsus 25.01.2006 korraldus number 141

Redaktsiooni kehtivus 25.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. jaanuar 2006 nr 141-k

 

 

Lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Margus Kruusmäele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx ja Tallinna linna vahel sõlmitava lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhatajat Margus Kruusmäge Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusameti juhatajale Margus Kruusmäele ja Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutusele KredEx.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse      

25. jaanuari korralduse nr 141-k      

LISA

 

 

 

 

 

LEPING

 

Tallinnas                                                                                                              __.__.2006.a.

 

Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx, registreerimisnumbriga 90006012, edaspidi Sihtasutus, juhataja Andrus Treieri isikus, kes tegutseb Sihtasutuse põhikirja alusel,

ja

Tallinna linn Tallinna Elamumajandusameti, registreerimisnumbriga 75023830, edaspidi KOV, juhataja Margus Kruusmägi isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse     jaanuari 2006 korralduse   -k alusel, edaspidi koos nimetatuna Pooled, eraldi ka Pool

lähtudes “Eesti elamumajanduse arengukavast aastateks 2003-2008“, sõlmisid alljärgneva lepingu, edaspidi Leping.

1.      Lepingu objekt, eesmärk ja täitmise tähtaeg

Lepingu objektiks on Munitsipaal-üürielamufondi suurendamise Toetuse võimaldamine vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud “Eesti elamumajanduse arengukavale aastateks 2003-2008“ (kättesaadav Sihtasutuse kodulehel aadressil www.kredex.ee) ja sellest lähtuv „Toetus munitsipaal-üürielamufondi suurendamiseks Eestis“ juhend.

1.1.   Lepingu eesmärgiks on reguleerida Poolte õigused ja kohustused ning töökorraldus Toetuse kasutamisel.

1.2.   Lepingu objekti täitmise tähtaeg on maksimaalselt 1,5 aastat Toetuse eraldamise otsusest.

2.         Toetuseks mittekõlblikud kulud

Käesoleva Lepingu objektiks ei loeta toetusi,  mis on suunatud alljärgnevate kulude katmiseks:

2.1.   Kohaliku omavalitsuse sisesed projektijuhtimisega seotud kulud;

2.2.   Tasuvus-uuringud või muud ettevalmistavate tegevuste kulud;

2.3.   Ülemäärased või tahtlikult ebaõigelt arvestatud kulud;

2.4.   Konverteerimiskulud v.a. juhul kui need on Lepingus otseselt sätestatud;

2.5.   Intressivõlad.

3. Poolte õigused ja kohustused

3.1. Sihtasutuse õigused ja kohustused:

3.1.1. Sihtasutusel on õigus teostada kontrolli väljamakstud Toetuse kasutamise sihtotstarbe (Lisa 1 punktid „Toetuse eesmärk“, „Sihtotstarve“ ja  „Toetuse sihtgrupp“) kohta:

3.1.1.1 uute elamute puhul 10 aasta jooksul alates Toetuse väljamaksmisest;

3.1.1.2 ostetud ja/või renoveeritud olemasoleva elamu/korteri(te) puhul 5 aasta jooksul alates Toetuse väljamaksmisest.

3.1.2 Sihtasutus eraldab KOV-ile Toetuse kogusummas 4 000 000. EEK. Eraldamise aluseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.12. 2005.a. käskkiri nr 458.

3.1.3. Toetuse väljamaksmine toimub KOV-poolt taotluses esitatud munitsipaal-üürielamu ehitaja/renoveerija arvete või eluaseme(te) ostmise kuludokumentide alusel. Toetust makstakse 50% arvel näidatud summast, kuid mitte rohkem kui punktis 3.1.2. nimetatud Toetuse kogusumma. Sihtasutus kannab Toetuse üle KOV arvelduskontole 10220035838017 10 päeva jooksul pärast KOV poolt eelpoolmainitud kuludokumentide ja kirjaliku Toetuse väljamaksmise avalduse esitamist Sihtasutusele. KOV-i nõudmisel kohustub Sihtasustus tähtaja ületamisel  maksma KOV-ile viivist 0,05 % päevas maksmisele kuuluvast summast.

3.1.4. Sihtasutus tagab KOV töötajatele ja asjakohastele isikutele Meetmete ja Toetuse kohta informatsiooni jagamise ja konsultatsiooni.

3.1.5. Sihtasutusel on õigus kontrollida KOV poolt esitatud dokumentide õigsust ja saada täiendavat lisainformatsiooni KOV-ilt tema tegevuse kohta.

3.1.6. Sihtasutusel on õigus Lepingust taganeda ja nõuda Toetuse tagasimaksmist, kui selgub, et:

3.1.6.1. KOV on rikkunud käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi;

3.1.6.2. tagastamatu Toetusena eraldatud raha on kasutatud mittesihipäraselt.

3.2. KOV õigused ja kohustused:

3.2.1. KOV-il on õigus nõuda Sihtasutuselt lepinguliste kohustuste täitmist.

3.2.2. Toetuse väljamaksmiseks esitab KOV Sihtasutusele tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid ja kulusid tõendavate dokumentide koopiad, milleks on:

 3.2.2.1. projekti tehnilist ettevalmistust tõendavad dokumendid (renoveerimis- või ehitusprojekt: eelprojekt, põhiprojekt vms. sõltuvalt hankelepingu tüübist).

 3.2.2.2. projekteerija arve koopia;

 3.2.2.3. üürielamu või eluaseme(te) ostmise korral ostu-müügilepingu koopia ning ostu-müügilepingu sõlmimise kulude arvete koopiad;

 3.2.2.4. üürielamu ehitamise korral ehitusluba (vastavalt Ehitusseadusele) vastavale projektile;

 3.2.2.5. ehitaja/renoveerija esitatud arvete koopiad;

 3.2.2.6. omanikujärelvalve arve koopia.

3.2.3. KOV-il on kohustus kasutada KOV arvelduskontole ülekantud Toetust aadressil Hooldekodu tn 23, Tallinn paikneva üürielamu ehitamiseks/renoveerimiseks.

3.2.4. KOV vastutus ja kohustused pärast Toetuse saamist:

 3.2.4.1. KOV vastutab, et ehitatav/renoveeritav üürielamu vastab pärast ehitus/rekonstrueerimistööde lõpetamist eluruumidele esitatavatele nõuetele (VV 1999. aasta 26. jaanuari määrus nr 38);

 3.2.4.2. KOV on kohustatud ehitama/renoveerima elamispinnad hiljemalt 02.12.2006.a.

 3.2.4.3. KOV esitab Sihtasutusele ehitus-/renoveerimistööde vastuvõtmisakti ja kasutusloa koopiad hiljemalt 14 päeva jooksul pärast ehitus-/renoveerimistööde lõpetamist ja vastuvõttu.

 3.2.4.4. KOV on kohustatud kirjalikult teavitama Sihtasutust, kui punktis 3.2.4.2 nimetatud tähtaega ületatakse rohkem kui 30 päeva.

 3.2.4.5. KOV annab rajatud eluruumid üürile õigusjärgselt tagastatud majade üürnikele, keda KOV  peab vajalikuks majutada munitsipaal-üüripinnale. 

 3.2.4.5.1. KOV kohustub sõlmima valminud munitsipaal-üüripindadele üürilepingud 6 kalendrikuu jooksul pärast eluruumide kasutuselevõtmist. Juhul kui KOV eelnimetatud kohustust ei täida või täidab selle osaliselt, kohustub KOV Toetuse Sihtasutusele tagastama proportsionaalselt kasutamata üüripindade protsendiga.

 3.2.4.6. KOV vastutab üüripinna sihipärase kasutamise eest. Kui sihipärane kasutamine toimub allüürile andmise kaudu, peab see olema eelnevalt Sihtasutusega kirjalikult kooskõlastatud. Allüürile andmise kooskõlastamine ei vabasta KOV-i vastutusest üüripinna sihipärase kasutamise eest.

 3.2.4.7. KOV on kohustatud saadud Toetuse mittesihipärasel kasutamisel tagastama Sihtasutusele Toetuse jääkväärtuse Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise hetkel proportsionaalses mahus vastavalt mittesihipäraselt kasutatavate ruumide üldpinna suhtele Toetusega rajatud ruumide üldpinnast. Toetuse lineaarseks amortisatsiooniperioodiks on ehitamise puhul 10 aastat ja renoveerimise puhul 5 aastat alates elamispindade vastuvõtmise kuupäevast.

 3.2.4.8. KOV koostab ja esitab kord aastas Sihtasutusele munitsipaal-üürielamufondi suurendamise projekti raames loodud üürifondi kasutamise aruande, mille vorm on antud käesoleva Lepingu Lisas 2. Aruanne esitatakse aruandeperioodile järgneva aasta 25. jaanuariks.

 3.2.4.9. Juhul kui munitsipaal-üürielamufondi suurendamise projekti raames renoveeritud eluruum müüakse, tuleb Sihtasutusele hüvitada saadud Toetus proportsionaalses mahus vastavalt müüdud eluruumide üldpinna suhtele Toetusega rajatud eluruumide üldpinnast. Toetuse lineaarseks amortisatsiooniperioodiks on ehitamise puhul 10 aastat ja renoveerimise puhul 5 aastat alates elamispindade vastuvõtmise kuupäevast.

3.2.5. KOV on kohustatud informeerima Sihtasutust olukorrast, kus Lepingu täitmine osutub võimatuks. Sellisel juhul kohustuvad Pooled kokku leppima järgneva 30 päeva jooksul edasise tegevuse Lepingu täitmise eesmärgil ning sõlmivad vajadusel kokkuleppe Lepingu muutmiseks, mis vormistatakse käesoleva Lepingu Lisana.

3.2.6. KOV kohustub Lepingu punkti 3.2.4.8. rikkumisel maksma Sihtasutusele selle nõudmisel leppetrahvi 5000 krooni.

4.      Lepingu muutmine

4.1. Kõik Lepingu muudatused vormistatakse kirjalike kokkulepetena, mis on Lepingu lahutamatud osad.

4.2. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad alates nende allakirjutamise momendist mõlema Poole poolt kui Pooled ei ole vastavas muudatuses kokku leppinud teisiti.

5.      Vaidluste lahendamine

5.1. Pooled püüavad lahendada kõik Lepinguga seotud omavahelised erimeelsused ja vaidlused poolte kokkuleppel.

5.2. Kui erimeelsusi ei ole võimalik kokkuleppeliselt lahendada, siis tehakse seda kohtu korras vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele Tallinna Linnakohtus.

6.      Vääramatu jõud

Lepingust tuleneva kohustuse rikkumine on vabandatav, kui kohustatud Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või selle tagajärje ületaks. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on Lepingust tuleneva kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Vääramatu jõu ilmnemisel on Pooled kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma kohustuste täitmine, sealhulgas leppima kirjalikult kokku oma edasise tegevuse suhtes.

7. Lepingu kehtivus

7.1. Leping jõustub kuupäevast, mil selle on alla kirjutanud mõlemad Pooled.

7.2. Leping kehtib kuni mõlema Poole kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni.

8. Muud tingimused

Riigikontrollil on õigus kontrollida KOV poolt esitatud aruandluse õigsust, Toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning Toetuse kasutamise sihipärasust vastavalt Riigikontrolli seaduses sätestatud korrale.

9. Lõppsätted

9.1. Käesolev Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb Sihtasutusele ja teine KOV-ile.

9.2. Käesoleva Lepingu juurde kuulub Lisana „Munitsipaal-üürielamufondi suurendamise projekti raames loodud üürifondi kasutamise aruande“ vorm.

10.  Lepingupoolte andmed:

Sihtasutus:                                                                    KOV:

Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise                              Tallinna linn                                                                                                      

Sihtasutus KredEx                                                        Tallinna Elamumajandusamet

                                                                                    Vabaduse väljak 10a

Pärnu mnt 67B                                                 10146 Tallinn

10134 Tallinn                                                              

Telefon: 6 819 950 Faks: 6 819 951                             Telefon: 640 4500

A/a 221006115998 Hansapank                                    A/a 10220035838017

Kontaktisik:                                                                  Kontaktisik:

Kliendihaldur Taivo Nõlvand                                         Priit Pitsi

Tel 6 819 973                                                              Tel 640 4693

taivo.nolvand@kredex.ee                                             priit.pitsi@tallinnlv.ee

 

Allkirjad:

SIHTASUTUS:                                                            KOV:

 

 

................2006.a.                                                        ..................2006.a.

 

 

 

Sihtasutuse ja KOV-i vahel                   2006.a.  sõlmitud Lepingu Lisa 1

MUNITSIPAAL- ÜÜRIELAMUFONDI SUURENDAMISE TOETUSE:

 

  1. „sihtgrupp“

a.       Õigusjärgselt tagastatud majade üürnikud Tallinna haldusterritooriumil.

 

 

 

 

  1. „Sihtotstarve“

a.       Toetuse taotleja on kohustatud tagama loodud munitsipaal-üürielamufondi sihipärase kasutamise.

 

b.      Sihipärane kasutamine – kindlaksmääratud otstarbeks kasutamine. Käesolevas juhendis elamispinna üürile andmine kohaliku omavalitsusüksuse poolt sihtgruppi kuuluvatele isikutele juhendis ettenähtud tingimustel.

 

c.       Toetuse mittesihipärasel kasutamisel peab Toetuse taotleja tagastama Toetuse jääkmaksumuse proportsionaalselt, lähtuvalt lineaarsest amortisatsiooniperioodist: ehitamise puhul vähemalt 10, ostu või renoveerimise puhul vähemalt 5 aastat.

 

 

  1. „Eesmärk“

a.       Üldised eesmärgid

 

b.      Toetada õigusjärgselt tagastatud majade üürnike probleemide lahendamist.

 

 

     

c.       Otsesed eesmärgid

 

d.      Munitsipaal- üürieluasemete parendamine kohaliku omavalitsusüksuse haldusalas.

 

e.       Munitsipaal- üürielamufondi valiku mitmekesistamine kohaliku omavalitsusüksuse haldusalas.

 

f.        Munitsipaal-üürielamufondi suurendamine kohaliku omavalitsusüksuse haldusalas.

 

Sihtasutuse ja KOV-i vahel       2006.a. a. sõlmitud lepingu lisa 2

 

Munitsipaal-üürielamufondi suurendamise projekti raames loodud üürifondi kasutamise aruanne

 

Üüripinna aadress

Üüripinna üldpind

Üürilepingu tähtaeg

Üürniku ees- ja perekonnanimi

Üürniku staatus (sundüürnik või uus tööjõud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär