Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 18.01.2006 korraldus number 97
Redaktsiooni kehtivus:18.01.2006 - ...

 TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. jaanuar 2006 nr 97-k

 

 

Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Tallinna linna vahel sõlmitav koostöölepingu projekt.

2. Volitada abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Ülikoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile, Eesti Kunstiakadeemiale ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari 2006

korralduse nr  97-k     

LISA

KOOSTÖÖLEPING NR

 

 

 

Tallinnas, …… jaanuaril 2006

 

Tallinna Ülikool, keda esindab põhikirja alusel rektor Mati Heidmets,

Tallinna Tehnikaülikool, keda esindab põhikirja alusel rektor Peep Sürje,

Eesti Kunstiakadeemia, keda esindab põhikirja alusel rektor Signe Kivi,

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, keda esindab põhikirja alusel rektor Peep Lassmann, (edaspidi Ülikoolid), ühelt poolt

ja Tallinna linn (edaspidi Linn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse …………….2006 korralduse
nr ….…alusel abilinnapea Kaia Jäppinen, teiselt poolt, (edaspidi Pooled), seades eesmärgiks Tallinna saamise 2011. aasta Euroopa Kultuuripealinnaks, rõhutades vastastikust soovi teha koostööd ja pidades oluliseks Ülikoolide potentsiaali Tallinna kultuurikeskkonna kujundamisel,

sõlmivad koostöölepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas.

 

1. LEPINGU EESMÄRK JA ÜLDPÕHIMÕTTED

1.1.  Lepingu eesmärgiks on sätestada Poolte koostöö üldpõhimõtted, mis on aluseks ühiste huvide kindlaksmääramisel ja ühistegevuste kavandamisel, et Tallinnast saaks 2011. aasta Euroopa Kultuuripealinn.

1.2            Pooled lähtuvad koostöö tegemisel järgmistest üldpõhimõtetest:

1.2.1          Pooled arvestavad pikaajalise koostööga vähemalt aastani 2011;

1.2.2          Pooled algatavad koostööprojekte ja vahetavad regulaarselt informatsiooni;

1.2.3          Pooled teavitavad oma struktuuriüksusi ja asutusi Lepingust ja Lepingu täitmiseks vahetatavast informatsioonist.

 

2. LEPINGU ESE

2.1 Lepingu esemeks on Poolte koostöö hariduse, intellektuaalse tegevuse, kultuuri- ja kunstivaldkonnas ning avalike suhete valdkonnas.

2.2. Koostöö hõlmab järgmist:

2.2.1 Ülikoolide kaasamine Linna taotluse ja tegevuskava koostamisprotsessi;

2.2.2 Linnale huvipakkuvate uuringute ja koostööprojektide teostamine, mis aitavad kaasa Linna avaliku ruumi parendamisele, linlaste kultuuriteadlikkuse tõstmisele ja Linna rahvusvahelise tuntuse suurendamisele;

2.2.3 Ülikoolide käsutuses oleva intellektuaalse infobaasi kasutamine Linna kultuuripealinna kontseptsiooni ja tegevuskava väljatöötamisel;

2.2.4 Ülikoolide üliõpilaste kaasamine kultuuripealinna ürituste korraldamisel ning Ülikoolide kunstikollektiivide kaasamine linna avalikel üritustel ja kultuuripealinna kavas;

2.2.5 avalikkuse teavitamine Poolte omavahelisest koostööst.

 

3. POOLTE KOHUSTUSED

3.1 Ülikoolid kohustuvad:

3.1.1 Linna tellimusel Ülikoolide kompetentsusvaldkondades läbi viima kultuuripealinnaga seotud uuringuid ja osutama erialaseid konsultatsioone;

3.1.2 Linna tellimusel pakkuma välja lahendusi kultuuripealinna kontseptsiooni ja tegevuskava koostamiseks;

3.1.3 Koostöös Linnaga korraldama üliõpilaste ja Ülikoolide kultuurikollektiivide esinemise kultuuripealinna üritustel;

3.2 Linn kohustub:

3.2.1 informeerima Ülikoole kultuuripealinnaga seotud uuringute ning erialaste konsultatsioonide vajadusest;

3.2.2 informeerima Ülikoole õigeaegselt üliõpilaste ja kunstikollektiivide esinemise vajadusest kultuuripealinna ürituste raames;

3.2.3 osalema Ülikoolide ja Linna ühisprojektide rahastamisel Linna eelarve piires.

 

4. POOLTE KONTAKTISIKUD

4.1 Ülikoolide kontaktisikud:

4.1.1 Tallinna Ülikool:

Peeter Normak, teadus- ja arendusprorektor

Tel: 6409 103

e-post: peeter.normak@tlu.ee

 

4.1.2 Tallinna Tehnikaülikool:

Rein Vaikmäe, teadusprorektor

Tel:620 2005

e-post: rein.vaikmae@ttu.ee

 

4.1.3 Eesti Kunstiakadeemia

Signe Kivi, rektor

Tel: 6267 309

e-post: signe.kivi@artun.ee

 

4.1.4 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Peep Lassmann, rektor

Tel: 6675 701

e-post: peep@ema.edu.ee

 

4.2 Tallinna linn

Kaia Jäppinen, abilinnapea

Tel: 6404105

e-post: Kaia.Jappinen@tallinnlv.ee

 

5. LÕPPSÄTTED

5.1 Leping jõustub allakirjutamise momendist ja kehtib kuus aastat.

5.2 Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.

5.3. Poolte kokkuleppel võib Lepingu ennetähtaegselt lõpetada.

5.4 Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele õigusaktidega sätestatud korras.

5.5 Leping on koostatud viies (5) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eestikeelses eksemplaris, mille iga tekstiga kaetud lehekülg on parafeeritud Poolte esindajate poolt ja millest üks jääb igale Poolele.

 

POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

Tallinna Ülikool                                     Tallinna Tehnikaülikool

Reg nr 74000122                                               Reg nr 74000323

Narva mnt 25                                                    Ehitajate tee 5

10120 Tallinn                                                     19086 Tallinn

 


Mati Heidmets                                                  Peep Sürje

 

Eesti Kunstiakadeemia                                       Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Reg nr 74000624                                               Reg nr 74000547

Tartu mnt 1                                                       Rävala pst 16

10145 Tallinn                                                     10143 Tallinn

 


Signe Kivi                                                         Peep Lassmann

 

Tallinna linn

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

 


Kaia Jäppinen

 

Toomas Sepp

Linnasekretär