Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Asula tn 11 (hoone pos 1) äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)
Tallinna Linnavalitsus 18.01.2006 korraldus number 93
Redaktsiooni kehtivus:18.01.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. jaanuar 2006  nr 93-k

 

 

Asula tn 11 (hoone pos 1) äriruumide tasuta kasutusse andmine

(Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)

 

 

 

Tulenevalt Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsusest nr 262, Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 määruse nr 124 § 1 lg 3, 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktist 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktist 3 ning arvestades Mittetulundusühingu Muutus 21.detsembri 2005 taotlust, samuti Mittetulundusühingu Tallinna Laste Tugikeskus teatist nr 8-1/4.01.2006:

 

 

1. Tallinna Elamumajandusametil anda otsustuskorras Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (registrikood 75014965) kasutusse tasuta ja tähtajatult Asula tn 11 (hoone pos 1) I korruse äriruumid üldpinnaga 425,9 m² ja II korruse äriruumid nr 202, 203 ja 203a (inv pl) üldpinnaga 20,1 m² (pind kokku 446,0 m²) korralduse lisades 1 ja 2 näidatud plaanide kohaselt järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse linna asutuse Tallinna Perekeskus põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad halduritasu, kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 punktis 1 nimetatud II korruse äriruume nr 202, 203 ja 203a (inv pl) üldpinnaga 20,1 m² on lubatud allkasutusse anda erinoorsootööd korraldavale Mittetulundusühingule Tallinna Laste Tugikeskus (registrikood 80036549) ühes kohustusega tasuda kasutatavate äriruumide suurusele vastav osa punktis 1.2 nimetatud tasudest.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. jaanuari 2004 korraldus nr 64-k “Asula tn 11 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kesklinna Valitsus)“ ja 18. mai 2005 korraldus nr 986-k “Tallinna Linnavalitsuse 14. jaanuari 2004 korralduse nr 64-k muutmine (Asula tn 11, Tallinna Kesklinna Valitsus)“. 

3. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, Mittetulundusühingule Tallinna Laste Tugikeskus  ja Mittetulundusühingule Muutus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

LISA 1

 

LISA 2