Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vara omandamine ja linnavarale valitseja määramine (Rummu tee 5, Põhja pst 35 ja 27A ning Asula tn 16B)
Tallinna Linnavalitsus 11.01.2006 korraldus number 43
Redaktsiooni kehtivus:11.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. jaanuar 2006 nr 43-k

 

 

Vara omandamine ja linnavarale valitsejate määramine (Rummu tee 5, Põhja pst 35 ja   27A ning Asula tn 16B)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5, 11 ja 12 ning Tallinna Linnavalitsuse 16. märtsi 2005 korralduse nr 499-k “Aktsiaseltsi Tallinna Soojus aktsiakapitali vähendamine“ punktiga 3:

 

 

1. Omandada Aktsiaseltsilt Tallinna Soojus (äriregistrikood 10026398) (edaspidi nimetatud aktsiaselts) Tallinna linnale kui aktsiaseltsi ainuaktsionärile mitterahalise väljamaksena üleantavad:

1.1 Rummu tee 5 asuv hoonetekompleks;

1.2 Põhja pst 35 asuv hoonetekompleks;

1.3 Põhja pst 27A asuv hoonetekompleks;

1.4 Asula tn 16B asuv hoonekompleks.

2. Volitada Tallinna linna nimel alla kirjutama aktsiaseltsi ja Tallinna linna vahel sõlmitavale ainuaktsionärile mitterahalise väljamakse üleandmise lepingule Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitjat Priit Pärtelpoega.

3. Anda pärast Tallinna linna omandisse üleandmist:

3.1 Rummu tee 5 asuv hoonetekompleks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemisele ja bilanssi;

3.2 Põhja pst 35 asuv hoonetekompleks Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi;

3.3 Põhja pst 27A asuv hoonetekompleks Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti valitsemisele ja bilanssi;

3.4 Asula tn 16B asuv hoonekompleks Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Priit Pärtelpojale, Aktsiaseltsile Tallinna Soojus, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Elamumajandusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär