Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Olga Sõtnikule
Tallinna Linnavalitsus 04.01.2006 korraldus number 16
Redaktsiooni kehtivus:04.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. jaanuar 2006  nr 16-k

 

 

Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Olga Sõtnikule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja § 65 lg 1, Haldusmenetluse seaduse § 96 lg 2, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määrusega nr 65 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve kinnitamine“  ning tulenevalt Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu “Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ punktist 4.4:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu “Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ lisa 2, milles määratakse kindlaks halduslepingu täitmiseks Tallinna linna 2006. aasta eelarves ettenähtud rahaliste vahendite suurus ja eraldamise ajakava.

2. Volitada abilinnapea Olga Sõtnikule Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud halduslepingu lisale.

3. Tallinna Kommunaalametil korraldada  Tallinna linna ja  Aktsiaseltsi SEB Ühisliising vahel  20. detsembril 2002 sõlmitud kapitalirendilepingust nr L02106923 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmine Harjumaa Päästeteenistusele. Harjumaa Päästeteenistusel tasuda kapitalrendilepingust tulenevad maksed halduslepingu lisa 2 punktis 1 ettenähtud summadest.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Siseministeeriumile, Päästeametile, Harjumaa Päästeteenistusele ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 4. jaanuari 2006

korralduse nr 16-k

LISA       

 

 

LISA nr 2

Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingule “Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ (edaspidi haldusleping)

 

Võttes aluseks halduslepingu punktid 3.4, 4.4 ja Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määrusega nr 65 kinnitatud Tallinna linna 2006. aasta eelarve, millega eraldati Harjumaa Päästeteenistusele omavalitsuslike ülesannete täitmiseks 8 582 500 krooni:

Tallinna Linn, keda esindab abilinnapea Olga Sõtnik vastavalt Tallinna Linnavalitsuse __ jaanuari 2006 korraldusele nr …-k ja

Päästeamet, keda esindab peadirektor Mati Raidma põhimääruse alusel, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Halduslepingu punktides 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 ja 2.1.10 nimetatud ülesannete täitmiseks 2006. aasta linna eelarves ettenähtud vahendite arvel eraldatakse Harjumaa Päästeteenistusele 6 582 500 krooni järgmise jaotuse kohaselt:

 

Kuu                                                              krooni

Jaanuar

548 500

Veebruar

548 500

Märts

548 500

Aprill

548 500

Mai

548 500

Juuni

548 500

Juuli

548 500

August

548 500

September

548 500

Oktoober

549 000

November

548 500

Detsember

548 500

Kokku

6 582 500

2. Harjumaa Päästeteenistus esitab Tallinna Kommunaalametile:

2.1. 2006. aasta eelarves halduslepingu täitmiseks ettenähtud vahendite eraldamise jaotuskava alusel kuude lõikes arve iga kuu 5. kuupäevaks;

2.2. 2006. aasta iga kvartali kohta aruande halduslepingu täitmiseks teostatud töödest.

3. Tallinna Kommunaalamet kannab Harjumaa Päästeteenistusele üle halduslepingu täitmiseks vajalikud rahalised vahendid vastavalt Harjumaa Päästeteenistuse poolt esitatud arvetele.

4. Halduslepingu punktis 2.1.6 nimetatud abitelefoni 1345 töö tagamiseks 2006. aastal linna eelarves ettenähtud  vahendite arvel eraldatakse Päästeametile 2 000 000 krooni järgmise jaotuskava kohaselt:

 

 

 

 

Kuu                                                             krooni

Jaanuar

170 000

Veebruar

170 000

Märts

164 000

Aprill

164 000

Mai

167 000

Juuni

167 000

Juuli

167 000

August

167 000

September

166 000

Oktoober

166 000

November

166 000

Detsember

166 000

Kokku

2 000 000

 

5. Päästeamet:

5.1 kohustub tagama Päästeameti haldusalas oleva Häirekeskuse kaudu Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 ööpäevaringse häireteta toimimise;

5.2 esitab Tallinna Kommunaalametile abitelefoni 1345 töö tagamiseks ettenähtud vahendite eraldamise jaotuskava alusel kuude lõikes arve iga kuu 5. kuupäevaks.

6. Tallinna Kommunaalamet kannab Päästeteameti haldusalas olevale valitsusasutusele Häirekeskus üle jaotuskavas abitelefoni 1345 häireteta tööks vajalikud rahalised vahendid vastavalt Päästeameti poolt esitatud arvetele.

7. Käesolev lisa 2 on halduslepingu lahutamatu osa.

 

 

 

Olga Sõtnik                                                                                          Mati Raidma

Abilinnapea                                                                                           Päästeameti peadirektor

 

 

Tallinnas “  “ jaanuaril 2006                                                                   Tallinnas “  “ jaanuaril 2006

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär