Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 04.01.2006 korraldus number 15
Redaktsiooni kehtivus:04.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. jaanuar 2006 nr 15-k

 

 

Kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2  alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse ja Aktsiaseltsi Tallinna Soojus vahel 5. mail 1997 sõlmitud lepinguga:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna, Aktsiaseltsi Tallinna Küte ja Aktsiaseltsi Tallinna Soojus vahelise kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna Linnakantselei  finantsdirektori kohusetäitjat Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsi Tallinna Küte ja Aktsiaseltsi Tallinna Soojus esindajatele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 4. jaanuari 2006

korralduse nr 15-k     

LISA

 

KOKKULEPE

 

Tallinnas                                                                                                                 . jaanuar 2006

 

 

Tallinna linn (edaspidi Linn), mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ..... jaanuari 2006 korralduse nr ....... alusel Tallinna Linnakantselei finantsdirektori kohusetäitja Katrin Kendra,

Aktsiaselts Tallinna Küte (registrikood 10811060) (edaspidi Küte), mida põhikirja alusel esindab juhatuse esimees Kristjan Rahu,

Aktsiaselts Tallinna Soojus (registrikood 10026398) (edaspidi Soojus), mida põhikirja alusel esindab juhataja Jaak Ziugov,

(edaspidi ka Pool või koos Pooled) võttes arvesse, et

 

Linna ja Soojuse vahel on 05.05.1997 sõlmitud leping, mille kohaselt Soojus investeeris IBRD-lt Rahandusministeeriumi kaudu saadud laenuraha Tallinnas asuvate hoonete soojusvarustuse seadmete kaasajastamisse. Sama lepinguga kohustus Soojus kaasajastatud soojusvarustuse seadmetega hoonete omanikelt saadud raha eest kustutama Rahandusministeeriumi kaudu IBRD laenu. Soojus ja Küte vahel 31.10.2001 sõlmitud rendi- ja operaatorlepinguga läks tagasimakstavate laenurahade sissenõudmise ja rahandusministeeriumile edastamise kohustus üle Küttele. Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 korralduse nr 61-k alusel tuleb soojusvarustuse seadmete kaasajastamiseks kasutatud laen tagastada Linnale,

leppisid kokku alljärgnevas: 

 

1.      Kokkuleppe allkirjastamisele järgneva 1 kuu jooksul annab Küte, Soojuse nõusolekul, Linnale üle kokkuleppe lisaks 1 oleva nimekirja alusel lepingud, mis on sõlmitud laenu tagasi nõudmiseks Küte või Soojus poolt hoonete valdajatega, kes on Tallinna linna asutused.

2.      Soojusvarustuse seadmete kaasajastamiseks hoone omanikega sõlmitud lepingute ennetähtaegsel lõpetamisel nõuab Küte hoone omanikelt sisse laenuintressi kuni laenusumma lõpliku tagastamise päevani, välja arvatud kokkuleppe punktis 1 nimetatud lepingud.

3.      Käesoleva kokkuleppe allkirjastamisel Poolte esindajad kinnitavad, et omavad  esindatava nimel kokkuleppe sõlmimise õigust.

4.      Kokkulepe jõustub allkirjastamisel Poolte poolt.

5.      Kokkulepe on sõlmitud kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Linnale, üks Küttele ja üks Soojusele.

 

 

 

Tallinna Linn                           Aktsiaselts Tallinna Küte                       Aktsiaselts Tallinna Soojus

 

Tallinna linna, Aktsiaseltsi Tallinna Küte ja Aktsiaseltsi Tallinna Soojus vahelise kokkulepe     Lisa 1

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär