Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartaliosa detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 04.01.2006 korraldus number 11
Redaktsiooni kehtivus:04.01.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

4. jaanuar 2006 nr 11-k

 

 

 

 

 

Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartaliosa detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas

 

 

 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga, Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2003 korraldusega nr 76 -k:

 

 

 

 

 

 

1. Võtta vastu Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartaliosa detailplaneering, Inseneribüroo KPME OÜ töö nr 480803, mille eesmärgiks on Sügise tänava, Toompuiestee ja Paldiski maanteega piiratud kvartaliosas uute kruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga laiendatakse Toompuiestee 27 kinnistul asuva hotelli Grand Hotel Tallinna hoonetekompleksi ning rajatakse veepark; Paldiski maantee 10/12 krundile on kavandatud kuni 7-korruseline korterelamu, millele on ettenähtud 10% ulatuses ärifunktsioon; Paldiski maantee 14/ Suve tn 1 on ette nähtud kuni 7-korruselie korterelamu, millele on ettenähtud 10% ulatuses ärifunktsioon; Saani tn 2 kinnistule nähakse ette kaks kuni 5-korruselise põhimahuga korterelamut, millele on ettenähtud 10% ulatuses ärifunktsioon; Sügise tänava äärde on kavandatud kokku viis kuni 3-korruselist korterelamut.  Planeeritava maa-ala suurus on 3,7 ha.

2. Linnaplaneerimise Ametil ning Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär