Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
28. juunil 2004 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/6 muutmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2643
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2643-k

 

 

28. juunil 2004 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/6 muutmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2 ning tulenevalt INGLISE KOLLEDZHI SIHTASUTUSE 10. detsembri 2005 taotlusest:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja INGLISE KOLLEDZHI SIHTASUTUSE vahel 28. juunil 2004 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/6 muutmise kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud heade kavatsuste kokkuleppe muutmise kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Haridusametile ja INGLISE KOLLEDZHI SIHTASUTUSELE ning abilinnapeale Kaia Jäppinenile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. detsembri 2005

korralduse nr 2643-k       

LISA

 

28. juunil 2004 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/6 muutmise kokkulepe

 

 

 

Käesolev heade kavatsuste kokkuleppe muutmise kokkulepe on sõlmitud  Tallinnas … detsembril 2005.

Tallinna linna, asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn,  keda  esindab abilinnapea Kaia Jäppinen, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse …. detsembri 2005 korralduse nr …-k alusel,

ja

INGLISE KOLLEDZHI SIHTASUTUSE  (registrikood 90000883), asukohaga Estonia pst 10, Tallinn, keda esindab Madis Kareda, kes tegutseb volikirja alusel

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled ning milles pooled lepivad kokku muuta nende vahel 28. juunil 2004 sõlmitud heade kavatsuste kokkulepet (edaspidi nimetatud kokkulepe) alljärgnevalt:

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 korraldusega nr 1386-k heakskiidetud ja
28. juunil 2004 sõlmitud kokkulepet alljärgnevalt:

1.1 muuta kokkuleppe punkti 6 järgmises sõnastuses:

“6. Tallinna linn eraldab INGLISE KOLLEDZHI SIHTASUTUSELE ujula ja spordisaalidega spordikompleksi projekteerimis-ehitustööde teostamise toetamiseks punktis 5 nimetatud summa sõlmitava toetuse eraldamise lepingu alusel pärast tööde teostamist tõendavate dokumentide esitamist Tallinna linnale.“.

1.2 muuta kokkuleppe punkti 12 järgmises sõnastuses:
“12. Pooled täidavad käesolevast kokkuleppest tulenevaid tegevusi oma pädevuse piires ning võtavad eesmärgiks täita kokkuleppe punktides 5, 6 ja 7 võetud kohustust hiljemalt 2007. aasta alguseks.“.

1.3 täiendada kokkulepet punktiga 6¹ järgmises sõnastuses:

“6¹. Toetus kantakse INGLISE KOLLEDZHI SIHTASUTUSE pangakontole vastavalt punktis 6 sõlmitud lepingu tingimustele.“.

 

1.4 täiendada kokkulepet punktiga 9¹ järgmises sõnastuses:

“9¹. Kui INGLISE KOLLEDZHI SIHTASUTUS ei täida punktides 8 ja 12 võetud kohustusi või ei kasuta eraldatud toetust sihipäraselt, on Tallinna linnal õigus nõuda ujula ja spordisaalidega spordikompleksi projekteerimis- ja ehitustööde toetamiseks eraldatud summa(de) tagasi maksmist ja INGLISE KOLLEDZHI SIHTASUTUS kohustub peale vastavasisulise nõude saamist 7 (seitsme) päeva jooksul nõutud summa(d) tagasi maksma. Juhul, kui INGLISE KOLLEDZHI SIHTASUTUS ei maksa tagasi nõutud summat, on Tallinna linnal õigus nõuda sellelt summalt viivist 0,5 (null koma viis) protsenti päevas iga viivitatud päeva eest.“.

 

1.5 täiendada kokkulepet peale punkti 12 alapealkirjaga “Poolte kontaktisikud :“

1.6 täiendada kokkulepet punktiga 13 järgmises sõnastuses:

“13. Poolte kontaktisikuteks on:

13.1 Tallinna linna poolt: Jaak Raie, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja, tel 640 4585.

13.2 INGLISE KOLLEDZHI SIHTASUTUSE poolt:  Madis Kareda Osaühing Yxus juhatuse esimees, tel 506 9399.“.

2. Käesoleva kokkuleppe muutmise kokkulepe jõustub selle allakirjutamise hetkest mõlema poole poolt.

3. Käesoleva kokkuleppe muutmise kokkulepe  on koostatud ja alla kirjutatud kahes eksemplaris, millest mõlemad pooled saavad ühe eksemplari.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär