Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja TSH Immobiil Arenduse OÜ vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine ja volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2005 korraldus number 2625
Redaktsiooni kehtivus:28.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. detsember 2005 nr 2625-k

 

 

Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine  Tallinna linna ja TSH Immobiil Arenduse OÜ vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine ja volituste andmine Toomas Sepale

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punktiga 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2001 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna linna kohtus esindamise korra punktidega 6.2 ja 8.3 ning tulenevalt kohtumenetluse poolte ühisest soovist lõpetada tsiviilkohtumenetlus poolte kokkuleppega:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kokkuleppe projekt Tallinna linna ja TSH Immobiil Arenduse OÜ vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Linnakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2/228-6898/05.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile 600 000 (kuussada tuhat) krooni punktis 1 nimetatud kohtuliku kokkuleppe täitmiseks.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks TSH Immobiil Arenduse OÜ-le.

5.  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. detsember 2005

korralduse nr 2625-k      

LISA

 

Kohtulik kokkulepe tsiviilasjas nr

2/228-6898/05

 

 

 

Tallinna linn Tallinna linnasekretär Toomas Sepa isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse _____________________korralduse nr _____ -k alusel ja TSH Immobiil Arenduse OÜ, keda esindab juhatuse liige Rein Kärk (edaspidi ühiselt nimetatud Pooled) sõlmivad kohtuliku kokkuleppe järgnevas:

 

Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eesmärk

Kohtulik kokkulepe sõlmitakse eesmärgiga lõpetada Tallinna linna ja TSH Immobiil Arenduse OÜ vaheline kohtuvaidlus Tallinna Linnakohtu tsiviilasjas nr 2/228-6898/05 pooli rahuldaval viisil. Kokkuleppe sõlmimisega loevad pooled täidetuks TSH Immobiil Arenduse OÜ nõude Tallinna linna vastu tsiviilasjas nr 2/228-6898/05.

 

Vaidluse asjaolud

TSH Immobiil Arenduse OÜ pöördus 30.06.2005 Tallinna linna vastu Tallinna Linnakohtusse lepingu täitmiseks kohustamise nõudes, selle võimatusel kahju hüvitamise nõudes.

Tallinna linn ei ole hagile vastuväiteid esitanud seoses 10. novembril 2005 kohtule esitatud poolte ühise taotlusega tsiviilasja menetluse peatamiseks kuni 14.12.2005 seoses vaidluse kokkuleppelise lõpetamise võimalusega, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

 

Kohtuliku kokkuleppe tingimused

Pooled on huvitatud tsiviilasja lahendamisest ning sõlmivad selleks kohtuliku kokkuleppe, mille nad paluvad Tallinna Linnakohtul kinnitada alljärgnevas:

1) Pooled lepivad kokku, et on nõus lahendama tsiviilasja nr 2/228-6898/05 pooli rahuldaval viisil.

2) Tallinna linn kohustub tasuma TSH Immobiil Arenduse OÜ-le kahju hüvitamiseks 600 000.- (kuussada tuhat) krooni.

3) Tallinna linn kohustub punktis 2 nimetatud summa tasuma seitsme tööpäeva jooksul arvates kohtuliku kokkuleppe jõustumise päevale järgnevast päevast.

4) Pooled kinnitavad vastastikku, et alates kohtuliku kokkuleppe jõustumisest puuduvad neil igasugused nõuded teineteise vastu seonduvalt Tallinna Kesklinna Valitsuse ja TSH Immobiil Arenduse OÜ vahel 15.04.1999 sõlmitud lepingust nr 32. 

5) Poolte kohtukulud jäävad nende endi kanda.

6) Tallinna linn on teadlik, et kohtulikus kokkuleppes sätestatud kohustuste mittekohasel täitmisel on TSH Immobiil Arenduse OÜ-l õigus pöörata sellest tulenev nõue täitmisele Täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras.

7) Pooled paluvad Tallinna Linnakohtul kinnitada kokkulepe ilma istungit pidamata ja lõpetada tsiviilasja menetlus Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 217 p 5 alusel.

8) Kohtulik kokkulepe jõustub Tallinna Linnakohtu poolt tehtud kokkulepet kinnitava kohtumääruse jõustumisel.

9) Pooled on teadlikud poolte kohtuliku kokkuleppe kinnitamise ja tsiviilkohtumenetluse lõpetamise tagajärgedest vastavalt Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 182 lg 7 ja § 219 lg 1.

Kohtulik kokkulepe on sõlmitud kolmes eksemplaris, millest Pooled saavad kumbki ühe eksemplari ja üks eksemplar esitatakse kinnitamiseks Tallinna Linnakohtule.

 

 

 

………………………………….                               ………………………………………

Toomas Sepp                                                               Rein Kärk

Linnasekretär                                                                TSH Immobiil Arenduse OÜ

Tallinna linna                                                                 juhatuse liige

volitatud esindaja

 

 

 

 

Toomas Sepp                                                              

Linnasekretär